Opatření děkanky č. 20/2020

Opatření děkanky č. 20/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 20/2020

 

Název:

Pokyny ke zkouškovému období zimního semestru akademického roku 2020/2021

 

Účinnost:

16. 11. 2020

V Praze dne 12. listopadu 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

1.      Pro předměty, jejichž kontrola studia spadá do zkouškového období zimního semestru akademického roku 2020/2021, platí následující:

a.       Vyučující dbají na rovnoměrnost a zajištění kapacity termínů kontrol studia předmětů, a to s přihlédnutím na možnosti a omezení studentů a studentek v souvislosti s pandemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR, případně Hygienickou stanicí hlavního města Prahy či jiných relevantních orgánů.

b.      Počet distančních termínů kontroly studia předmětů odpovídá podmínce rovnoměrnosti a dostatečných kapacit dle písmene a. (včetně zohlednění možných rozdílných časových pásem), přičemž vždy alespoň jeden termín kontroly studia předmětu je vypsán jako distanční. Ředitelé mohou vyhláškou či nařízením povinný počet distančních termínů navýšit.

c.       V případě distanční varianty písemné zkoušky se doporučuje, aby její součástí bylo prohlášení: „Tímto prohlašuji, že jsem zkoušku zpracoval/a bez pomoci třetích stran a bez použití jiných než předem povolených materiálů.“

d.      V případě vypsání termínů kontrol studia předmětu v prezenční i distanční formě v daném předmětu zajistí garant předmětu srovnatelnou náročnost plnění.

2.      Ostatní práva a povinnosti studentů, studentek a vyučujících vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia na FSV UK, která nejsou dále specifikována tímto Opatřením, zůstávají platná.

3.      Toto Opatření nabývá účinnosti dne 16. listopadu 2020.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti