Opatření děkanky č. 24/2019

Opatření děkanky č. 24/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 24/2019

 

Název:

Komplexní kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a předpisů o požární ochraně na Fakultě sociálních věd UK 

 

Účinnost:

21. 10. 2019

V Praze dne 15. října 2019

                                                                                              PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty
 

Na základě ustanovení § 108, odst. 5, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a § 5, odst. 1, písm. e), zákona č. 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí legislativy k zákonům, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

komplexní kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „kontrola“)

 1. Kontrolu provede komise ve složení:

Předseda:            

Ing. Ondřej Blažek, tajemník.

Členové:              

Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,

Tomáš Fencl, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a odborně způsobilá osoba v požární ochraně (dále jen OZO v BOZP a PO),

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., předseda odborové organizace FSV UK.   

 1. Před zahájením kontroly bude předseda informovat o tomto opatření vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.
 2. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje OZO v BOZP a PO, dle platných předpisů.
 3. O provedené kontrole vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry a návrhy opatření.
 4. Termíny:
  zahájení prověrky:  31. října 2019
  ukončení prověrky: 29. listopadu 2019
  předání zprávy děkance FSV UK: 6. prosince 2019

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 53/2018 Komplexní kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů o požární ochraně na Fakultě sociálních věd UK.

        PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                             děkanka fakulty

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník fakulty