Opatření děkanky č. 20/2018

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 20/2018

 

Název:

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

 

Účinnost:

15. 4. 2018

 

V Praze dne: 26. března 2018 

                                                        PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                             děkanka fakulty

 


I. Cíl předpisu

 1. Toto opatření se vydává v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Karlovy (dále jen „Řád“) a Pravidla pro poskytování stipendií na FSV UK (dále jen „Pravidla“).

II. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky

 1. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 3, 4 Řádu a čl. 2 Pravidel stanovím minimální výši stipendia za vynikající studijní výsledky na 15 000,- Kč a maximální výši tohoto stipendia na 23 000,- Kč.
 2. Stipendium uvedené v předchozím odstavci je splatné zpětně, a to jednorázově vždy v listopadu za předchozí akademický rok; na stipendium má nárok v souladu s Řádem a Pravidly 10 % nejlepších studentů prezenčního studia. Detailní pravidla pro výpočet prospěchového průměru a další podmínky pro poskytování tohoto stipendia stanoví čl. 2 Pravidel.
 3. Stipendium za vynikající studijní výsledky přiznává děkan z moci úřední.

III. Stipendium dle čl. 9 Řádu a čl. 5 Pravidel (stipendium v případech zvláštního zřetele hodných)

 1. Ve smyslu čl. 9 Řádu lze přiznat stipendium za účast na pedagogické činnosti fakulty studujícím doktorských a navazujících magisterských studijních programů.
 2. Žádost podává skrze SIS pracoviště, kde se student FSV podílí na pedagogické činnosti.
 3. Navrhovatelem stipendia za účast na pedagogické činnosti může být ředitel institutu či vedoucí katedry, kde student pedagogickou činnost vykonává.
 4. Pracovník studijního oddělení provede kontrolu formálních náležitostí žádosti a provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia podle Řádu. Výši požadované částky posoudí příslušný proděkan.
 5. Každý institut může na stipendia dle této části opatření čerpat ročně ze stipendijního fondu částku, jejíž výše je vždy určena při rozdělování rozpočtu.
 6. Pro stipendia za aktivní podíl na tvůrčí činnosti pracovišť fakulty a stipendia za aktivní podíl na mezinárodní spolupráci pracovišť fakulty či fakulty jako celku se užijí odstavce 2–5 tohoto článku obdobně.
 7. Stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích uděluje děkan na základě žádosti studenta. Stipendia za příkladný občanský čin uděluje děkan na základě podnětu jakéhokoli člena akademické obce UK.
 8. Stipendium za reprezentaci univerzity uděluje děkan na základě žádosti některého z vedoucích pracovníků fakulty.

IV. Doktorandské stipendium dle čl. 12 Řádu a čl. 7 Pravidel

 1. Výši doktorandského stipendia pro studenty v prvním až čtvrtém roce doktorských studijních programů v prezenční formě studia stanovím na 10 500,- Kč měsíčně.

V. Rušení předchozích opatření

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 19/2017 Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK.

VI. Přechodné ustanovení k článku IV tohoto opatření

 1. Studentovi doktorského studijního program v prezenční formě studia, kterému je v době mezi 1. lednem 2018 a dnem nabytí účinnosti tohoto opatření děkanky přiznáno doktorandské stipendium, přiznává děkanka vyrovnávací doktorandské stipendium ve výši rozdílu mezi částkou 10 500,- Kč měsíčně a měsíční částkou, ve které mu bylo za uvedenou dobu stipendium skutečně přiznáno, je-li tento rozdíl kladný.

VII. Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 15. dubna 2018.

  

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

 děkanka

Za správnost: 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání