Opatření děkanky č. 21/2018

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 21/2018

 

Název:

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

 

Účinnost:

1. 5. 2018

 

V Praze dne 23. dubna 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, PhD.

děkanka fakulty


1.       Cílem opatření je podpořit vydávání odborných časopisů na Fakultě sociálních věd UK (dál jen „fakulta“) a motivovat ke zvyšování jejich kvality.

 

2.       FSV UK vydává tyto odborné časopisy:

  • Acta Politologica (AcPo)
  • Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia (AUC ST)
  • Journal of Nationalism, Memory & Language Politics (JNMLP)
  • The Central European Journal of Public Policy (CEJPP)
  • Czech Journal of Economics and Finance (CJEF)
  • Mediální studia / Media Studies (MS)

3.       finanční podporu mohou žádat všechny časopisy vydávané fakultou (samostatně nebo spolu s nakladatelskými domy, např. De Gruyter, Taylor & Francis aj.). O udělení podpory rozhoduje děkanka fakulty.

4.       Fakultní finanční podpora je poskytována do výše 200 000 Kč jednomu časopisu na jeden kalendářní rok v závislosti na jeho indexaci v mezinárodních databázích, a to ve výši 100 000 Kč (Erih Plus), 150 000 Kč (Scopus) a 200 000 Kč (WoS).

5.       Podmínkou udělení fakultní finanční podpory je:

a)      dodržování kritérií stanovených Radou pro výzkum, vývoj a inovace pro zařazení odborného časopisu na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik  vydávaných v České republice, a to zejména zásady, že počet původních vědeckých a přehledových statí, jejichž autor či alespoň jeden člen autorského kolektivu jsou afilovaní k fakultě, nesmí překročit jednu třetinu všech vědeckých a přehledových statí vydaných v kalendářním roce v daném časopise.

b)     dosažení indexace v databázi SCOPUS do roku 2020 a WoS do roku 2023,

c)      transparentní financování časopisu (přiznání podpory je podmíněno přístupem oddělení vědy fakulty do účetního střediska časopisu; redakce do konce kalendářního roku doručí na oddělení vědy vyúčtování střediska dle položek),

d)     poskytování plné součinnosti při předání potřebných informací oddělení vědy fakulty za účelem kontroly plnění podmínek.

6.       Kontrolu plnění těchto podmínek provádí proděkan pro vědu a výzkum FSV UK (dále „proděkan“).

7.       Kontrola je prováděna průběžně, nejméně však jednou za kalendářní rok.

8.       V případě neplnění jedné z podmínek proděkan informuje o nastalé skutečnosti Ediční komisi FSV UK, která situaci projedná a navrhne děkance řešení, včetně možnosti odebrání finanční podpory.

9.       Program podpory fakultních časopisů je administrativně zajišťován oddělením vědy.

10.   Za řádný průběh programu podpory fakultních časopisů odpovídá proděkan.

11.   Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 5. 2018 a ruší se tím opatření děkana č. 17/2016.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, PhD.

děkanka

Za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum