Opatření děkana FSV UK č. 11/2007

Opatření děkana FSV UK č. 11/2007 o zřízení katedry marketingové komunikace a public relations

Opatření děkana FSV UK č. 11/2007

 

 

o zřízení katedry marketingové komunikace a public relations

 

 

Na základě rozhodnutí Akademického senátu FSV UK ze dne 17. dubna 2007 zřizuji s účinností od 18. května 2007 katedru marketingové komunikace a public relations na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

 

 

   

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

 

 

V Praze 17. května 2007