Opatření děkana č. 5/2015

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 5/2015

 

Název:

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia

v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

 

Účinnost:

16. 2. 2015

 

V Praze dne  16. 2. 2015

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravují Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále Pravidla). Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v zahraničí.

 

V souladu s článkem 3, odstavcem 2 Pravidel  tímto opatřením stanovuji jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v zimním semestru akademického roku 2014/2015 na

 

 

 

17. dubna 2015.

 

O přiznání stipendia se rozhoduje na základě individuálního posouzení žádosti, kterou musí student podat písemně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a doložit potvrzením oddělení zahraničních styků o absolvování a délce pobytu.

 

Podle článku 3, odstavce 2, písmene c Pravidel  může student, který se ocitl v tíživé sociální či životní situaci, žádat o přiznání stipendia i před odjezdem do zahraničí. Zde stanovuji termín 15. května 2015 pro podání písemné žádosti obsahující vyjádření garanta příslušného studijního programu a potvrzení oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a délce pobytu, doklady o všech finančních zdrojích, které student získal na úhradu nákladů spojených se studiem v zahraničí a doklad o tíživé sociální či životní situaci studenta (potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP).

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. února  2015 a ruší opatření č. 10/2014.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti