Opatření děkanky č. 2/2021

Opatření děkanky č. 2/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 2/2021

 

Název:

Propagační předměty určené k přímému prodeji

 

Účinnost:

15. 3. 2021

 

V Praze dne 4. března 2021

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb. a postupů účtování – vedení zásob systémem B, stanovuji postup pro vedení skladu propagačních předmětů k přímému prodeji.

O příjmu a výdeji propagačních předmětů v pořizovací ceně včetně DPH za jeden kus se vede samostatná skladová evidence. Tuto evidenci provádí PR oddělení a stejně tak výdej těchto předmětů.

Místo uložení seznamu zboží včetně cen bude zveřejněno na internetových stránkách fakulty (odkaz:  https://fsv.cuni.cz/zivot-na-fakulte/kolekce-obleceni-doplnku).

Nákup bude možný pouze ve stanovených hodinách – upřesnění na (odkaz:  https://fsv.cuni.cz/zivot-na-fakulte/kolekce-obleceni-doplnku).

Při výdeji zboží bude vystaveno „Potvrzení o vydání zboží“. Toto potvrzení bude přílohou vystaveného příjmového pokladního dokladu s uvedenou sazbou 21% DPH. 

Po předložení průkazu zaměstnance bude poskytnuta sleva a zboží bude účtováno v nákupních cenách včetně DPH.

Odsouhlasení stavu skladových položek na skladovou evidenci se provádí vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Na základě fyzické inventury se provede zaúčtování stavu zásob v účetnictví.

Zboží za účelem propagace nelze hradit z prostředků poskytnutých na vzdělávací činnost. Pořízení bude hrazeno z vlastních příjmů fakulty.

Toto opatření nabývá účinnosti od  15. března 2021 a ruší opatření děkanky č. 22/2015, 1/2020, 15/2020. 

 

 

Příloha:

1. Ceník

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Barbora Buřičová

vedoucí oddělení pro vnější vztahy