Opatření děkanky č. 2/2019

Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č.  2/2019

 

Název:

Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 

Účinnost:

2. 1. 2019

V Praze dne 5. prosince 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

 

Toto opatření upravuje organizaci zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) fakulty.

 

Obsah

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Základní odpovědnosti a povinnosti vedoucích pracovníků
 3. Hodnocení rizik
 4. Roční prověrka BOZP
 5. První pomoc
 6. Dokumentace BOZP
 7. Povinnosti vedoucích zaměstnanců
 8. Základní povinnosti zaměstnanců
 9. Bezpečnostní značky a signály
 10. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 11. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, nemocech z povolání a studentských úrazech
 12. Pracoviště a pracovní prostředí
 13. Pracovní technické prostředky a technická zařízení
 14. Zvláštní odborná způsobilost
 15. Školení a odborná školení bezpečnosti práce
 16. Provoz vozidel
 17. Přílohy

1. Všeobecná ustanovení

Základní povinnosti v oblasti BOZP jsou uloženy zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce, zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon
o požadavcích na zajištění BOZP a zákonem č. 258/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví.

Pro vedoucí pracovníky odpovědných za pracoviště se zvýšenou mírou pracovních rizik se stanovuje povinnost ve spolupráci s externí odborně způsobilou osobou v prevenci rizik (bezpečnostní technik) do 60 dnů od účinnosti opatření děkana zpracovat pro tato pracoviště provozně bezpečnostní předpisy.

Mezi pracoviště se zvýšenou mírou pracovních rizik se považuje:

 • Obsluha plynových kotelen
 • Správa budov
 • Fotolaboratoř
 • Multimediální centrum
 • IT oddělení
 1. Základní odpovědnosti a povinnosti vedoucích pracovníků:

 • Nejvyšší rozhodovací odpovědnost za plnění úkolů v BOZP má statutární orgán – děkan fakulty.
 • Tajemník fakulty z pověření děkana a z titulu pracovní pozice, je odpovědný za organizační zabezpečení BOZP na fakultě, za zabezpečení pracovně lékařských služeb a za provedení kategorizace prací.
 • Řídící, kontrolní a koordinující činnost v BOZP zabezpečuje tajemník fakulty. Některé odborné činnosti mohou být zajišťovány dodavatelským způsobem v rozsahu příkazní smlouvy.
 • Odpovědnost za plnění úkolů v BOZP na pracovištích mají podle § 101, čl. 2 zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce) vedoucí pracovišť. Jednotliví vedoucí pracovišť jsou povinni organizovat práci a pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti v souladu se Zákoníkem práce.
 • Vedoucí pracovníci jsou odpovědní za provedení zaškolení podřízeného nového zaměstnance při jeho nástupu na pracoviště podle článku č. 15 této směrnice.
 • Dodavatel pro zajištění činností v BOZP musí být odborně způsobilý podle zákona č. 309/2006 Sb. Doklady o odborné způsobilosti jsou smlouva s odbornou firmou nebo OSVČ a kopie platného osvědčení fyzické osoby o Odborné způsobilosti v prevenci rizik. Tyto doklady jsou uloženy v dokumentaci BOZP u tajemníka fakulty.

 

 1. Hodnocení rizik

Fakulta má provedené hodnocení rizik na pracovištích ve formě souhrnného Katalogu rizik, který je přílohou č. 1 tohoto opatření.

Hodnocení rizik provádí OZO v prevenci rizik a je aktualizováno průběžně podle potřeby nebo podle technických nebo organizačních změn na pracovištích fakulty. Potřebné informace a podklady pro provedení vyhodnocení rizik dodávají vedoucí zaměstnanci fakulty.

S výsledkem hodnocení rizik a s požadavky preventivních opatření před riziky se seznamují vedoucí zaměstnanci fakulty v rámci školení BOZP vedoucích zaměstnanců nebo na základě výzvy děkana nebo tajemníka fakulty.

Vedoucí pracovišť jsou povinni dále prokazatelně s nimi seznámit své podřízené zaměstnance
a seznámení doložit podepsanou prezenční listinou, kterou doručí k archivaci na děkanát.

Pro zajištění povinnosti podle požadavku čl. 2 §101 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce je stanoveno samostatné opatření děkana, obsahující pokyny pro zajištění vzájemného písemného informování o rizicích a formulář Dohody o BOZP a vzájemné písemné informování o rizicích.

 

 1. Roční prověrka BOZP

Fakulta ve spolupráci s OZO v prevenci rizik a zástupci odborové organizace organizuje na svých pracovištích 1x ročně prověrku BOZP.

Z prověrky BOZP musí být písemná zpráva. S písemnou zprávou se seznamují zástupci odborové organizace, děkan fakulty a tajemník fakulty.

Zpráva obsahuje zjištění a případně i návrhy nápravných opatření v oblasti BOZP, pracovně lékařských služeb, ergonomie a pracovní hygieny.

Zpráva z ročních prověrek BOZP se archivuje 5 let na děkanátu fakulty.

 

 1. První pomoc

Pracoviště fakulty jsou vybaveny prostředky pro poskytnutí první předlékařské pomoci uložených v lékárničkách. Množství a obsah lékárniček a jiných prostředků první pomoci ve spolupráci s OZO v prevenci rizika a poskytovatelem pracovně lékařských služeb určuje fakulta.

Lékárnička musí být podle potřeby doplňována a 1 x za půl roku musí být provedena kontrola jejího stavu a vyměněny léky a materiál s prošlou dobou použitelnosti.

Kontrolu lékárničky provádí vedoucí pracoviště, kde je lékárnička umístěna nebo OZO v prevenci rizik v rámci svých kontrol BOZP.

Fakulta má proškolení zdravotníky. Školení zdravotníků se organizuje 1x za 3 roky. Školení zdravotníků organizuje personální oddělení.

Seznam a kontakty na proškolené zdravotníky je v Traumatologickém plánu fakulty umístěném
u lékárniček.

 

 1. Dokumentace BOZP

Dokumentaci BOZP tvoří:

 • Směrnice BOZP s přílohami
 • Katalog rizik,
 • Dohoda o BOZP a vzájemné písemné předání rizik s dodavateli,
 • Návrh kategorizace prací,
 • dokumentace o školení BOZP vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců,
 • dokumentace o školení BOZP se skládá z osnov školení a prezenčních listin jednotlivých školení,
 • směrnice, vnitřní provozně bezpečnostní předpisy a pokyny vydaných pro oblast BOZP,
 • hlášení a zprávy oblasti BOZP,
 • zápisy o kontrolách interních nebo kontrolách provedených Státním odborným dozorem – Oblastní inspektorát práce Hl. m. Prahy a orgánu ochrany veřejného zdraví Hygienická stanice Hl. m. Prahy,
 • doklady o revizích a kontrolách vyhrazených technických zařízení,
 • doklady o kontrolách ostatních technických zařízeních, strojích a zařízeních,
 • provozně bezpečnostní předpisy,
 • metodické pokyny v oblasti BOZP.

Dokumentace BOZP je uložena na děkanátu fakulty a v elektronické podobě na intranetu fakulty.

 

 1. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Povinnosti zaměstnavatele jsou dány Zákoníkem práce, zejména § 101 až 105,302.

 1. Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jehož výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
 2. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
  a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich a práce pracoviště, pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
 3. Zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení
  s riziky, s výsledky hodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
 4. Těhotné a kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství a kojení a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika duševní a tělesné únavy a jiných druhů tělesné a duševní zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo jejich zdraví.
 5. Informace a pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O zaškolení zaměstnance na obsluhu technických zařízení a o seznámení zaměstnanci s riziky a opatření proti těmto rizikům na pracovišti musí být vedený prokazatelný písemný záznam např. prezenční list.
 6. Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti
  se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 7. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
 8. Zabránit zaměstnancům pracovat pod vlivem alkoholu a návykových látek. Vedoucí oddělení mají právo provést orientační dechovou zkoušku na alkohol nebo orientační zkoušku na návykové látky.
 9. Kontrolovat používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci při jejich práci, pokud je to vyžadováno vnitřními předpisy, pokyny BOZP nebo preventivním opatřením uvedeným v Katalogu rizik.
 10. Nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků
  k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
 11. Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy.
 1. Základní povinnosti zaměstnanců

Povinnosti jsou dány Zákoníkem práce, zejména § 106 a 301.

Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o nichž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život a zdraví, popřípadě život a zdraví jiných osob, takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance.

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případě opomenutí při práci.

Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen:

 • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření svých znalostí,
 • podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření stanovených zvláštními právními předpisy,
 • dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
 • dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu,
 • provést před použitím vizuální kontrolu elektrického spotřebiče,
 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele
  a nekouřit na pracovištích.
 • oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se zúčastnit na jejich odstraňování;
 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin,
 • podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 1. Bezpečnostní značky a signály

Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi zaměstnance.

Podrobnosti jsou upraveny nařízením vlády č. 11/2002 Sb.

Za umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů na pracovištích odpovídá vedoucí provozně technického úseku a vedoucí oddělení.

 

 1. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Zaměstnavatel je povinen poskytnout na základě vyhodnocení rizik osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a desinfekční prostředky v souladu s NV. č. 495/2001 Sb.

Výběr, zajištění a poskytování ochranných pracovních prostředků a mycích a desinfekčních prostředků zabezpečuje fakulta na své náklady.

Výběr a zajištění OOPP a mycích a desinfekčních prostředků provádí ve spolupráci s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

Výdej OOPP a mycích a desinfekčních prostředků (MČDP) se zajišťuje prostřednictvím vedoucích zaměstnanců odpovědných za pracoviště, na kterých je určeno osobní ochranné pracovní prostředky používat.

Pokud OOPP jsou i pracovní oděvy, náklady ne jejich údržbu a čištění hradí FSV.

 

 1. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, nemocech z povolání a studentských úrazech.

Na fakultě je vedena elektronická Kniha úrazů zaměstnanců a Kniha úrazů studentů.

Knihy úrazů je k dispozici v elektronické podobě na sdíleném intranetu fakulty.

Způsob administrace a vedení evidence o úrazech je stanoven v samostatném Opatření děkana.

 

 1. Pracoviště a pracovní prostředí

Pracovní podmínky zaměstnanců jsou upraveny NV. č. 101/2005 Sb. a NV. 361/2007 Sb., zejména:

 • místnosti pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace musí mít stanovené rozměry
  a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
 • pracoviště musí odpovídat hygienickým a ergonomickým požadavkům podle NV. 361/2007 Sb. a musí být uspořádána a řešena podle požadavků NV č. 101/2005 Sb. a předpisů pro vnitřní prostředí staveb,
 • nouzové východy a dopravní komunikace k nim byly stále volné,
 • musí být dodrženy požadavky na fyzickou zátěž. Hmotnost ručně přenášených břemen muži nesmí překročit při dobrých úchopových možnostech při zvedání a přenášení 50 kg a ženami nesmí 20 kg. Při ruční manipulaci s břemeny v sedě nesmí překročit hmotnost břemene 5kg. Ruční manipulace s břemeny těhotnými ženami a ženami po porodu se musí vždy řešit individuálně podle požadavku ošetřujícího lékaře a NV. č. 180/2015 Sb.

 

 1. Pracovní technické prostředky a technická zařízení

 • Zaměstnavatel zajišťuje, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje
  a nářadí (dále jen technická zařízení) byli z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány,
 • technická zařízení musí odpovídat legislativním požadavkům,  
 • zaměstnanci mají povinnost před použitím si vždy vizuálně zkontrolovat stav stroje nebo technického zařízení. U elektrického nebo pneumatického nářadí si vyzkoušet jejich funkčnost chodem naprázdno,
 • zaměstnanci smí používat technická zařízení pouze podle návodu k obsluze a údržbě od výrobce nebo podle pokynů zaměstnavatele. Zaměstnavatel může místními bezpečnostně provozními předpisy upravit používání technických zařízení. Jakékoliv porušení této zásady je porušením Zákoníku práce,  
 • technická zařízení musí být provozována v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo podle legislativních požadavků,
 • děkanka pověřuje určené vedoucí zaměstnance odpovědností za provoz technických zařízení a povinností zabezpečení jejich dobrého technického stavu prováděním jejich údržby, revizí a kontrol technického stavu. Prokazatelné záznamy o údržbě, revizích a kontrolách technického stavu si vedou a archivují pověření vedoucí zaměstnanci,  

 

 1. Zvláštní odborná způsobilost

Technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, mohou obsluhovat jen zdravotně a zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

Činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, mohou vykonávat jen zdravotně a zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. Jedná se o obsluhu a údržbu vyhrazených elektrických zařízení pod napětím, plynových zařízení, tlakových zařízení, zdvihacích zařízení a výtahů.

Školení a zdravotní prohlídky zabezpečuje personální oddělení.

Školení se provádí ve lhůtách a v rozsahu požadovaných právními předpisy.

Ověření znalostí a prokazatelné doložení odborné způsobilosti se provádí v souladu s právními předpisy.

Záznamy o zaškolení a o zdravotních prohlídkách se archivují na personálním oddělení. Školení musí být provedeno ve spolupráci s odborně způsobilou osobou znalou těchto vyhrazených technických zařízení – revizní technik nebo autorizovaný technik výrobce.

 

 1. Školení a odborná školení bezpečnosti práce

Školení BOZP se provádí podle samostatného opatření děkana.

 1. Vstupní školení nových zaměstnanců BOZP se provádí před jejich nástupem na pracoviště.
  Všeobecné školení nových zaměstnanců zajišťuje personální oddělení. O školení se vede písemný prokazatelný záznam, který se archivuje na personálním oddělení.
 2. Vstupní zaškolení na pracovišti provádí vedoucí zaměstnanci odpovědní za příslušné pracoviště. O zaškolení se vede písemný prokazatelný záznam, který vedoucí pracoviště předá k archivaci na personálním oddělení.
 3. Opakovaná školení BOZP provádí pro své zaměstnance vedoucí pracoviště. Školení BOZP se provádí každé 2 roky. O školení se vede písemný prokazatelný záznam, který se archivuje na personálním oddělení.
 4. Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP se provádí při nástupu do funkce a pak každé 2 roky. Zajišťuje tajemník fakulty. Školení vedoucích zaměstnanců provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. O školení se vede písemný prokazatelný záznam, který se archivuje na personálním oddělení.
 5. Odborná školení se provádí před zahájením činnosti a pak podle příslušného předpisu. Zajišťuje personální oddělení ve spolupráci s vedoucím provozně technického oddělení.
  O školení se vede písemný prokazatelný záznam, který se archivuje na personálním oddělení.
 6. Školení BOZP při řízení motorových vozidel se provádí před schválením pracovní cesty motorovým vozidlem a periodicky každé 2 roky. O školení se vede písemný prokazatelný záznam, který se archivuje na personálním oddělení. Školení provádí externí školitel nebo odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo se využívá e-learningové školení.

 

 1. Provoz  vozidel

Fakulta je povinna:

 • organizovat školení BOZP při řízení motorových vozidel v souladu s požadavkem §103 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a NV. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Organizace školení řidičů je uvedena v čl. 15 tohoto opatření,
 • při přepravě nákladů stanovit postup pro dopravu, nakládku a vykládku
 • zabezpečovat školení řidičů před odesláním na pracovní cestu motorovým vozidlem a pak periodicky každé 2 roky nebo při změně legislativy v oblasti bezpečnosti dopravy ihned po jejím uvedení do platnosti. Fakulta nesmí schválit použití motorového vozidla na pracovní cestě, pokud řidič neabsolvoval školení řidičů ve smyslu §103 z. č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce,  
 • zaměstnanec je povinen upozornit zaměstnavatele, že neabsolvoval školení řidičů.

 

Povinnosti zaměstnance „řidiče“

 • obsluhovat na pracovní cestě pouze určené motorové vozidlo,
 • při použití privátního vozidla na pracovní cestu používat vozidlo s havarijním připojištěním, obsahující pojištění sedadel (na újmu na zdraví spolucestujících osob a přepravu materiálu) a čelního skla,
 • před jízdou si zkontrolovat vizuálně technický stav vozidla, vyzkoušet ovládání vozidla, zkontrolovat povinnou výbavu vozidla a povinnou dokumentaci vozidla (osvědčení technické způsobilosti, kartu zákonného pojištění vozidla, EU formulář záznamu o nehodě). Pokud vozidlo nezná např. vozidlo z autopůjčovny, nechat se seznámit s motorovým vozidlem a s jeho obsluhou provozovatelem nebo majitelem vozidla,
 • dodržovat návod k obsluze a údržbě určeného motorového vozidla,
 • během řízení motorového vozidla dodržovat platné předpisy pro provoz motorových vozidel, zejména zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,
 • zabezpečit otáčení nebo couvání, zejména mimo pozemní komunikace, za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén a nebezpečné situace např. při otáčení a couvání na místech se zvýšeným pohybem osob a vozidel,
 • provést kontrolu spojení a kontrolu zajištění přívěsu a po odpojení provést kontrolu odpojení a zajištění rozpojených vozidel proti samovolnému pohybu,
 • použít při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné retro-reflexní vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normativních hodnot,
 • při nakládce a vykládce zabezpečit vozidlo proti nežádoucímu pohybu. Jednonápravové přívěsy musí být navíc podepřeny,
 • neukládat do kabiny řidiče předměty, které by mohly ohrozit posádku vozidla nebo snížit ovladatelnost vozidla. V prostoru pro akumulátory nebo na jeho povrchu neukládat žádné předměty, uložit náklad tak, aby se na ložné ploše samovolně nepohyboval takovým způsobem, který sníží ovladatelnost vozidla nebo by hrozil pádem z ložné plochy. Nádoby s nebezpečnými látkami se musí řádně utěsnit, zabezpečit proti převržení, vytečení a chránit před sálavým teplem.
 • nepřekročit maximální dobu řízení 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15minut, nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
 • během bezpečnostní přestávky nevykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci směny,
 • vést denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek zejména, pokud se předpokládá doba řízení vozidla delší než 3 hodiny. Pokud řidič nevede knihu jízd ve vozidle, musí mít při takové jízdě ve vozidle záznam o době řízení vozidla a době čerpání přestávek na cestovním příkaze nebo do záznamu o provozu vozidla (příloha č. 1), v části vedení evidence o pracovní cestě.

Řidič nesmí:

 • nepoužívat vozidlo, jehož technický stav neodpovídá právním předpisům nebo může znamenat zvýšenou míru úrazu nebo nehody,
 • řídit motorové vozidlo pod vlivem alkoholu a návykových látek,
 • řídit motorové vozidlo zdravotně nezpůsobilí,
 • řídit motorové vozidlo, k jehož řízení nemá platné řidičské oprávnění (řidičský průkaz a druh vozidla)
 • odstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména tam, kde by bylo ohroženo inženýrskými sítěmi nebo je samo ohrožovalo, na silnicích dálničního typu a silnicích 1. třídy,
 • nevjíždět s vozidlem na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.
 • při provádění oprav, údržby a kontroly motorového vozidla zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu, zejména při manipulaci s ovládacím zařízením,
 • zajistit zdvižené vozidlo nebo jeho části proti pádu v souladu s návodem k obsluze a údržbě vozidla, nebo zdvihacího zařízení (heveru),
 • řidič smí provádět v rámci údržby a opravy motorového vozidla na pracovní cestě doplňování provozních kapalin, výměnu nebo opravu defektů pneumatik, výměnu nebo opravu ramínek stěračů, pokud to lze provést bez odborného zásahu provést výměnu žárovek, očištění vozidla od ledu nebo sněhu, omytí vozidla automatickou myčkou vozidel.

Ostatní údržbu a opravu motorového vozidla řidič ponechá na odborném servisu.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti od 2. ledna 2019 a bylo projednáno s odborovou organizací dne 5. 12. 2018 a ruší opatření č. 21/2017, 37/2013, 36/2013.

 

Přílohy:

 1. Hodnocení rizik
 2. Osobní ochranné pracovní prostředky
 3. Dohoda o BOZP a písemné informování o rizicích
 4. Místní provozně bezpečnostní předpis pro používání vybraných elektrických spotřebičů

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník