Opatření děkana č. 6/2014

Organizace doktorského studia na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 6/2014

 

 

Název:

 

Organizace doktorského studia na FSV UK

 

Účinnost:

 

1. 10. 2014

 

 

V Praze dne 12. února 2014   

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

děkan fakulty

      

                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Školitel

 

1.1 Školitelem je zpravidla docent, profesor nebo držitel vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Školitelem výjimečně může být akademický pracovník s vědeckou hodností (PhD. nebo CSc.), pokud se jedná o významného odborníka v příslušném oboru. V takovém případě předseda oborové rady svůj návrh písemně zdůvodní.

 

 

2. Individuální studijní plán

 

2.1 Individuální studijní plán schválený školitelem projednává a schvaluje oborová rada. Schválený individuální studijní plán je bez zbytečného odkladu předán na studijní oddělení, kde je archivován ve složce studenta.

2.2 Změny ve schváleném individuálním studijním plánu lze provést pouze se souhlasem školitele a oborové rady. Změna je dána na vědomí proděkanovi pro doktorské studium a další formy vzdělávání.

2.3 Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a hlasováním schvaluje oborová rada. Závěrem hodnocení je konstatování, že student:

 

  1. plní individuální studijní plán,

  2. bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu,

  3. nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu.

 

 

2.4 Hodnocení obsahuje informace o postupu přípravy disertační práce, publikačních výstupech doktoranda, absolvovaných předmětech včetně klasifikace, uskutečněné výuce, studijních pobytech, řešení grantů a dalších studijních povinnostech.

2.5 Písmenem a) je hodnocen i student, který z důvodů hodných zvláštního zřetele individuální plán splnil neúplně.

2.6 Nastane-li situace podle písm. b), oborová rada stanoví, jakým způsobem se nedostatky napraví a stanoví k této nápravě termín; tyto náležitosti se považují za součást individuálního studijního plánu. Školitel nebo oborová rada může v případě hodnocení písm. b) navrhnout studentovi snížení doktorandského stipendia až o 50 %.

2.7 Nastane-li situace podle písm. c), je studium ukončeno z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

2.8 Hodnocení je dáno na vědomí proděkanovi pro doktorské studium a další formy vzdělávání.

 

3. Disertační práce

 

3.1 Téma disertační práce je v souladu s akreditací příslušného oboru.

3.2 Formální náležitosti disertační práce stanoví opatření děkana.

 

 

4. Malá obhajoba

 

4.1 Před odevzdáním přihlášky k obhajobě disertační práce se koná malá obhajoba disertační práce.

4.2 Podmínky pro konání malé obhajoby a pro její průběh stanoví oborová rada.

 

 

5. Stanovení termínu státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce

 

5.1 Státní doktorská zkouška se koná v samostatném termínu před obhajobou disertační práce.

5.2 Období, ve kterých se budou konat státní doktorské zkoušky, jsou součástí harmonogramu příslušného akademického roku. Žádost o stanovení termínu státní doktorské zkoušky s přesným časovým určením zašle předseda oborové rady děkanovi nejpozději tři týdny před jejím konáním.

5.3 Termín obhajoby disertační práce stanoví příslušná oborová rada.

 

 

6. Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

 

6.1 Ke státní doktorské zkoušce se doktorand přihlašuje nejpozději jeden měsíc před začátkem období určeného pro konání státních doktorských zkoušek dle harmonogramu akademického roku.

6.2 Přihlášku podává student na studijní oddělení. Informaci o přihlášení ke státní doktorské zkoušce student emailem zasílá na příslušný institut a předsedovi oborové rady.

6.3 Doktorand musí současně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce na studijní oddělení předložit formulář Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce. V hodnocení školitel potvrzuje splnění všech studijních povinností nutných pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce. K hodnocení školitele student přikládá přehled absolvovaných předmětů, publikací, konferencí, grantů, studijních pobytů a dalších studijních povinností.

 

7. Přihlášení k obhajobě disertační práce

 

7.1 Přihlášku k obhajobě disertační práce podává student na studijní oddělení nejméně 8 měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejpozději 60 dní před termínem obhajoby. Informaci o přihlášení k obhajobě student emailem zasílá na příslušný institut a předsedovi oborové rady.

7.2 Doktorand musí současně s přihláškou k obhajobě na studijní oddělení předložit formulář Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce. V hodnocení školitel potvrzuje splnění všech studijních povinností nutných pro přistoupení k obhajobě včetně státní doktorské zkoušky. K hodnocení školitele student přikládá přehled absolvovaných předmětů, publikací, konferencí, grantů, studijních pobytů a dalších studijních povinností.

7.3 Doktorand současně s přihláškou odevzdává 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě a digitální verzi práce v jediném elektronickém dokumentu na CD.

7.4 Doktorand současně s přihláškou odevzdává 5 tištěných exemplářů tezí disertační práce a 1 exemplář v elektronické podobě, který je rozeslán členům zkušební komise. Teze mají rozsah 15-20 normovaných stran. Titulní list tezí obsahuje: název vysoké školy, fakulty a institutu, kde se koná obhajoba, studijní program, ve kterém doktorand studuje, jméno studenta, název disertační práce. Teze dále obsahují: téma a cíl práce, popis struktury práce, popis metodologie, základní teze, výběrovou bibliografii, anglické a české shrnutí.

 

 

8. Komise a oponenti

 

8.1 Komise pro obhajobu disertační práce ustanoví oponenty, kteří vypracují posudek předložené disertační práce. O jmenování oponentů je informován proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání.

8.2 Oponenty jsou zpravidla docenti, profesoři nebo významní odborníci v daném oboru s vědeckou hodností PhD. nebo CSc. Alespoň jeden ze jmenovaných oponentů nesmí působit pedagogicky ani vědecky na FSV UK. Oponentem disertační práce nesmí být školitel, konzultant nebo kdokoliv, kdo se podílel na zpracování práce.

 

9. Posudky oponentů

 

9.1 Oponenti dostávají příslušnou disertační práci nejméně 40 dní před konáním obhajoby. Oponenti jsou povinni odevzdat posudek nejméně 10 dní před konáním obhajoby na studijní oddělení fakulty.

9.2 Oponenti vypracují posudky v rozsahu minimálně 2 normovaných stran. Posudky musí být zhodnocením disertační práce (ne jen popisem jejího obsahu), přičemž v závěru posudku se oponent vyjádří, zda předložená disertační práce vyhovuje obsahovým a formálním nárokům kladeným na tento druh prací a výslovně uvede, zda ji doporučuje k obhajobě či nikoliv.

9.3 Posudky disertační práce zašle studijní oddělení fakulty všem členům komise nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby.

 

10. Průběh státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce

 

10.1 Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se klasifikuje „prospěl/a“ – „neprospěl/a“ a lze ji v případě hodnocení „neprospěl/a“ opakovat, leč pouze jednou, a to nejdříve za 6 měsíců.

10.2 Komise pro obhajobu disertační práce jedná o výsledku v tajném hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

 

11. Oborové rady

 

11.1 Oborová rada má devět až sedmnáct členů. Nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů. Nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce fakulty, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity. Alespoň polovina členů oborové rady musí být členové akademické obce fakulty.

11.2 Pro účely tohoto opatření se členem akademické obce fakulty rozumí zaměstnanec, který má s fakultou uzavřen pracovní poměr.

11.3 Oborová rada je usnášeníschopná, jestliže je na jejím zasedání přítomna alespoň polovina jejích členů.

11.4 Návrh posuzovaný oborovou radou se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů oborové rady.

11.5 Oborová rada může o návrzích hlasovat per rollam v neodkladných záležitostech a návrzích podléhajících schválení oborové rady, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání oborové rady.

 

  1. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář rozešle předseda oborové rady členům oborové rady prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než jeden týden od rozeslání.

  2. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů oborové rady.

  3. Zápis o hlasování per rollam schvaluje oborová rada na svém nejbližším řádném zasedání. Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů oborové rady s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval.

 

 

12. Závěrečná ustanovení

 

12.1 Tímto opatřením se ruší opatření děkana 22/2010 upravující organizaci postgraduálního studia na FSV UK.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan FSV UK

 

Za správnost:

 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání