Opatření děkana č. 55/2012

Výklad předpisů k vypisování zkouškových termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 55/2012

 

Název:

 

Výklad předpisů k vypisování zkouškových termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny

 

Účinnost:

 

4. 12. 2012

 

V Praze dne 3. prosince 2012

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                     děkan fakulty

 


 

 

Výklad předpisů k vypisování zkouškových termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny

 

(k Čl. 6 odst. 15 a 16 Studijního a zkušebního řádu UK a Čl. 16 Pravidel pro organizaci studia na UK FSV)

 

 

 

1.Období pro zkoušku, počet termínů, podoba termínů

 

1.1

 

Zkoušení je možné jen v posledních dvou týdnech výuky, ve zkouškovém období a prodlouženém zkouškovém období příslušného semestru. Pedagog vždy vypisuje zkouškové termíny v SIS UK nejpozději v posledním týdnu výuky příslušného semestru; musí být vypsány minimálně tři termíny pro příslušné zkouškové období. Počet vypsaných termínů musí být přiměřený počtu studentů, celkový počet míst na termínech zkoušky by měl zohlednit jak celkový počet zapsaných studentů, tak obvyklý počet opakování zkoušky z daného předmětu (viz statistika v SIS u daného předmětu dole -„průměrný úspěšný termín“). Pro zkoušení v učebnách (vypisování nového termínu zkoušky v SIS) je třeba rezervovat příslušnou učebnu v SIS.

 

1.2

 

Pedagog může (nemusí) vypsat předtermín v posledních dvou týdnech výuky. Při výuce studentů z ERASMU je vypsání předtermínů pro tyto studenty doporučeno. Vypsání předtermínu(ů) neovlivňuje právo studentů na vypsání minimálně tří termínů ve zkouškovém období, tyto musí být vypsány nejpozději k poslednímu dni výuky v příslušném semestru (viz harmonogram akademického roku v Karolínce). Předtermín je určen zpravidla jen pro první pokus zkoušky, opakovat zkoušku v předtermínu je možné, jen pokud to povolí vyučující.

 

1.3

 

U povinných předmětů je doporučeno, aby vyučující určil zkouškové termíny tak, aby nekolidovaly (ideálně nebyly ve stejný den) s ostatními zkouškovými termíny povinných předmětů studentů příslušného oboru a ročníku.

 

1.4

 

Vyučující může dle svého uvážení určit v SIS UK termín (datum a čas) pro ukončení zápisu na zkoušku a pro zrušení zápisu na zkoušku. Doporučeno je určit oba tyto termíny minimálně jeden kalendářní den před konáním zkoušky a nastavit termín pro ukončení zápisu později než termín pro zrušení zápisu.

 

1.5

 

Student i vyučující mají právo žádat, aby se druhá opravná zkouška konala před komisí. Komisi po dohodě s garantem příslušného studijního oboru stanoví děkan. Žádost se předkládá k rukám proděkana pro studijní záležitosti.

 

 

 

Práva studenta:

 

 

 

 • Žádat, aby tři termíny byly v SIS vypsány nejpozději poslední den výuky v semestru.

 • Na základě písemné žádosti směřované k proděkanovi pro studijní záležitosti být komisionálně vyzkoušen u druhé opravné zkoušky.

 

 

 

Povinnosti studenta:

 

 

 • Zapisovat se na vypsané termíny již od prvního termínu, pedagog není povinen vypsat více než tři termíny ve zkouškovém období. V případě prokázaných zdravotních důvodů pak může student dostat další termíny, aby měl možnost skládat zkoušku třikrát.

 

 

 

2. Výsledek zkoušky

 

2.1

 

Do sedmi pracovních dní od konání ústní zkoušky či testu pedagog zapíše hodnocení do SIS UK, pokud student splnil též další stanovené povinnosti (seminární práce apod.). Pracovním dnem není státní svátek, dovolená pedagoga běh lhůty nestaví. Hodnocení zkoušky (resp. klasifikovaného zápočtu) může být 1, 2, 3, 4. Pokud student u zkoušky neuspěl, musí pedagog zapsat hodnocení neprospěl (4) a jen tehdy je možné opakování zkoušky (klasifikovaného zápočtu) v dalším termínu; zlepšování známek studijní předpisy nepřipouští. (Nezapsání výsledku 4, případně umožnění vylepšení známky je nepřípustný postup, protože zavádí neférové podmínky pro jednotlivé studenty a má dopad na výpočet prospěchových stipendií, výběr studentů na výjezdy do zahraničí a případné prominutí přijímací zkoušky do navazujícího mgr. studia.)

 

 

 

 

Práva studenta:

 

 • Žádat zápis známky do SIS do 7 pracovních dní.

 • V případě, že není známka zapsána, lze se obrátit na vedoucího katedry a v případě, že situaci nevyřeší, na proděkana pro studijní záležitosti.

 

 

Povinnosti studenta:

 

 • Student nemá právo žádat, aby vyučující nezapisoval výsledek zkoušky do SIS, protože neuspěl, resp. protože si chce hodnocení vylepšit.

 • Student nesmí dostat příslib, že na dalším termínu obdrží pouze lepší známku. Udělení známky v každém termínu musí být nezávislé na výkonu v předchozím termínu.

 

 

 

3. Omluvené a propadlé termíny

 

3.1

 

Pokud se student ke zkoušce neomluveně nedostaví, zapíše mu vyučující jako výsledek zkoušky propadlý termín “-“ (nikoliv hodnoceni „4“). Pokud student svoji neúčast dodatečně omluví náhlými zdravotními důvody, nevyplní vyučující žádný výsledek zkoušky. Obdobně na konci zkouškového období vyplní vyučující propadlý termín “-“ všem, kdo se nepokusili zkoušku ani jednou během zkouškového období vykonat.

 

3.2

 

Pokud se student nezapíše během řádného zkouškového období (v letním semestru v průběhu května a června, v zimním semestru do počátku výuky v letním semestru, detaily stanoví harmonogram akademického roku) ztrácí jeden pokus na absolvování zkoušky a vyučující mu vyplní “-“ (nikoliv „4“) k poslednímu dni řádného zkouškového období. V prodlouženém zkouškovém období může student skládat zkoušku pouze v rámci 2. a 3. pokusu, tj. může se přihlásit pouze na opravný termín.

 

Práva studenta

 

 • Požadovat omluvení termínu z důvodu náhlých zdravotních důvodů (potvrzení od lékaře). Skládat první pokus zkoušky v řádném období.

 

 

Povinnosti studenta

 

 • Odhlásit se včas z termínu.

 

 

4. Průběžné plnění povinností a dopady na výsledek zkoušky

 

4. 1

 

Průběžná povinnost z jednotlivého předmětu nesmí být stanovena na první dva týdny výuky, v této době mají studenti právo se do předmětu předběžně registrovat a registraci zrušit. Od třetího týdne výuky platí, že v případě kdy student již počal plnit studijní povinnosti předepsané pro předmět v SIS UK před začátkem semestru, které se dle podmínek zveřejněných v SIS (před začátkem semestru) započítávají do výsledné známky (např. průběžný test, odevzdaná seminární práce) a ke zkoušce se během celého zkouškového období nedostavil, vyučující mu zapíše výsledek neprospěl (4) k poslednímu dni zkouškového období. Pokud student ani nezačal plnit studijní povinnosti, ponechá mu vyučující v SIS výsledek nevyplněný a student ztratí jednu možnost na jeho registraci. Pokud vyučující neurčí (v SIS UK) že průběžné povinnosti se započítávají do výsledné známky, nemůže mít jejich neplnění v případě, že se student nepřihlásí ani na jeden termín zkoušky za následek hodnocení „4“.

 

 

 

Právo studenta:

 

 • Obdržet výsledek “-“ (propadlý termín), pokud ani nezačal plnit povinnosti příslušného předmětu.

 

 

Povinnosti studenta:

 

 • Plnit povinnosti předmětu již od začátku semestru. V případě neplnění těchto průběžných povinností a nedostavení se k žádnému termínu zkoušky získá hodnocení 4.

 

 

 

 

          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                      děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti

 

 

 

 

Příloha:

 

1. Citace předpisů