Opatření děkanky č. 15/2019

Opatření děkanky č. 15/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 15/2019

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 20/2018 Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

 

Účinnost:

1. 5. 2019

 

V Praze dne 15. dubna 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

1.       Opatření děkanky č. 20/2018 „Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK“ se mění následovně:

a.       V čl. I., odst. 1. se ruší text „Pravidla pro poskytování stipendií na FSV UK“ a nahrazuje se zněním „Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK“.

b.       V čl. II., odst. 1. se ruší text „minimální výši stipendia za vynikající studijní výsledky na 15 000,- Kč a maximální výši tohoto stipendia na 23 000,- Kč“ a nahrazuje se zněním „minimální výši stipendia za vynikající studijní výsledky na 24 000,- Kč a maximální výši tohoto stipendia na 36 000,- Kč“.

c.       V čl. III., odst. 7. se ruší text „Stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích uděluje děkan na základě žádosti studenta. Stipendia za příkladný občanský čin uděluje děkan na základě podnětu jakéhokoli člena akademické obce UK.“ a nahrazuje se zněním:

    7.       Stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích uděluje děkan na základě žádosti studenta. Student žádá o přiznání stipendia písemně na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny fakulty včetně nutných příloh.

a.       Stipendium za vynikající sportovní výsledky na úrovni mistrovství České republiky bude přiděleno ve výši 7 500,- Kč.

b.       Stipendium za vynikající sportovní na mezinárodních sportovních soutěžích bude přiděleno ve výši 15 000,- Kč.

c.       K formuláři ke stipendiím dle písmen a. a b. je nutné přiložit potvrzení o účasti a výsledku na sportovní akci od pořadatele či sportovního svazu.

d.       Stipendium za reprezentaci Univerzity Karlovy či FSV UK na mezinárodní akademické soutěži, která je svým obsahem spojena s disciplínami vyučovanými na FSV UK, bude přiděleno ve výši 50 % doložených nákladů, maximálně však do výše 20 000,- Kč. K formuláři je nutné přiložit potvrzení pořadatele či institutu FSV UK o účasti a zdůvodnění nákladů.

e.       Stipendia dle písmen a.,b. a d. jsou jednorázově vyplácenými stipendii, která jsou vyplácena v průběhu června a července daného roku těm žadatelům, kteří podají podklady v době od 1. 4. do 30. 5., a v průběhu prosince daného roku a ledna roku následujícího těm, kteří podají podklady v době od 1. 10. do 30. 11., a to bankovním převodem na bankovní účet, který je uveden studentem ve Studijním informačním systému UK od 31 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Vyřízeny budou pouze platné žádosti podané ve stanovených termínech, na pozdější podání nebude brán zřetel.

f.         Stipendium dle písmen a. a b. může student získat v součtu nejvýše dvakrát za jeden akademický rok.

g.       Stipendium dle písmen a., b. a d. může student získat na základě reprezentace v daném akademickém roce či akademickém roce předcházejícím. Za jednu reprezentaci dle písmen a., b. a d. nelze získat více než jedno stipendium.

d.       Za čl. III., odst 7. se vkládá odst. 8 ve znění „Stipendia za příkladný občanský čin uděluje děkan na základě podnětu jakéhokoli člena akademické obce UK.“ Zbytek čl. III se přečísluje.

e.       V čl. III se stávající odstavec 8 přečísluje na odstavec 9.

2.       Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 5. 2019.

3.       Tímto opatřením se mění opatření děkanky č. 20/2018.

 

Opatření děkanky č. 20/2018 ve znění opatření děkanky č. 15/2019  je uvedeno v příloze tohoto opatření v úplném znění.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                   děkanka fakulty

 

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

 

** ** ** ** ** ** ** *** Příloha – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN** **  ** ** ** ** 

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 15/2019

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 20/2018 Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

 

Účinnost:

1. 5. 2019

V Praze dne 15. dubna 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

I. Cíl předpisu

  1. Toto opatření se vydává v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Karlovy (dále jen „Řád“) a Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK (dále jen „Pravidla“).

 

II. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky

  1. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 3, 4 Řádu a čl. 2 Pravidel stanovím minimální výši stipendia za vynikající studijní výsledky na 24 000,- Kč a maximální výši tohoto stipendia na 36 000,- Kč.
  2. Stipendium uvedené v předchozím odstavci je splatné zpětně, a to jednorázově vždy v listopadu za předchozí akademický rok; na stipendium má nárok v souladu s Řádem a Pravidly 10 % nejlepších studentů prezenčního studia. Detailní pravidla pro výpočet prospěchového průměru a další podmínky pro poskytování tohoto stipendia stanoví čl. 2 Pravidel.
  3. Stipendium za vynikající studijní výsledky přiznává děkan z moci úřední.

 

III. Stipendium dle čl. 9 Řádu a čl. 5 Pravidel (stipendium v případech zvláštního zřetele hodných)

1.      Ve smyslu čl. 9 Řádu lze přiznat stipendium za účast na pedagogické činnosti fakulty studujícím doktorských a navazujících magisterských studijních programů.

2.      Žádost podává skrze SIS pracoviště, kde se student FSV podílí na pedagogické činnosti.

3.      Navrhovatelem stipendia za účast na pedagogické činnosti může být ředitel institutu či vedoucí katedry, kde student pedagogickou činnost vykonává.

4.      Pracovník studijního oddělení provede kontrolu formálních náležitostí žádosti a provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia podle Řádu. Výši požadované částky posoudí příslušný proděkan.

5.      Každý institut může na stipendia dle této části opatření čerpat ročně ze stipendijního fondu částku, jejíž výše je vždy určena při rozdělování rozpočtu.

6.      Pro stipendia za aktivní podíl na tvůrčí činnosti pracovišť fakulty a stipendia za aktivní podíl na mezinárodní spolupráci pracovišť fakulty či fakulty jako celku se užijí odstavce 2–5 tohoto článku obdobně.

7.      Stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích uděluje děkan na základě žádosti studenta. Student žádá o přiznání stipendia písemně na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny fakulty včetně nutných příloh.

a.       Stipendium za vynikající sportovní výsledky na úrovni mistrovství České republiky bude přiděleno ve výši 7 500,- Kč.

b.      Stipendium za vynikající sportovní na mezinárodních sportovních soutěžích bude přiděleno ve výši 15 000,- Kč.

c.       K formuláři ke stipendiím dle písmen a. a b. je nutné přiložit potvrzení o účasti a výsledku na sportovní akci od pořadatele či sportovního svazu.

d.      Stipendium za reprezentaci Univerzity Karlovy či FSV UK na mezinárodní akademické soutěži, která je svým obsahem spojena s disciplínami vyučovanými na FSV UK, bude přiděleno ve výši 50 % doložených nákladů, maximálně však do výše 20 000,- Kč. K formuláři je nutné přiložit potvrzení pořadatele či institutu FSV UK o účasti a zdůvodnění nákladů.

e.       Stipendia dle písmen a., b. a d. jsou jednorázově vyplácenými stipendii, která jsou vyplácena v průběhu června a července daného roku těm žadatelům, kteří podají podklady v době od 1. 4. do 30. 5., a v průběhu prosince daného roku a ledna roku následujícího těm, kteří podají podklady v době od 1. 10. do 30. 11., a to bankovním převodem na bankovní účet, který je uveden studentem ve Studijním informačním systému UK od 31 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Vyřízeny budou pouze platné žádosti podané ve stanovených termínech, na pozdější podání nebude brán zřetel.

f.       Stipendium dle písmen a. a b. může student získat v součtu nejvýše dvakrát za jeden akademický rok.

g.       Stipendium dle písmen a., b. a d. může student získat na základě reprezentace v daném akademickém roce či akademickém roce předcházejícím. Za jednu reprezentaci dle písmen a., b. a d. nelze získat více než jedno stipendium.

8.      Stipendia za příkladný občanský čin uděluje děkan na základě podnětu jakéhokoli člena akademické obce UK.

9.      Stipendium za reprezentaci univerzity uděluje děkan na základě žádosti některého z vedoucích pracovníků fakulty.

 

IV. Doktorandské stipendium dle čl. 12 Řádu a čl. 7 Pravidel

  1. Výši doktorandského stipendia pro studenty v prvním až čtvrtém roce doktorských studijních programů v prezenční formě studia stanovím na 10 500,- Kč měsíčně.

 

V. Rušení předchozích opatření

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 19/2017 Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK.

 

VI. Přechodné ustanovení k článku IV tohoto opatření

  1. Studentovi doktorského studijního program v prezenční formě studia, kterému je v době mezi 1. lednem 2018 a dnem nabytí účinnosti tohoto opatření děkanky přiznáno doktorandské stipendium, přiznává děkanka vyrovnávací doktorandské stipendium ve výši rozdílu mezi částkou 10 500,- Kč měsíčně a měsíční částkou, ve které mu bylo za uvedenou dobu stipendium skutečně přiznáno, je-li tento rozdíl kladný.

 

 VII. Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 15. dubna 2018.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

 děkanka

 

Za správnost: 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání