Opatření děkanky č. 1/2019

Rozpočtové provizórium

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 1/2019

 

Název:

Rozpočtové provizórium

 

Účinnost:

2. 1. 2019

V Praze dne 28. prosince 2018

                                                                                              PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

 

S odvoláním na čl. 49 odst. 3 Statutu UK a čl. 36 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů[1] z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2018.

Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.

Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí center a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

Toto opatření nabývá účinnosti 2. 1. 2019 a ruší opatření č. 2/2018.

 

  PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty  

Za správnost:

Mgr. Tomáš  Gec

Tajemník FSV

 

[1] Měsíční výdaje nad 1/12 příjmů jsou možné pouze v měsíci lednu v rámci plnění podmínek udržitelnosti projektu VaVpI.