Opatření děkana č. 8/2015

Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č.  8/2015

 

Název:

 

Harmonogram akademického roku 2015/2016

 

Účinnost:

 

15. března 2015

 

V Praze dne 14. 3. 2015

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Akademický rok začíná 1. 10. 2015 a končí 30. 9. 2016. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto harmonogramem.

 

Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat!

 

 

 

PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

 

(závěr akademického roku 2014/2015 a příprava akademického roku 2015/2016)

 

1. 9. až 25. 9. 2015

 

 

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)

 

1. 9. až 11. 9. 2015

 

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

 

21. 9. 2015

 

Zkouškové období pro LS 2014/2015 (pokračování)

 

1. 9. až 11. 9. 2015

 

Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­terského studia, kontrola studijních povinností

 

21.,22., 23., 24., 25. 9. 2015

 

 

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia

 

13. 10. 2015

 

Imatrikulace

 

12. 10. 2015

 

 

 

Promoce absolventů magisterského studia

 

21., 22., 23. 9. 2015

 

Státní zkoušky - podzimní termíny

 

Bakalářské studium   (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)

7. 9. až 11. 9. 2015

Magisterské studium (jen na základě žádosti

schválené ředitelem institutu)

7. 9. až 11. 9. 2015

Rigorózní zkoušky

19. 10. až 30. 10. 2015

Doktorské státní zkoušky

14. 9. 2015 až 18. 9. 2015

 

ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016

 

29. 9. 2015 až 14. 2. 2016

 

Zahájení výuky v ZS

 

29. 09. 2015

 

 

Výuka

 

29. 09. 2015 až  18. 12. 2015

 

 

Zápis do předmětů v ZS

(výhradně prostřednictvím programu SIS)

 

14. 9. od 10,00 hod.

 

až 9. 10. 2015 do 14,00 hod.

 

Zápis do předmětů v ZS pro studenty jiných fakult

30. 9. od 10,00 až 9. 10. 2015 do 14,00 hod.

 

Promoce absolventů bakalářského studia

 

19. ,20., 21. 10. 2015

 

Děkanské volno

 

16. 11. 2015

 

Vánoční prázdniny

 

21. 12. 2015 až 3. 1. 2016

 

Odevzdání bakalářských prací a při­hlá­šek k SZK           

 

4. 1. 2016

 

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti při­hlášení k SZK

11. 1. 2016

Odevzdání bakalářských a diplomových prací a

přihlášek k SZK

4. 1. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

11. 1. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní

povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášeni k SZK

18. 1. 2016

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

 

Průběžně v ZS, nejpozději do 4. 1. 2016

 

 

Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci

ZS 2016/2017)

 

do 1. 2. 2016

 

Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2015/2016

 

do 12. 2. 2016

 

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do  10. 7. 2015

 

Odevzdání rigorózních prací

 

do 11. 9. 2015

 

Hodnocení výuky studenty za ZS 2015/2016

 

 od 25. 1. 2016 do 12. 2. 2016

 

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

 

4. 1. 2015 až 8. 1. 2016

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 1. 12. 2015

 

Zkouškové období

 

11. 1. 2016 až 12. 2. 2016

 

Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek

 

15. 2. až 26. 2. 2016

 

Státní zkoušky - zimní termíny   

 

 

Bakalářské studium  

 

 25. 1. až 29. 1. 2016

 

Magisterské studium

 

 1. 2. až 12. 2. 2016

 

Doktorské studium

 

25. 1. až 29. 1. 2016

 

Rigorózní zkoušky

 

14. 3. až 25. 3. 2016

Náhradní výuka za 28. 9. a 16. 11. 2015

 

4. 1. 2016

 

LETNÍ SEMESTR 2015/2016

 

15. 2. 2016 až 30. 6. 2016

 

Zahájení výuky v LS

 

15. 2. 2016

Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS) 

8. 2. od 10,00 hod až 29. 2. 2016 do 14,00 hod.

 

 

Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult

15. 2. od 10,00 hod až 29. 2. 2016 do 14,00

Výuka

15. 2. 2016 až 13. 5. 2016

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 23. 3. 2016

 

magisterské 17. 3. 2016

Děkanské volno

25. 3. 2016

Rektorský den

4. 5. 2016

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 13. 5. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

31. 5. 2016

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 6. 5. 2016

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2016/2017)

do 27. 5. 2016

Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2016/2017

do 17. 6. 2016

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 4. 1. 2016

Odevzdání rigorózních prací

do 12. 2. 2016

Hodnocení výuky studenty za LS 2015/2016

5. 6. do 24. 6. 2016

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

16. 5. 2016 až 20. 5. 2016

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 11. 4. 2016

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2015/2016         

23. 5. až 30. 6. 2016

 

1. 9. až 9. 9. 2016

Státní zkoušky - letní termíny

 

Bakalářské studium

13. 6. až 24. 6. 2016

Magisterské studium

20. 6. až 30. 6. 2016

Doktorské studium

16. 5. až 20. 5. 2016

Přijímací řízení

 

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 29. 2. 2016

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2016

Přijímací zkoušky     

 

Písemná část

od 1. 6. 2016

Ústní část

od 8. 6. 2016

Doktorské studium

 

Přijímací zkoušky

13. 6. až 17. 6. 2016

Náhradní termín přijímací zkoušky

27. 6. až 8. 7. 2016

 

 

 

LETNÍ  PRÁZDNINY

 

1. 7. 2016 až  31. 8. 2016

 

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2016; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)

 

do 29. 7. 2016

 

Presemestrální období akademického

 

roku 2016/2017

 

(Zkouškové období LS viz výše do 9. 9. 2016)

 

1. 9. až 30. 9. 2016

 

(od 1. 9. do 30. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Dana Svobodová

vedoucí studijního oddělení