Opatření děkana č. 45/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia  v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 45/2012

 

Název:

 

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia  v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

 

 

 

Účinnost:

 

24. 9. 2012

 

V Praze dne 21. září 2012

 

                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                          děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravují Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále Pravidla). Návrh  na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v zahraničí. V souladu s článkem 3, odstavcem 2 Pravidel tímto opatřením

 

stanovuji jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v letním semestru akademického roku 2011/2012 na

 

17. října 2012.

 

O přiznání stipendia se rozhoduje na základě individuálního posouzení žádosti, kterou musí student podat písemně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a doložit potvrzením oddělení zahraničních styků o absolvování a délce pobytu.

 

Podle článku 3, odstavce 2, písmene c Pravidel může student, který se ocitl v tíživé sociální  či životní situaci, žádat o přiznání stipendia i před odjezdem do zahraničí. Zde stanovuji termín 3. října 2012 pro podání písemné žádosti obsahující vyjádření garanta příslušného studijního programu a potvrzení oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a délce pobytu, doklady o všech finančních zdrojích, které student získal na úhradu nákladů spojených se studiem v zahraničí a doklad o tíživé sociální či životní situaci studenta (potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP).

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

 

děkan fakulty

 

Za správnost:  Pavlína Jirsová

 

vedoucí studijního oddělení