Opatření děkana č. 44/2012

Studijní plány a registrace předmětů na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 44/2012

 

Název:

 

Studijní plány a registrace předmětů na FSV UK

 

 

 

Účinnost:

 

18. 9. 2012

 

V Praze dne 17. září 2012

 

                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                          děkan fakulty

 


 

 1. Studijní plány (Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a kreditní hodnocení)

   

   

  1. Každý studijní obor nebo program na FSV UK má svůj studijní plán. Status předmětů (tj. zařazení mezi povinné, resp. povinně volitelné) určuje závazně pro studenta studijní plán v roce zápisu do studia (viz. odpovídající Karolínka). Kreditní hodnocení předmětu vychází z průměrné studijní zátěže spojené s předmětem a určuje se na základě interního doporučení pro garanty (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1276.html ).

  2. Pokud vznikne ve vyšších ročnících studia předmět, který neexistoval v době nástupu do studia a garant jej chce zařadit mezi povinně volitelné i pro studenty, kteří nastoupili studium dříve, musí jej přidat do skupiny povinně volitelných, kterou každý rok aktualizuje.

  3. Volitelné předměty jsou ty, které si student/studentka zapíše mimo povinných a povinně volitelných z nabídky FSV nebo z jiných fakult UK. Povinné a povinně volitelné předměty nesmí tvořit více než 90 % kreditů ve studijním plánu studijního oboru nebo programu. Pokud student získá během studia z povinně volitelných předmětů více kreditů než je předepsáno jako minimum ve studijním plánu v jeho studijním oboru/programu, jsou pro účely kontroly studijních povinností před státní zkouškou tyto navíc získané kredity považované za kredity získané za volitelné předměty.

  4. V navazujícím magisterském studiu mohou být uznány všechny magisterské předměty (jejich kód v SIS obsahuje třetí písmeno „M“) absolvované již v bakalářském studiu, pokud nebyly využity ke splnění studijních povinností bakalářského studia (tj. 180 kreditů). Uznávání dle předchozí věty je možné též u kurzů cizích jazyků nabízených na FSV (Kabinet jazykové přípravy). Student, který žádá o uznání, musí doložit (potvrzeným výpisem ze SISu získaným při ukončení bakalářského studia), že dané předměty nebyly využity ke splnění studijních povinností bakalářského studia. (Upozornění: kredity za takto uznané předměty se započítají až na konci studia a nikoliv do limitu, který je nutný pro postup do dalšího ročníku.)

  5. Pokud bakalářský student absolvuje předměty z magisterského studia (viz předchozí odstavec) má tuto možnost má ve třetím ročníku, výjimečně i v ročníku druhém a kredity z těchto předmětů chce využít pro splnění studijních povinnosti bakalářského studia, jsou počítány pouze jako kredity za volitelné předměty.

  6. Počet kreditů se určuje podle kreditového ohodnocení v roce absolvování předmětu (tj. nikoliv podle Karolínky platné při nástupu do studia).  Pokud dojde k situaci, že se sníží počet kreditů u povinného předmětu, bude na základě pokynu garanta studijním oddělením poškozeným studentům doplněn rozdíl v počtu kreditů za pomoci tzv. přidělených kreditů. V případě, že se kreditové hodnocení meziročně zvýší, získává student po absolvování kurzu nový (vyšší) počet kreditů.

  7. Povinný předmět musí být po změně akreditace vyučován ještě pět let (u mgr., studia 4 roky) po provedení změn, pokud není určeno, že předmět je nahrazen předmětem jiným (tzv. záměnnost). 

  8. Prerekvizity (tj. splnění jiného předmětu pro možnost zápisu jiného) jsou vždy přiřazeny pro příslušný předmět, nikoliv jen pro jeden studijní obor a zajišťují nutné předpoklady pro vstup do předmětu, který je omezen prorekvizitou.

   

 2. Registrace do předmětů (základní pravidla a postupy)

   

   

  1. Registrace do předmětů probíhají skrze systém SIS zpravidla před počátkem a v prvních dvou týdnech semestru, přesný termín stanoví harmonogram akademického roku harmonogram akademického roku ; prvních pět dní je vyhrazeno pro registrace studentů FSV UK, v ostatních dnech se mohou do předmětů registrovat též studenti ostatních fakult UK. Studenti se do předmětů registrují výhradně přes systém SIS, výjimky z tohoto pravidla jsou popsány v odst. 4 a 5 tohoto opatření. Zápis provedený dle první věty tohoto odstavce je předběžný a může být též zrušen. Ke zrušení registrace může dojít postupy dle odstavců 6 a 7 části B) tohoto opatření a také v případě, že student nesplnil prerekvizitu předmětu (požadavek na absolvování jiného předmětu). V případě, že není předběžný zápis zrušen, je ve třetím týdnu výuky změněn na zápis závazný. Pro studenty FSV UK platí (Čl. 9 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia ), že povinný a povinně volitelný předmět je možné si registrovat maximálně dvakrát.

  2. Rozvrhové lístky předmětů, na které je možné se registrovat v SIS, jsou zveřejněny v SIS nejméně dva pracovní týdny před začátkem semestru.

  3. Kapacitu jednotlivých předmětů stanoví v SIS vyučující kurzu po dohodě s garantem kurzu, v případě volitelných předmětů po dohodě s vedoucím katedry, která zajišťuje výuku. Kapacitu pro jednotlivé rozvrhové lístky předmětu (pro paralelní přednášky, semináře a cvičení) stanoví v SIS rozvrhář institutu (příloha č. 2 opatřenína základě požadavku vyučujícího. Kapacita u povinných a povinně volitelných předmětů musí odpovídat předpokládanému zájmu studentů příslušných studijních oborů s přihlédnutím k možnosti opakované registrace. V případě rozdílně nastavených limitů pro počty registrovaných u předmětu a rozvrhového lístku se uplatní menší z obou těchto hodnot a více studentům není registrace umožněna.

  4. Dodatečné úpravy v registracích předmětů, tj. výmaz registrace a dodatečná registrace jsou možné jen výjimečně; postup a lhůty upravuje čl. 14 odst. 7 a 8 Pravidel pro organizaci studia.

  5. V případě, že předmět je vypsán v průběhu semestru (blokové předměty, předměty zahraničních vyučujících, apod.) zajistí registraci studentů studijní oddělení dle seznamu dodaného administrativou institutu, který předmět zajišťuje.

    

  6. Vyučující může v průběhu registrací (viz odstavec 1 této části opatření) studentovi z kapacitních důvodů smazat registraci předmětu za splnění těchto podmínek:

    

   1. předmět není pro studenta povinný a

   2. student není ve 3. a vyšším ročníku bakalářského studia, resp. ve 2. a vyšším navazujícího magisterského studia.

    

  7. Při výmazu registrace studentům, pro které je předmět povinně volitelný, jsou vymazány registrace přednostně studentům nižších ročníků.

  8. Vyučující FSV je oprávněn nad rámec popsaný v předchozím odstavci vymazat registraci studentům z ostatních fakult UK. Tento postup se uplatní zejména v případech, kdy se student z jiné fakulty registruje na předmět, který je obsahově shodný s předmětem vyučovaným na fakultě, kde je student řádně zapsán ke studiu.

  9. Registrace pro studenty FSV UK na předměty vyučované na jiných fakultách UK probíhá zpravidla přes SIS v termínech, které stanoví harmonogramy jednotlivých fakult. V případě, že zápis tímto způsobem není možný, může student podat žádost o registraci předmětu, žádost musí obsahovat souhlas s registrací vyučujícího předmětu.

  10. Obdobně jako v předchozím odstavci je možné žádat o registraci předmětu, pokud student nemá splněnu prerekvizitu tohoto předmětu. Tuto žádost je možné podat nejpozději do konce čtvrtého týdne výuky příslušného semestru. Žádost se podává na studijní oddělení a musí obsahovat kladné stanovisko vyučujícího kurzu nebo garanta oboru v případě povinného či povinně volitelného kurzu; u volitelných kurzů musí obsahovat kladné stanovisko vyučujícího nebo vedoucího katedry, která předmět realizuje.

  11. Ve výjimečných případech (zejména při naplněné kapacitě volitelného či povinně volitelného předmětu, zdravotní neschopnosti studenta) se může student obrátit na vyučujícího s žádostí, aby ho zaregistroval do svého předmětu. Vyučující může vyhovět a registraci provést v SIS, pokud tento krok nenaruší výuku předmětu a student nemá možnost provést registraci sám v SIS. O tuto možnost je třeba požádat pouze v prvních dvou týdnech výuky příslušného semestru.

   

 

 

                                                                                            PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                        děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti