Opatření děkana č. 5/2013

Podpora vydávání monografií na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 5/2013

 

Název:

 

Podpora vydávání monografií na FSV UK

 

Účinnost:

 

4. 2. 2013

 

V Praze dne 4. 2. 2013

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

  děkan fakulty

 


 

Opatření děkana na podporu vydávání vědeckých monografií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

 

1. Úvodní ustanovení

 

Orgánem spravujícím systém podpory vydávání vědeckých monografií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále FSV UK) je Ediční komise FSV UK (dále Ediční komise). Podmínkou žádosti o podporu je splnění náležitostí určených Rejstříkem informací o výsledcích (dále RIV) a registrace vydané publikace v univerzitní evidenci publikační činnosti OBD (dále OBD) a její dedikace FSV UK.

 

2. Podpora vydávání vědeckých monografií v České republice

 

2.1 Ediční komise podpoří vydání vědecké monografie finančním příspěvkem, který může dosáhnout maximálně výše ceny obvyklé. Cenu obvyklou stanovuje Ediční komise na svém zasedání.[i]

 

2.2 Ediční komise přijímá texty určené k publikování v tištěné a elektronické verzi s vyjasněnými autorskými právy (včetně případné obrazové přílohy). Oddělení vědy FSV UK (dále Oddělení vědy) v případě potřeby zajistí na autorovu žádost smluvní náležitosti vztahu autora a nakladatelství.

 

2.3 Předložené texty podléhají lektorskému řízení. Každý text je lektorován dvěma externími oponenty (působícími mimo FSV UK). Oponenty určuje Ediční komise. Ediční komise může uznat lektorské řízení uskutečněné v režii nakladatelství. Oponenti stanovení Ediční komisí mají nárok na odměnu. Odměny oponentů navrhuje děkanovi FSV UK předseda Ediční komise v součinnosti s Oddělením vědy.

 

2.4 Výsledek lektorského řízení projednává Ediční komise na svém zasedání. Pokud jsou oba lektorské posudky kladné, lze podporu vydání publikace schválit v době mezi zasedáními Ediční komise per rollam. V případě, kdy jsou oba posudky nedoporučující, Ediční komise podporu zamítá. Pokud je jeden posudek kladný a druhý záporný, rozhodne Ediční komise o dalším postupu na svém zasedání.

 

3. Podpora vydávání vědeckých monografií v zahraničí

 

3.1 Ediční komise může svým rozhodnutím podpořit vydání vědecké monografie v zahraničí. V takovém případě autor doloží Ediční komisi potvrzení zahraničního nakladatele, že navrhovaný text bude publikován (nakladatelská smlouva, oficiální písemné prohlášení nakladatele apod.).

 

3.2 Ediční komise na základě tohoto potvrzení rozhodne, zda finanční podporu udělí, a to formou dohody o provedení práce (dále DPP) nebo proplacením faktury. Finanční podpora je určena zejména na financování překladu textu do cizího jazyka. Podpora nebude udělována na překlad do slovenštiny.

 

3.3 Na podporu vydání vědecké monografií v zahraničí se vztahují ustanovení článků 1, 2.1, 2.2 a 4 tohoto opatření.

 

4. Finanční záležitosti

 

4.1 Autor, jehož podpořená publikace splňující podmínky dané RIV byla vydána a dedikována v OBD FSV UK, obdrží odměnu ve výši 15 tis. Kč formou odměny ke mzdě (v případě interních zaměstnanců) nebo účelovým stipendiem (v případě studentů). Vyplacení těchto prostředků zajišťuje Oddělení vědy.

 

4.2 V roce následujícím po roce registrace publikace v OBD (zpravidla tedy v roce následujícím po vydání publikace), bude odvedena do rozpočtu Ediční komise částka odpovídající 60 % finančních prostředků (v případě vydání publikace v nakladatelství Karolinum se bude jednat o 30 %), které odpovídají institucionální podpoře monografie daného oboru v roce registrace publikace v OBD. O tuto částku bude krácen rozpočet institutu, kterému je monografie dedikována. Prostředky získané započítáním publikace do výkonu institutu v dalších letech již nebudou kráceny a náleží v plné výši do rozpočtu institutů. Rozdělení finančních prostředků provede Oddělení vědy jednou ročně v době přípravy návrhu fakultního rozpočtu.

 

5. Přechodné ustanovení

 

5.1 Opatření děkana č. 39/2011 Podpora vydávání monografií na UK FSV se zrušuje.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

 

děkan fakulty

 

 

 

Za správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

 

proděkan pro vědu a výzkum

 

[i] Cena obvyklá pro rok 2013 činí 35-40 tis. Kč na jednu podpořenou publikaci.