Opatření děkanky 10/2018

Mimořádné odměny za účast na řešení mezinárodních vědeckých projektů

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 10/2018

 

Název:

Mimořádné odměny za účast na řešení mezinárodních vědeckých projektů

 

Účinnost:

1. 3. 2018

 

V Praze dne 28. února 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 


Čl. 1

Úvodní ustanovení

  1. Toto opatření upravuje postup při přiznávání mimořádných odměn zaměstnancům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) za činnosti spojené s úspěšnou realizací mezinárodních projektů, na nichž se fakulta podílí v rámci mezinárodních dotačních programů.
  2. Toto opatření se vztahuje na zaměstnance fakulty, kteří se zapojili do mezinárodních vědeckých projektů na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.
  3. Toto opatření se vztahuje na projekty, které fakulta realizuje se zahraničním partnerem a jejichž rozpočet připadající na fakultu přesahuje celkem 30 000 EUR, přičemž nevyžaduje od fakulty spolufinancování.  
  4. Úspěšně realizovaným projektem se rozumí takový projekt, který je v časovém i obsahovém ohledu plněn v souladu se schválenou projektovou žádostí a případnými dalšími podmínkami poskytovatele a u něhož poskytovatelem dotace či jiným oprávněným kontrolním orgánem nebyly zjištěny nedostatky. O potvrzení skutečnosti, že projekt je realizován úspěšně, může děkanka požádat proděkana pro vědu a výzkum.

 

 Čl. 2

Pravidla pro poskytování odměn

1.       Mimořádnou odměnu navrhuje hlavní řešitel projektu za fakultu. Mimořádnou odměnu hlavního řešitele navrhuje ředitel příslušného institutu. Výše odměny je navrhována v závislosti na rozsahu a kvalitě plnění výstupů dle časového harmonogramu projektu. Postup při podání návrhu na přiznání mimořádné odměny je blíže upraven Vnitřním mzdovým předpisem UK a Opatřením děkana č. 32/2017 Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům FSV UK.

2.       Zaměstnanci fakulty, který úspěšně řeší mezinárodní vědecký projekt, může být při rozsahu pracovní doby 40 hodin týdne (úvazek 1,0) přiznána mimořádná odměna až do výše 11 500 Kč za kalendářní měsíc.

3.       Mimořádnou odměnu lze přiznat za předpokladu, že jsou splněna následující kritéria:

(a)   projekt je realizován úspěšně ve smyslu čl. 1 odst. 4 tohoto opatření,

(b)  zaměstnanec je do projektu zapojen v pracovněprávním vztahu dle čl. 1 odst. 2 tohoto opatření a přitom čerpá osobní náklady ve formě mzdy nebo odměn z dohod,

(c)   osobní náklady jsou stanoveny na základě odpracovaných hodin na projektu dle výkazu odpracovaných hodin,

(d)  v případě, že zaměstnanec má uzavřenou pracovní smlouvu se stanovenou pracovní dobou méně než 40 hodin týdně, nebo na projektu participuje pouze částí své stanovené týdenní pracovní doby, výše mimořádné odměny se poměrně snižuje,

(e)   v případě, že má zaměstnanec uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti, je postup obdobný jako pod písm. (d).

5.       Mimořádná odměna je splatná jednorázově ve dvanáctiměsíčních periodách počínaje od prvního kalendářního měsíce, v němž započal projekt (popř. v jiné vhodné periodě odpovídající charakteru projektu), a to vždy v posledním kalendářním měsíci dané periody.

6.       Mimořádná odměna je splatná v obvyklém výplatním termínu na fakultě dle opatření děkana č. 32/2017.

7.       Mimořádná odměna podléhá zdanění a zákonným odvodům dle platných právních předpisů.

 

Čl. 3

Přechodná ustanovení

  1. Toto opatření bylo v souladu s ustanovením § 287 odst. 2 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednáno Základní organizací VOS fakulty dne 22. února 2018.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

Za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum