Opatření děkanky č. 24/2018

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana fakulty

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 24/2018

 

Název:

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana fakulty

 

Účinnost:

1. 5. 2018

V Praze dne 26. dubna 2018

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 


V souvislosti s provedenou revizí vydaných opatření děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy rozhodla děkanka fakulty o zrušení níže uvedených opatření děkana důvodu jejich časově omezené platnosti a nevyužitelnosti  

 1. Pokyn děkana č. 13/2004 - Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV
 2. Opatření děkana č. 19/2006 - Pravidla pro předkládání a projednávání návrhů na podání žádosti o akreditaci studijního programu/studijního oboru a habilitačního a jmenovacího oboru na Fakultě sociálních věd UK
 3. Opatření děkana č. 1 /2010 - Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)
 4. Opatření děkana č. 22/2010 – Organizace postgraduálního studia na FSV UK
 5. Opatření děkana č. 4/2011 - Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010, Dohody o provedení záznam o ústně uzavřené dohodě
 6. Opatření děkana č. 7/2011 - Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
 7. Opatření děkana č. 11/2011 - Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 8. Opatření děkana č. 17/2011 - Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV
 9. Opatření děkana č. 20/2011 - Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace
 10. Opatření děkana č. 23/2011 - Stanovení prodejní ceny triček s potiskem – doplňková činnost (ISS)
 11. Opatření děkana č. 26/2012 - Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatření
 12. Opatření děkana č. 28/2012 - Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů
 13. Opatření děkana č. 45/2012 - Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatření
 14. Opatření děkana č. 53/2012 - Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012
 15. Opatření děkana č. 17/2013 - Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem
 16. Opatření děkana č. 20/2013 - Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava  účelových stipendií
 17. Opatření děkana č. 27/2013 - Opatření ke snížení poplatku ve studijním programu Politologie, studijní obor International Security Studies
 18. Opatření děkana č. 32/2013 - Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013
 19. Opatření děkana č. 20/2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015
 20. Opatření děkana č. 40/2014 - Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UK
 21. Opatření děkana č. 5/2015 - Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
 22. Opatření děkana č. 8/2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016
 23. Opatření děkana č. 14/2015 - Další podmínky přijetí ke studiu
 24. Opatření děkana č. 2/2016 - Vyhlášení termín; pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
 25. Opatření děkana č. 10/2015 - Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem
 26. Opatření děkana č. 12/2015 - Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2015 „Central Europe between the interests of the world (super)powers (USA, Russia and China)“ – Letní škola IPS FSV UK
 27. Opatření děkana č. 13/2015 - Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici
 28. Opatření děkana č. 2/2016 - Vyhlášení termín; pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studiav zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí (2016/2017)
 29. Opatření děkana č. 12/2016 - Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiemDetermination of study-related fees for the academic year of 2015/2016 and 2016/2017 in accordance with § 58 of Law on Universities no. 111/1998 Coll. - Tuition Fees
 30. Opatření děkana č. 14/2016 - Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení
 31. Opatření děkana č. 15/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017
 32. Opatření děkana č. 17/2016 -Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK
 33. Opatření děkana č. 3/2017 - Rozhodnutí o organizačních změnách a snížení stavu zaměstnanců na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd
 34. Opatření děkana č. 11/2017 - Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení
 35. Opatření děkana č. 19/2017 - Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník