Opatření děkanky č. 17/2018

Užívání klasifikace A-F na UK FSV

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 17/2018

 

Název:

Užívání klasifikace A-F na UK FSV

 

Účinnost:

1. 10. 2018

 

V Praze dne 26. března 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

 1. V souladu se Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia na UK FSV se od akademického roku 2017/2018 používá na UK FSV pro klasifikované zápočty a zkoušky klasifikační stupnice A-F.
 2. Vyučující v případě, že je předmět zakončen zkouškou či zápočtem, ohodnotí studenta na úrovni 0 % až 100 %. V případě, že hodnocení sestává z několika dílčích hodnocení (např. průběžný text, seminární práce, závěrečný test), ohodnotí vyučující jednotlivé části a stanoví celkový výsledek v procentech. Váhy dílčích hodnocení zveřejní vyučující nejpozději před začátkem semestru v SIS UK u příslušného předmětu.
 3. Klasifikace A-F z celkového výsledku dle předchozího odstavce s použitím zaokrouhlení nahoru na celá procenta se stanoví následovně:
 • 91 % a více       =>          A
 • 81-90 %             =>          B
 • 71-80 %             =>          C
 • 61-70 %             =>          D
 • 51-60 %             =>          E
 • 0-50 %                =>          F

Např. celkový výsledek 50,5 % odpovídá známce E (po zaokrouhlení nahoru na celé procento).

 1. Základní význam stupňů A-F je následující:
 • A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
 • F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).
 1. V případě, že v rámci akreditovaného double-degree či joint degree studijního programu je třeba využít jiný postup, než je uveden v odstavci 4, použije se postup dohodnutý konsorciem příslušného double-degree či joint degree studijního programu.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti prvního dne akademického roku 2018/2019, tedy 1. 10. 2018.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti