Opatření děkana č. 43/2017

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek. Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 43/2017

 

Název:

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek.

Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.

 

 

Účinnost:  

2. 1. 2018

V Praze dne: 29. prosince 2017       

                                                                                                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                             děkan fakulty

 

Tímto opatřením se stanovují  podmínky pro poskytování některých benefitů v rámci péče o zaměstnance pracovně zařazené na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, dále „fakulta“.  

Druhy benefitů:

·         Příspěvek na stravování zaměstnanců  

·         Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.  

 

Část I. 

 

Článek 1

Základní pojmy

1. Pro účely tohoto opatření se

·         elektronickou stravenkou, dále „e-stravenka“, rozumí elektronická stravovací poukázka v hodnotě 110 Kč poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci formou dobíjení hodnoty e-stravenky na platební kartu zaměstnance v souladu s tímto opatřením.

·         platební kartou rozumí adresná elektronická platební karta vydaná zaměstnanci, jejímž prostřednictvím poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci e-stravenky, na něž mu vznikl za daný kalendářní měsíc nárok. Bližší informace o platební kartě, zejména provádění plateb, správa osobního účtu zaměstnance, ztráta a blokace platební karty, přenos platební karty jsou přístupné v Manuálu pro uživatele karty Gastro Pass CARD na webových stránkách fakulty https://www.fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/prace-na-fakulte/zamestnanecke-benefy.

2. V případě dotazů se může zaměstnanec obracet na oddělení ekonomické – pokladnu.

 

Článek 2

Příspěvek na stravování zaměstnanců,

provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady e-stravenek

 

1.       Příspěvek na stravování z prostředků fakulty je poskytován podle části VII. Péče o zaměstnance Kolektivní smlouvy všem zaměstnancům bez výjimky a bude zaměstnanci poskytnut za každý pracovní den v měsíci, ve kterém zaměstnanec odpracuje aspoň 4 hodiny nepřetržité práce.

2.       Výše příspěvku fakulty se stanovuje ve výši 55 % z ceny e-stravenky. Příspěvek na stravování ve výši 55 % z ceny potravin se poskytuje také na stravování v menzách UK a je poskytován na základě smlouvy s příslušným stravovacím zařízením. Součástí smluv jsou kalkulace nákladů na poskytovanou stravu.

3.       Příspěvek na stravování se neposkytuje za neodpracované dny, případně za dny, po které jsou poskytovány jiné náhrady (nemoc, dovolená, služební cesty a další). E-stravenky jsou poskytovány zaměstnancům za příslušný odpracovaný měsíc dle výkazu odpracované doby a přehledu, který zpracovává mzdová účtárna. Výkaz odpracované doby je dále upravován o dobu nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti.

4.       Podklady předávají pracovnice, které zpracovávají vyúčtování těchto pracovních cest. Zaměstnancům, kteří se stravují v menzách UK a nevyčerpají během měsíce plný počet obědů, může být poskytnut zbývající počet e-stravenek do plného nároku za příslušný měsíc. Kontrola poskytování příspěvku na stravování je prováděna čtvrtletně podle přehledů odpracovaných dnů jednotlivých pracovníků a podkladů o poskytnuté stravě v menzách. V případě, že příspěvek byl poskytnut neoprávněně, je zaměstnanec povinen poskytnutý příspěvek vrátit do pokladny fakulty. Za provádění kontroly poskytování příspěvku na stravování odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

5.       Úhrada e-stravenek je na fakultě prováděna formou srážek ze mzdy zaměstnance na základě písemné dohody o srážkách ze mzdy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k nároku na jejich poskytnutí, resp. nabytím celkové hodnoty e-stravenek na platební kartu; e-stravenky jsou tedy poskytovány zpětně za skutečně odpracované dny.

6.       Platební karta bude dobíjena o celkovou hodnotu e-stravenek pravidelně, nejpozději ve výplatním termínu mezd příslušného kalendářního měsíce. 

7.       Fakulta může písemně vypovědět dohodu o srážkách ze mzdy, pokud vzniknou na její straně překážky, znemožňující řádné provádění srážek. Zaměstnanec je oprávněn vypovědět dohodu o srážkách ze mzdy kdykoli a bez uvedení důvodu.

8.       Výpověď musí být učiněna písemně s uvedením kalendářního měsíce, ke kterému se dohoda vypovídá, a doručena druhé smluvní straně nejpozději do 20. dne v měsíci, jež předchází měsíci, v němž má dojít k poslední srážce ze mzdy. Výpověď je platná a účinná dnem jejího doručení druhé straně. Zaměstnanec doručuje výpověď na ekonomické oddělení.

9.       Administrativní zabezpečení srážek ze mzdy dle tohoto opatření zajišťuje personální referát, mzdová účtárna a pokladna.

10.   V případě, že zaměstnanec nemá zájem o poskytování příspěvku na stravování, může své rozhodnutí sdělit vedoucímu ekonomického oddělení v písemném prohlášení o čerpání příspěvku na stravování.  

11.   Tištěné papírové stravovací poukázky zaměstnavatel s účinností od 1. 1. 2018 na fakultě již neposkytuje.

 

Část II.

Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.

1.      Zaměstnanci,

a.       který je v pracovním poměru vůči fakultě,

b.       jehož pracovní úvazek vůči fakultě činí nejméně 0,5 a nejvíce 1,0,

c.       který v běžném kalendářním roce dovrší věk 19 let a nejvýše 60 let,

d.       lze poskytnout příspěvek na zaplacenou cenu roční časové jízdenky na území hl. m. Prahy v městské hromadné dopravě (MHD).

2.       Roční časovou jízdenkou se rozumí občanská nepřenosná předplatní elektronická nebo papírová jízdenka na roční období (365 dní) na tarifní pásma P a O, dále „roční jízdenka“.  

3.       Podmínka pracovního úvazku ve výši nejméně 0,5 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP.

4.       Nárok na příspěvek nevzniká zaměstnanci, který je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P (bezplatná přeprava, viz http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/) a zaměstnancům starším 60 let.

5.       Příspěvek lze poskytnout ve výši 50% zaplacené ceny roční jízdenky za běžný kalendářní rok. 

6.       Výše příspěvku se stanoví dle tohoto vzorce:

Výše pracovního úvazku zaměstnance krát 50% zaplacené ceny roční jízdenky.

7.       Zaměstnanec předloží písemnou žádost na předepsaném formuláři na personální referát, čímž zároveň dochází k jeho registraci pro daný kalendářní rok.  Personální referát zajistí vyjádření vedoucí ekonomického oddělení a tajemníka fakulty a poté předává k dalšímu zpracování.

8.       Žádost je možné podat předem v průběhu 4. čtvrtletí předchozího kalendářního roku na následující kalendářní rok a nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku, na který je roční jízdenka zakoupena. Později podaným žádostem o příspěvek nebude vyhověno.

9.       Zaměstnanec předloží spolu s žádostí o příspěvek:

a.       kopii elektrické jízdenky (lítačka) vystavené na jméno zaměstnance a originál daňového dokladu o úhradě ceny za nabití elektrické jízdenky ve výši aktuálního ročního předplatného jízdného, nebo

b.       kopii papírové roční jízdenky, kopii průkazky PID vystavené na jméno zaměstnance a originál daňového dokladu o úhradě papírové roční jízdenky. 

10.   Příspěvek je součásti mzdy zaměstnance a je zahrnutý do základu pro výpočet zákonných odvodů; fakulta zaměstnanci příspěvek uhradí následující kalendářní měsíc po podání žádosti a splnění podmínek vyplývajících z tohoto opatření.

11.    Děkan může svým opatřením stanovit, že na daný kalendářní rok fakulta příspěvek nevyplácí nebo že se mění podmínky pro jeho poskytování.

12.   Související dokumenty:

a.       Dohoda o srážkách ze mzdy

b.       Žádost o poskytnutí příspěvku na roční jízdné

c.       Prohlášení o čerpání příspěvku na stravování

13.   Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. 1. 2018

14.   Tímto opatření se ruší opatření děkana č. 12/2014, opatření děkana č. 11/2016.

 

Dodatek č. 1 k Opatření děkana 43/2017, platný od 1. 6. 2018.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                                děkan fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty