Opatření děkanky č. 19/2018

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 19/2018

 

Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2018

 

Účinnost:

15. 4. 2018

 

V Praze dne 13. dubna 2018

                                                                                              PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty


S odvoláním na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2018:

1.       Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

o    40 pracovních dní u akademických pracovníků,

o    25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.

 

2.       Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat celkový počet pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a také u ostatních zaměstnanců za rok 2018 do 31. 12. 2018 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).

Dovolenou čerpají zaměstnanci podle plánu dovolených nebo rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště. 

Během vánočních svátků nebude nařízena povinná dovolená. Nicméně doporučujeme všem zaměstnancům FSV UK čerpání dovolené ve dnech 27. - 31. 12. 2018. V této souvislosti upozorňujeme na omezený provoz fakulty během vánočních svátků. Je povinností každého, aby si zajistil včas nutné podpisy (termíny budou upřesněny v opatření děkanky „Pokyny k účetní závěrce pro rok 2018“). Dne 31. 12. 2018 budou budovy Hollar a Opletalova uzavřeny.

Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2018 plán dovolených v roce 2018 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2018.

3.       Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené.

4.       Do následujícího kalendářního roku nelze převádět dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2018.

5.       Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

6.       Pokud má akademický pracovník souběžné pracovní poměry na FSV UK, ze kterých mu plynou nároky na dovolenou, je povinen čerpat dovolenou ze souběžných pracovních  poměrů  (až do vyčerpání celkového nároku) vždy současně.  Ředitelé institutů, popřípadě jiného fakultního pracoviště, nepovolí čerpání dovolené v rozporu s tímto ustanovením. Výjimku může udělit pouze děkanka fakulty.

7.       Vedoucí pracovníci fakulty odpovídají děkance fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.

Návrh zaměstnavatele na dobu čerpání dovolené podléhá předchozímu souhlasu odborové organizace.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a nahrazuje opatření č. 14/2017.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

 

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník