Opatření děkanky č. 13/2019

Opatření děkanky č. 13/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 13/2019

 

Název:

Vymezení působností a pravomocí proděkanů

Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

1. 5. 2019

V Praze dne 23. dubna 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Vymezení působností a pravomocí proděkanů, Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd UK

  

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření navazuje na ustanovení § 28 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a ustanovení článků 10, 11, 12, 15 odst. 10 Statutu Fakulty sociálních věd UK, (dále jen „fakulta“ a „univerzita“).

 

Čl. 2 Statut přizvaného člena kolegia děkanky

1.       Děkanka zřizuje pozici přizvaného člena či členky kolegia děkanky pro:

a)      přípravu strategických a koncepčních dokumentů,

b)     mezinárodní a cizojazyčné studijní programy,

c)      e-learning a nové vzdělávací platformy,

d)     projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice.

2.       Přizvaného člena či členku kolegia děkanky jmenuje a odvolává děkanka z řad současných nebo bývalých pracovnic a pracovníků fakulty.

3.       Přizvaný člen či členka kolegia děkanky jsou považováni za vedoucí pracovníky dle čl. 3 Vnitřního mzdového předpisu UK a dle písm. g) jeho přílohy č. 2, dále pro účely tohoto opatření jen „člen kolegia děkanky“.

 

Čl. 3 Obecná ustanovení

1.       Proděkani, proděkanky a členové kolegia zastupují děkanku a samostatně jednají jménem fakulty ve (v tomto opatření vymezeném) svěřeném úseku činnosti v určeném rozsahu a zároveň plní i jednotlivé dílčí úkoly uložené děkankou. Děkanka může svěřit jednotlivým proděkanům, proděkankám a členům kolegia určitý úsek činnosti i formou individuálního písemného pověření. Za svou činnost jsou proděkani, proděkanky a členové kolegia odpovědní děkance. Svěřením určitého úseku činnosti do působnosti proděkana, proděkanky nebo člena kolegia či určením jeho kompetencí se děkanka nevzdává svého práva v dané oblasti jednat a rozhodovat.

2.       Na fakultě působí tito proděkani a proděkanky (dále pro účely tohoto opatření jen “proděkani”):

a)        pro vědu a výzkum,

b)       pro studijní záležitosti,

c)        pro doktorské studium a další formy vzdělávání,

d)       pro koncepci a kvalitu studia,

e)        pro rozvoj,

f)         pro zahraniční styky.

3.       Proděkani a členové kolegia programově řídí činnost fakulty v rámci jim svěřených úseků a v rámci děkankou schválených kompetencí, řídí tedy i činnost základních součástí fakulty, oborových rad, garantů studijních programů a oborových garantů a těch organizačních útvarů děkanátu fakulty, které jsou jim organizačním řádem děkanátu z hlediska obsahového a koncepčního podřízeny a které zajišťují chod fakulty v rámci proděkanům a členům kolegia svěřených úseků činnosti. V této souvislosti ukládají zaměstnancům fakulty úkoly, kontrolují jejich plnění a navrhují děkance opatření ke zlepšení stavu či k nápravě případných nedostatků.

4.       Proděkani a členové kolegia odpovídají v rámci jim svěřených úseků činnosti za přípravu, vypracování a aktualizaci vnitřních předpisů fakulty a návrhů opatření děkanky.

5.       Proděkani a členové kolegia se podílejí na přípravě, uskutečňování a aktualizaci strategického záměru fakulty.

6.       Proděkani a členové kolegia garantují v rámci jim svěřených úseků činnosti přípravu příslušných částí výroční zprávy o činnosti fakulty. Garantují také přípravu podkladů pro vypracování zpráv, statistik a dalších dokumentů potřebných pro fungování fakulty či vyžadovaných v rámci jim svěřených úseků činnosti.

7.       Proděkani a členové kolegia garantují z obsahového hlediska přípravu podkladů pro prezentaci informací za svěřené úseky činnosti na internetových stránkách fakulty.

8.       Proděkani a členové kolegia při naplňování své činnosti spolupracují v rámci univerzity s příslušnými prorektory a proděkany ostatních fakult a případně s dalšími součástmi univerzity i se subjekty mimo ni.

9.       Jednotlivým proděkanům a členům kolegia poskytují administrativní a odbornou podporu pro výkon jejich funkcí ty organizační útvary děkanátu fakulty, které jsou jim organizačním řádem děkanátu fakulty z hlediska obsahového a koncepčního věcně příslušné.

10.   Proděkani a členové kolegia mají právo být seznámeni s rozpočtem finančních prostředků určených pro fungování organizačních útvarů děkanátu fakulty, které jsou jim organizačním řádem děkanátu fakulty z hlediska obsahového a koncepčního věcně příslušné.

11.   Kde se v tomto opatření uvádí, že příslušný proděkan odpovídá za určitou oblast činnosti, rozumí se tím především rozhodování v dané věci a vydávání a podepisování dokumentů vyhotovených v souvislosti s tímto rozhodováním. V případě, že zákon o vysokých školách, vnitřní předpisy univerzity či fakulty nebo opatření rektora či děkanky předpokládají v záležitosti tímto opatřením svěřené proděkanovi rozhodnutí děkanky, podepisuje takové rozhodnutí příslušný proděkan v zastoupení děkanky a tuto skutečnost na daném dokumentu vyjádří zkratkou „v z.“ před svým podpisem.

12.   Proděkani jsou oprávněni podepisovat v zastoupení děkanky rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do studia stejně jako vysokoškolské diplomy dokládající absolvování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a diplomů, které jsou vydávány v rámci rigorózního řízení.

 

Čl. 4 Pravidla pro zastupování

1.       V případě nepřítomnosti děkanky ji zastupuje proděkan, který je statutárním zástupcem děkanky. Pokud je tento proděkan též nepřítomen, pak děkanka zastupováním písemně pověří jiného proděkana.

2.       V případě nepřítomnosti proděkana, jedná a rozhoduje v jemu svěřených úsecích činnosti děkanka, v případě nepřítomnosti děkanky pak příslušný zastupující proděkan dle předchozího odstavce.

 

Čl. 5 Proděkan pro vědu a výzkum

1.       Úsek činnosti proděkana pro vědu a výzkum pokrývá zejména tyto oblasti:

a)        podpora, rozvoj a koncepce vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti na fakultě, včetně koncepční podpory propagace fakultní vědy a výzkumu vůči veřejnosti,

b)       příprava, organizace a administrativní zajišťování zasedání vědecké rady fakulty,

c)        příprava, organizace a administrativní zajišťování habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,

d)       koordinace přípravy akreditací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (ve spolupráci s příslušným pracovištěm děkanátu fakulty),

e)        podpora, rozvoj a koncepce grantové politiky fakulty, včetně evidence všech na fakultě řešených grantových projektů a vytváření stimulačních nástrojů pro začlenění pracovníků a studentů fakulty do řešení grantových projektů,

f)         podpora, rozvoj a koordinace ediční politiky fakulty,

g)        agenda návrhů na udělení čestných doktorátů, jmenování emeritním profesorem a udělování cen a ocenění v oblasti vědy a výzkumu.

2.       Pokud je písemně pověřen děkankou, svolává a řídí vědeckou radu fakulty v jejím zastoupení.

3.       Proděkan pro vědu a výzkum programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje v součinnosti s tajemníkem fakulty odměňování vedoucích pracovníků následujícího oddělení děkanátu:

a)      Oddělení vědy – vedoucí Oddělení vědy.

 

Čl. 6 Proděkan pro studijní záležitosti

1.       Úsek činnosti proděkana pro studijní záležitosti pokrývá zejména tyto oblasti:

a)   studium v bakalářských a magisterských studijních programech, včetně přípravy a uskutečňování přijímacího řízení do studia v bakalářských a magisterských studijních programech,

b)   uskutečňování harmonogramu akademického roku v rámci studia v bakalářských a magisterských studijních programech,

c)   hodnocení výuky v oblasti studia v bakalářských a magisterských studijních programech,

d)   rozvoj a fungování Studijního informačního systému,

e)   agenda péče o studenty se speciálními potřebami a o studenty s rodičovskými povinnostmi,

f)    odpovídá za koordinaci přípravy podmínek pro přijímací řízení s jednotlivými základními součástmi fakulty a za vyřizování žádostí a stížností uchazečů o studium v bakalářských a magisterských studijních programech,

g)   odpovídá za uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech.

2.       V rámci studia v bakalářských a magisterských studijních programech proděkan pro studijní záležitosti odpovídá především za:

a)   vyřizování žádostí a stížností studentů,

b)   rozhodování o právech a povinnostech studentů,

c)   stanovování termínů konání jednotlivých státních zkoušek či jejich částí a jmenování předsedů a členů jednotlivých komisí pro státní zkoušky či jejich části,

d)   rozhodování o ukončení studia,

e)   rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou rozhodování o přijetí ke studiu,

f)    rozhodování o odložení  zveřejnění závěrečných prací.

3.       Proděkan pro studijní záležitosti programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje v součinnosti s tajemníkem fakulty odměňování vedoucích pracovníků následujícího oddělení děkanátu:

a)      Studijní oddělení - vedoucí Studijního oddělení (ve spolupráci s proděkanem pro doktorské studium a další formy vzdělávání a proděkanem pro koncepci a kvalitu studia).

 

Čl. 7 Proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání

1.       Úsek činnosti proděkana pro doktorské studium a další formy vzdělávání pokrývá zejména tyto oblasti:

a)   studium v doktorských studijních programech, včetně přípravy a uskutečňování přijímacího řízení do studia v doktorských studijních programech,

b)   uskutečňování harmonogramu akademického roku v rámci studia v doktorských studijních programech,

c)   koordinace přípravy akreditací doktorských studijních programů a oborů (ve spolupráci s příslušným pracovištěm děkanátu fakulty),

d)   vnitřní hodnocení fakulty v oblasti studia v doktorských studijních programech,

e)   odpovídá za koordinaci přípravy podmínek pro přijímací řízení s jednotlivými základními součástmi fakulty a za vyřizování žádostí a stížností uchazečů o studium v doktorských studijních programech,

f)    agenda rigorózního řízení.

2.       V rámci studia v doktorských studijních programech odpovídá proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání především za:

a)   vyřizování žádostí a stížností studentů,

b)   rozhodování o právech a povinnostech studentů,

c)   stanovování termínů konání jednotlivých státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací,

d)   jmenování předsedů a členů jednotlivých komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajoby disertačních prací,

e)   rozhodování o ukončení studia a o žádostech o přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou rozhodování o přijetí ke studiu,

f)    rozhodování o odložení zveřejnění závěrečných prací.

3.       V oblasti dalších forem vzdělávání odpovídá proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání především za:

a)   agendu celoživotního vzdělávání (zejména studijní pobyty a Univerzita třetího věku),

b)   rozvoj dalšího vzdělávání zaměstnanců.

4.       Proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání se v rámci schváleného rozpočtu vyjadřuje v součinnosti s tajemníkem fakulty k odměňování pracovníků následujících oddělení děkanátu:

a)   Studijní oddělení – referent postgraduálního studia (ve spolupráci s vedoucím Studijního oddělení),

b)   Personální oddělení – vedoucí Personálního oddělení.

 

Čl. 8 Proděkan pro koncepci a kvalitu studia

1.       Úsek činnosti proděkana pro koncepci a kvalitu studia pokrývá zejména tyto oblasti:

a)   vnitřní hodnocení fakulty v oblasti studia v bakalářských a magisterských studijních programech,

b)   podpora a koordinace přípravy akreditací bakalářských a magisterských studijních programů a oborů, včetně cizojazyčných,

c)   ve strategickém dlouhodobém záměru, jeho aktualizaci a výroční zprávě odpovídá za části týkající se jeho agendy.

2.       Proděkan pro koncepci a kvalitu studia se v rámci schváleného rozpočtu vyjadřuje k odměňování pracovníků následujícího oddělení děkanátu:

a)      Studijní oddělení – referent administrující podklady pro  akreditace studijních programů (ve spolupráci s vedoucím Studijního oddělení).

 

Čl. 9 Proděkan pro rozvoj

1.       Úsek činnosti proděkana pro rozvoj pokrývá zejména tyto oblasti:

a)      podpora, koncepce a rozvoj fakulty jako celku, příprava strategických dokumentů týkajících se rozvoje fakulty, zejména v rámci stavebních a investičních akcí a reprodukce majetku fakulty,

b)     příprava, koordinace a odborný dohled nad investiční výstavbou, rekonstrukcemi, modernizacemi a opravami budov a zařízení fakulty,

c)      ve spolupráci s děkankou a tajemníkem fakulty koordinace činností v případě mimořádných událostí a branné pohotovosti státu,

d)     zastupování fakulty v rámci rozhodování o využívání a správě univerzitního areálu v Jinonicích,

e)      koncepce a rozvoj informačních technologií a systémů provozovaných na fakultě,

f)       koncepce a rozvoj knihovních služeb fakulty, včetně relevantních informačních systémů a elektronických informačních zdrojů.

2.       Proděkan pro rozvoj programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje v součinnosti s tajemníkem fakulty odměňování vedoucích pracovníků následujících oddělení děkanátu a dalších součásti fakulty:

a)      IT oddělení – vedoucí IT oddělení,

b)     Oddělení projektové podpory a investic – vedoucí Oddělení projektové podpory a investic,

c)      Centrum vědeckých informací (CVI) – vedoucí Centra vědeckých informací.

 

Čl. 10 Proděkan pro zahraniční styky

1.       Úsek činnosti proděkana pro zahraniční styky pokrývá zejména tyto oblasti:

a)   podpora, rozvoj a koncepce vztahů fakulty se zahraničními vysokými školami a vědeckými a výzkumnými institucemi, včetně přípravy a naplňování mezinárodních smluv s těmito subjekty,

b)   podpora, rozvoj a administrativní zajišťování krátkodobých výměnných studijních a vědeckých pobytů,

c)   podpora, rozvoj a administrativní zajišťování mobility akademických pracovníků, vědeckých pracovníků (výzkumníků) a studentů,

d)   podpora, rozvoj a administrativní zajišťování letních škol v gesci Oddělení pro zahraniční styky.

2.       V rámci podpory, rozvoje a administrativní realizace mezinárodní výměny studentů a mobility akademických pracovníků a vědeckých pracovníků (výzkumníků) proděkan pro zahraniční vztahy odpovídá především v rámci schválených rozpočtů za vyřizování žádostí a stížností studentů a akademických pracovníků. Ve spolupráci se základními součástmi fakulty odpovídá za přijetí přijíždějících studentů a akademických pracovníků, vědeckých pracovníků, výzkumných pracovníků a případně vývojových pracovníků.

3.       Proděkan pro zahraniční styky reprezentuje po dohodě s děkankou fakultu na zahraničních akcích fakulty a univerzity.

4.       Proděkan pro zahraniční styky programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje v součinnosti s tajemníkem fakulty odměňování vedoucích pracovníků následujícího oddělení děkanátu:

a)      Oddělení zahraničních styků – vedoucí Oddělení zahraničních styků (ve spolupráci s členem kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy).

 

Čl. 11 Člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a koncepčních dokumentů

  1. Člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a koncepčních dokumentů především konzultuje a oponuje strategické a koncepční materiály, na kterých spolupracuje s jednotlivými proděkany a členy kolegia děkanky.
  2. Člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a koncepčních dokumentů spolupracuje především s Oddělením vědy a Studijním oddělením.

Čl. 12  Člen kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy

1.       Úsek činnosti člena kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy pokrývá zejména tyto oblasti:

a)        administrativní podpora mezinárodních studijních programů typu „joint degree“, „multiple degree“, „cotutelle“ apod. v součinnosti s proděkanem pro zahraniční vztahy, proděkanem pro doktorské studium a základními součástmi fakulty,

b)       podpora, rozvoj a administrativní zajišťování cizojazyčných studijních programů v oblastech vymezených v čl. 6, odst. 1, písmenech a), b), e), f), g) a čl. 6, odst. 2, písmenech a), b) a d) tohoto Opatření děkanky v součinnosti s proděkanem pro studijní záležitosti,

c)        podpora propagace mezinárodních a cizojazyčných studijních programů (ve spolupráci s Oddělením pro vnější vztahy).

2.       Po dohodě s děkankou reprezentace fakulty na zahraničních studijních veletrzích a zahraničních akcích fakulty a univerzity.

3.       Člen kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné programy v rámci schváleného rozpočtu navrhuje v součinnosti s tajemníkem fakulty odměňování pracovníků následujících oddělení děkanátu:

a)      Oddělení zahraničních styků – referent cizojazyčných programů (ve spolupráci s vedoucí Oddělení zahraničních styků),

b)     Oddělení pro vnější vztahy – vedoucí Oddělení pro vnější vztahy (ve spolupráci s děkankou).

 

Čl. 13  Člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy

1.       Agenda člena kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy pokrývá zejména tyto oblasti:  

a)        analýzu situace v oblasti využívání e-learningu a nových vzdělávacích nástrojů a platforem na fakultě,

b)       spolupráci s dalšími součástmi univerzity (zejména Univerzitní knihovnou UK) na adaptaci nástrojů e-learningu na fakultě,

c)        koordinaci rozvoje e-learningu a nových vzdělávacích nástrojů a platforem na fakultě.

2.       Člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy spolupracuje především s Oddělením projektové podpory a investic, IT oddělením a Centrem vědeckých informací.

 

Čl. 14 Člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice

1.       Agenda člena kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice zahrnuje zejména:

a)      řízení a koordinaci projektu (garantem projektu je proděkan pro rozvoj)

b)     komunikaci k projektu a postupu prací na něm s akademickou obcí a dalšími zaměstnankyněmi a zaměstnanci fakulty,

c)      po dohodě s děkankou zastupování vedení fakulty na jednáních s úřady, dalšími institucemi a obyvateli domů sousedících s Areálem UK Jinonice.

2.       Na výše uvedených agendách spolupracuje člen kolegia děkanky zejména s proděkanem pro rozvoj a Oddělením projektové podpory a investic.

 

Čl. 15  Závěrečná ustanovení

  1. Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkanky č. 8/2018 ze dne 15. 2. 2018 ve znění opatření děkanky č. 22/2018 ze dne 1. 5. 2018.
  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 5. 2019.

 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník fakulty