Opatření děkana č. 41/2017

Změna opatření děkana č. 25/2016 Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 41 /2017

 

Název:

Změna opatření děkana č. 25/2016

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

2. 1. 2018

 

V Praze dne: 18. prosince 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                    děkan fakulty 

 

 

Opatření děkana č. 25/2016 Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se mění takto:

1.       V čl. 2.1. se za text „Ekonomické oddělení“ vkládá text „IT oddělení“.

2.       V čl. 2.3.3 se nově vkládá nadpis „IT ODDĚLENÍ“ a dále text „ IT oddělení poskytuje služby uživatelům v rámci fakulty v oblastech uživatelské podpory, adekvátního zajištění výpočetní techniky a podporovaného programového vybavení.

      IT oddělení se dále člení na dva referáty:

     Referát koncové uživatelské podpory, jehož činnosti koordinuje zastupující vedoucího oddělení (VO), Referát provozu a rozvoje IT.

 

Referát koncové uživatelské podpory plní zejména tyto úkoly:

 • Zajišťuje podporu uživatelům FSV UK při využívání IT oddělením svěřené výpočetní techniky,
 • zajišťuje služby helpdesku uživatelům FSV UK při používání podporovaného programového vybavení,
 • zajišťuje lokální instalace podporovaného programového vybavení v rámci využívání svěřené výpočetní techniky (desktopy, notebooky)
 • zajišťuje pravidelné lokální updaty a upgrady podporovaného programového vybavení
 • zajišťuje správu a provoz tiskového a kopírovacího systému,
 • zabezpečuje aktuální správu identit v rámci FSV UK za účelem autentizace a autorizace do podporovaných aplikací a programového vybavení,
 • předává podněty a připomínky od uživatelů v rámci služeb helpdesku referátu provozu a rozvoje

 

Referát provozu a rozvoje IT plní zejména tyto úkoly:

 • Zajišťuje adekvátní výpočetní techniku (hardware) dle definovaných parametrů pro zajištění kompatibility,
 • zajišťuje programové vybavení (software) pro podporované nástroje výpočetní techniky,
 • zajišťuje optimální provoz a rozvoj programového vybavení pro webové stránky a aplikace FSV UK,
 • zajišťuje ve spolupráci s právním referátem vnější smluvní vztahy v oblasti zajištění HW a SW,
 • ve spolupráci s ÚVT zajišťuje provoz datové sítě FSV UK včetně zajištění připojení k síti LAN/WAN,
 • ve spolupráci s ÚVT se podílí na správě (autorizace, autentizace, uživatelské nastavení) účetního systému, a za tím účelem komunikuje se správci mzdového a personálního systému,
 • spolupracuje s ekonomickým oddělením na nastavení ekonomického informačního systému (EIS) a dalších systémů sloužících k podpoře provozu organizace,
 • zakládá a spravuje databáze podle potřeb a požadavků pracovišť FSV UK,
 • systematicky shromažďuje podněty a připomínky k provozu a rozvoji programového vybavení organizace,
 • podílí se na realizaci dlouhodobého záměru FSV UK v oblasti rozvoje programového vybavení a hardwarové a komunikační infrastruktury.“

3.       Číslování stávajících článků 2.3.3. až 2.3.5 se přečíslovávají na články čl. 2.3.4. až 2.3.6

4.       Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2018.

5.       Opatření děkana č. 25/2016, ve znění opatření děkana č. 44/2017.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracoval:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník

 

 

 

 

 

*********************** Příloha – ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ DĚKANA ***********************

 

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 41 /2017

 

Název:

Změna opatření děkana č. 25/2016

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

2. 1. 2018

 

V Praze dne: 18. prosince 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                    děkan fakulty 

 

Část 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.1 – Účel opatření

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „děkanát“) upravuje v souladu s článkem 14, bodem 4 Statutu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) podrobnosti o organizaci i činnostech děkanátu.

 

Článek 1.2 – Legislativa a související předpisy

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění
 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
 3. Statut Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „statut“)
 4. Statut Univerzity Karlovy

 

Článek 1.3 – Poslání a úkoly děkanátu

Děkanát je výkonným aparátem fakulty se sídlem na adrese Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1.

Kromě činností daných článkem 14 Statutu fakulty a činností daných tímto Organizačním řádem zabezpečuje děkanát plnění dalších úkolů, stanoví-li tak děkan fakulty nebo v rámci své působnosti tajemník fakulty (dále „tajemník“).

Pro zaměstnance fakulty, kteří jsou funkčně zařazeni v rámci děkanátu, je děkanát místem výkonu práce.

 

Část 2. ORGANIZAČNÍ ÚTVARY DĚKANÁTU

Článek 2.1 – Členění děkanátu

V rámci děkanátu jsou zřízeny tyto organizační útvary (dále též „oddělení“):

 • Ekonomické oddělení,
 • IT oddělení,
 • Oddělení pro vnější vztahy,
 • Oddělení vědy,
 • Oddělení zahraničních styků,
 • Provozně-technické oddělení,
 • Studijní oddělení,  
 • Sekretariát děkana a kancelář tajemníka.

Jednotlivé organizační útvary děkanátu jsou povinny zajišťovat a plnit úkoly vyplývající z ustanovení tohoto Organizačního řádu, právních předpisů, vnitřních předpisů a vnitřních řídících norem Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) a fakulty, vzájemně spolupracovat a navzájem si poskytovat informace a podklady potřebné k plnění úkolů.

Za tímto účelem zejména:

 • Shromažďují a zpracovávají podklady pro řízení fakulty,
 • připravují návrhy rozhodnutí a písemné podklady pro akademické orgány a součásti fakulty,
 • udržují pracovní kontakt s příslušnými metodickými pracovníky rektorátu univerzity,
 • v rámci fakulty vyvíjejí koordinační, informační, evidenční, konzultační a metodickou činnost,
 • v rozsahu svých agend vyřizují záležitosti studentů a zaměstnanců fakulty a podávají potřebné informace. Dbají na to, aby podávané informace byly aktuální, úplné a správné,
 • spravují finanční prostředky získané pro činnost fakulty a hospodaří s nimi v souladu s platnými právními předpisy, řídícími normami a vnitřními předpisy univerzity a fakulty a podle rozhodnutí samosprávných akademických orgánů a tajemníka fakulty,
 • pečují o majetek univerzity svěřený fakultě do správy,
 • vedou dokumentaci vyžadovanou zákonem a univerzitními i fakultními předpisy, zpracovávají a vyhodnocují údaje z oblasti své působnosti,
 • zajišťují statistické sledování a výkaznictví za fakultu,
 • projednávají záležitosti fakulty s orgány státní správy a jinými dotčenými úřady,
 • pro zabezpečení činnosti fakulty navrhují a zpracovávají vnitřní předpisy a vnitřní řídící normy v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními předpisy a řídícími normami univerzity a fakulty,
 • plní další úkoly stanovené vedením fakulty.

Výše uvedené organizační útvary opatřují písemnosti děkanátu a fakulty razítky a dalšími identifikačními znaky v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními řídícími akty.

 

Článek 2.2 – Řízení děkanátu

Tajemník fakulty řídí činnost děkanátu, za tuto činnost je děkanovi fakulty zodpovědný. Působnost tajemníka ve vztahu k jednotlivým oddělením děkanátu je upravena opatřením děkana k vymezení působnosti a pravomocí proděkanů FSV UK, případně dalšími předpisy.

Neurčí-li tajemník jinak, zastupuje jej po dobu jeho nepřítomnosti vedoucí ekonomického oddělení.

V čele organizačního útvaru děkanátu stojí vedoucí oddělení.

Vedoucí oddělení odpovídá za činnost svěřeného organizačního útvaru tajemníkovi fakulty.

Děkan nebo tajemník fakulty mají právo vyhradit si přímé řízení konkrétních pracovníků či organizačního útvaru děkanátu.

Pro účely zastupování v době nepřítomnosti určí vedoucí oddělení po dohodě s nadřízeným svého zástupce.

Vedoucí oddělení zabezpečují plnění úkolů v rozsahu daném tímto Organizačním řádem i pro vrcholné představitele akademických orgánů (děkan, proděkani, předseda akademického senátu, předseda disciplinární komise).

Nemohou-li vedoucí oddělení zajistit splnění úkolů uložených vrcholnými představiteli akademických orgánů, oznámí to tajemníkovi fakulty.

Povinností vedoucích pracovníků na jakémkoliv stupni řízení je zejména:

 • Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, hodnotit jejich výkonnost a pracovní výsledky,
 • organizovat práci,
 • vytvářet příznivé pracovní podmínky, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
 • při plnění pracovních povinností postupovat dle obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty a vnitřních řídících norem,
 • plnit úkoly ve stanovených lhůtách,
 • zabezpečovat opatření k ochraně majetku zaměstnavatele,
 • pečovat o efektivní provoz a všestranný rozvoj svěřeného pracoviště.

 

Článek 2.3 – Popis úkolů

2.3.1 TAJEMNÍK

Tajemník fakulty řídí činnost děkanátu a odpovídá děkanovi za jeho činnost, za hospodaření fakulty a vnitřní správu.

Tajemník zastupuje děkana v rozsahu stanoveném opatřením děkana ve věcech obchodních, finančních, občanskoprávních a jedná ve věcech pracovněprávních týkajících se pracovníků děkanátu.

K projednání záležitosti týkajících se vnitřní správy fakulty a jejího hospodaření je oprávněn svolat pracovní poradu všech zaměstnanců fakulty, kterých se projednávaná záležitost týká.

Tajemník navrhuje odměňování vedoucích pracovníků Ekonomického oddělení, Provozně-technického oddělení a pracovníků Sekretariátu děkana a kanceláře tajemníka v rámci schváleného rozpočtu.

 

2.3.2 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Ekonomické oddělení se dále člení na čtyři referáty:

Účtárnu, Mzdovou účtárnu, Referát veřejných zakázek, zajišťování administrativních a organizačních prací a Referát služebních cest a pokladny.

Ekonomické oddělení jako celek plní zejména tyto úkoly:

 • Zpracovává návrh provozního rozpočtu a rozpisu neinvestiční dotace státního rozpočtu na provoz,
 • pod vedením tajemníka zpracovává návrh rozpočtu celé fakulty v koordinaci s ostatními odděleními děkanátu, sleduje jeho plnění, podává včas návrhy na jeho úpravy a provádí nápravná opatření, plní další úkoly spojené s hospodařením fakulty,
 • zpracovává návrh provozního rozpočtu a rozpisu neinvestiční dotace státního rozpočtu na provoz,
 • v oblasti své působnosti připravuje podklady a periodicky kontroluje aktuálnost a správnost věcně příslušných údajů na internetových stránkách oddělení,
 • zpracovává výroční zprávy o hospodaření a o činnosti fakulty v oblasti ekonomické,
 • zpracovává statistiky a hlášení z oblasti své působnosti,
 • zabezpečuje kontrolu hospodaření fakulty
 • zpracovává návrhy předpisů a řídících norem v rozsahu své působnosti,
 • podává měsíční přehledy o hospodaření fakulty v návaznosti na rozpočet
 • podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu,
 • plní další úkoly, které mu uloží děkan, tajemník nebo věcně příslušný proděkan pro ekonomiku.

 

2.3.2.1 Účtárna plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje sledování, účtování a vypořádání příspěvků a dotací ze státního rozpočtu,
 • zpracovává účetní závěrky dle pokynů rektorátu,
 • zajišťuje daňové povinnosti fakulty,
 • zajišťuje bezhotovostní a hotovostní platby vyplývající ze závazků a pohledávek fakulty,
 • vystavuje a zaúčtovává faktury,
 • zajišťuje uhrazení a zaúčtování došlých faktur, stipendií a dalších bezhotovostních plateb dle požadavků a podkladů,
 • zaúčtovává mzdy, zdravotní a sociální pojištění,
 • zpracovává výroční zprávy o hospodaření a o činnosti fakulty v oblasti ekonomické,
 • zpracovává statistiky a hlášení z oblasti své působnosti,
 • zpracovává návrhy předpisů a řídících norem v rozsahu své působnosti,
 • zabezpečuje kontrolu hospodaření fakulty,
 • podává měsíční přehledy o hospodaření fakulty v návaznosti na rozpočet,
 • pod vedením tajemníka plní další úkoly spojené s hospodařením fakulty,
 • v oblasti své působnosti připravuje podklady a periodicky kontroluje aktuálnost a správnost věcně příslušných údajů na internetových stránkách oddělení,
 • podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu.

 

2.3.2.2 Mzdová účtárna plní zejména tyto úkoly:

 • zpracovává mzdovou agendu,
 • zajišťuje agendu zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení,
 • zpracovává daňové povinnosti zaměstnanců fakulty,
 • zajišťuje ve spolupráci s CIVT úpravy mzdového programu a správu programu v součinnosti s firmou Egje agendu zdravotního pojištění.

 

2.3.2.3 Referát veřejných zakázek, zajišťování administrativních a organizačních prací plní zejména tyto úkoly:

 • příprava podkladů pro výběrová řízení, návrhy na jmenování do komisí a vedení jednání komise, zajišťuje podpisy smluv,
 • evidence a zakládání smluv, uveřejňování v registru smluv,
 • vystavování, evidence a zakládání objednávek, uveřejňování v registru,
 • kontrola faktur a předávání účtárně,
 • kontrola drobného vydání a předávání účtárně,
 • zajišťování podpisů dle podpisových vzorů při oběhu účetních dokladů před předáním, dokladů účtárně, kontrola formální správnosti předávaných dokladů.

 

2.3.2.4 Referát služebních cest a pokladny plní zejména tyto úkoly:

 • vede komplexní evidenci domácích a zahraničních pracovních cest, včetně jejího statistického zpracování,
 • kontroluje a eviduje zahraniční cestovní příkazy a faktury,
 • zpracovává vyúčtování, přijímá a eviduje podklady pro vyúčtování zahraničních pracovních cest,
 • zpracovává hlášení o silniční dani,
 • přijímá a vyplácí peněžní hotovost v CZK i cizích měnách, přijímá platby prostřednictvím platebních karet, obsluhuje bezhotovostní platební terminál
 • zajišťuje styk s bankou,
 • spravuje agendu stravenek (objednávky, nákup a výdej),
 • plní další úkoly, které mu uloží děkan, tajemník nebo věcně příslušný proděkan pro ekonomiku.

 

2.3.3  IT ODDĚLENÍ

IT oddělení poskytuje služby uživatelům v rámci FSV UK v oblastech uživatelské podpory, adekvátního zajištění výpočetní techniky a podporovaného programového vybavení.

IT oddělení se dále člení na dva referáty:

Referát koncové uživatelské podpory, jehož činnosti koordinuje zastupující vedoucího oddělení (VO),  Referát provozu a rozvoje IT.

 

Referát koncové uživatelské podpory plní zejména tyto úkoly:

 • Zajišťuje podporu uživatelům FSV UK při využívání IT oddělením svěřené výpočetní techniky,
 • zajišťuje služby helpdesku uživatelům FSV UK při používání podporovaného programového vybavení,
 • zajišťuje lokální instalace podporovaného programového vybavení v rámci využívání svěřené výpočetní techniky (desktopy, notebooky)
 • zajišťuje pravidelné lokální updaty a upgrady podporovaného programového vybavení
 • zajišťuje správu a provoz tiskového a kopírovacího systému,
 • zabezpečuje aktuální správu identit v rámci FSV UK za účelem autentizace a autorizace do podporovaných aplikací a programového vybavení,
 • předává podněty a připomínky od uživatelů v rámci služeb helpdesku referátu provozu a rozvoje

 

Referát provozu a rozvoje IT plní zejména tyto úkoly:

 • Zajišťuje adekvátní výpočetní techniku (hardware) dle definovaných parametrů pro zajištění kompatibility,
 • zajišťuje programové vybavení (software) pro podporované nástroje výpočetní techniky,
 • zajišťuje optimální provoz a rozvoj programového vybavení pro webové stránky a aplikace FSV UK,
 • zajišťuje ve spolupráci s právním referátem vnější smluvní vztahy v oblasti zajištění HW a SW,
 • ve spolupráci s ÚVT zajišťuje provoz datové sítě FSV UK včetně zajištění připojení k síti LAN/WAN,
 • ve spolupráci s ÚVT se podílí na správě (autorizace, autentizace, uživatelské nastavení) účetního systému, a za tím účelem komunikuje se správci mzdového a personálního systému,
 • spolupracuje s ekonomickým oddělením na nastavení ekonomického informačního systému (EIS) a dalších systémů sloužících k podpoře provozu organizace,
 • zakládá a spravuje databáze podle potřeb a požadavků pracovišť FSV UK,
 • systematicky shromažďuje podněty a připomínky k provozu a rozvoji programového vybavení organizace,
 • podílí se na realizaci dlouhodobého záměru FSV UK v oblasti rozvoje programového vybavení a hardwarové a komunikační infrastruktury.

 

2.3.4 ODDĚLENÍ PRO VNĚJŠÍ VZTAHY

Oddělení pro vnější vztahy plní zejména tyto úkoly:

 • Zajišťuje správu webových stránek FSV UK v ČJ a AJ,
 • zajišťuje správu sociálních sítí FSV UK,
 • kontroluje aktualizace webu fakulty,
 • zajišťuje psaní tiskových zpráv a propagačních materiálů fakulty,
 • zabezpečuje běžnou agendu public relations – kontakty s médii, monitoring tisku, přípravu tiskových materiálů, letáků, propagačních materiálů atd.,
 • realizuje inzertní aktivity propagující FSV UK,
 • zajišťuje účast FSV UK na vzdělávacích veletrzích a podobných akcích,
 • připravuje komunikační aktivity,
 • organizuje akce fakulty a koordinuje interní a externí komunikaci,
 • komunikuje se studenty a dalšími cílovými skupinami, podporuje studentské aktivity,
 • spolupodílí se na vytváření komunikační strategie a její implementace do praxe,
 • zajišťuje a koordinuje propagaci cizojazyčných oborů,
 • připravuje, zpracovává a spravuje cizojazyčný propagační materiál včetně správy webových stránek,
 • připravuje a zajišťuje správu systému kontaktu s absolventy fakulty – Alumni,
 • připravuje propagační a promo události fakulty,
 • v oblasti své působnosti připravuje podklady a periodicky kontroluje aktuálnost a správnost věcně příslušných údajů na internetových stránkách oddělení,
 • podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu,
 • plní další úkoly, které mu uloží děkan, tajemník nebo věcně příslušný proděkan pro vnější vztahy.

 

2.3.5 ODDĚLENÍ VĚDY

Oddělení vědy plní zejména tyto úkoly:

 • Koordinuje zpracování zásadních dokumentů v oblasti vědy a výzkumu na fakultě,
 • vede a odpovídá za agendy spadající do působnosti vědy a výzkumu,
 • zpracovává koncepce v oblasti vědy a výzkumu na fakultě,
 • zabezpečuje administrativní práce a podílí se na tvorbě rozpočtu prostředků na vědu,
 • vede a odpovídá za agendu domácích i zahraničních grantových projektů, včetně grantových přihlášek a zpráv,
 • vede a zodpovídá za evidenci smluv a kontrolu čerpání grantových prostředků ve spolupráci s ekonomickým oddělením,
 • odpovídá za zpracování podkladů z oblasti vědy a výzkumu na fakultě pro potřeby výročních zpráv, sběru dat, hodnocení fakulty, rozpočtu fakulty apod.
 • předkládá a koordinuje přípravu materiálů pro jednání vědecké rady fakulty,
 • vyhotovuje záznamy z vědecké rady fakulty,
 • administrativně zajišťuje část projektů Rozvojového programu pro VVŠ dle pokynů proděkana pro rozvoj,
 • vede agendu projektů financovaných z Operačních programů,
 • zajišťuje práce spojené s habilitačním a jmenovacím řízením a s udílením čestných doktorátů,
 • organizačně zajišťuje Cenu J. Vavrouška,
 • administrativně zajišťuje nominace na domácí i zahraniční vědecká ocenění,
 • administrativně a organizačně zajišťuje činnost Ediční komise fakulty,
 • zajišťuje agendu spojenou s přidělováním ISBN na fakultě,
 • v oblasti své působnosti připravuje podklady a periodicky kontroluje aktuálnost a správnost věcně příslušných údajů na internetových stránkách oddělení,
 • podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu,
 • plní další úkoly, které mu uloží děkan, tajemník nebo věcně příslušný proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium.

 

2.3.6 ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ

Oddělení zahraničních styků plní zejména tyto úkoly:

 • Administrativně zajišťuje a organizuje studium zahraničních studentů v cizojazyčných programech fakulty,
 • připravuje doklady a dokumenty pro studijní pobyt zahraničních studentů,
 • koordinuje zápis zahraničních studentů,
 • spravuje mezinárodní dohody FSV UK týkající se mobility (Erasmus+, mezifakultní dohody, letní školy apod.),
 • odpovídá za organizační zajištění a koordinaci aktivit letních škol v gesci OZS,
 • koordinuje studentskou a akademickou mobilitu v rámci programu Erasmus+, mezifakultních, mezivládních a meziuniverzitních dohod,
 • přijímá zahraniční hosty,
 • zprostředkovává mezi instituty a RUK nominace na zahraniční junior post-docs,
 • zajišťuje organizaci a přípravu kreditové mobility na fakultní úrovni,
 • na fakultní úrovni koordinuje výběrová řízení v rámci Fondu mobility,
 • zpracovává koncepci v oblasti zahraničních styků fakulty a veškeré statistiky týkající se zahraničního oddělení,
 • v oblasti své působnosti připravuje podklady a periodicky kontroluje aktuálnost a správnost věcně příslušných údajů na internetových stránkách oddělení,
 • podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu,
 • administrativně zajišťuje nostrifikaci zahraničních diplomů plní další úkoly, které mu uloží děkan, tajemník nebo věcně příslušný proděkan pro zahraniční styky.

 

 

2.3.7 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Provozně- technické oddělení se dále člení na čtyři referáty:

Vrátnice budova Hollar, Vrátnice budova Opletalova, Údržba budov Hollar a Opletalova a Referát podatelny.

Provozně-technické oddělení jako celek plní zejména tyto úkoly:

 • Zajišťuje technickou správu hmotného a nehmotného majetku ve správě fakulty,
 • provádí rozbory technické způsobilosti tohoto majetku,
 • zajišťuje technické revize dle zákonných norem,
 • zajišťuje evidenci a inventarizaci majetku ve spolupráci s ekonomickým oddělením,
 • podílí se na zpracování koncepcí fakulty v oblasti investiční činnosti,
 • samostatně zpracovává koncepce technické správy, údržby a obnovy majetku fakulty,
 • podílí se na tvorbě provozního rozpočtu fakulty,
 • zpracovává podklady pro veřejné zakázky související s provozně-technickým oddělením,
 • zpracovává statistiky a hlášení z oblasti své působnosti,
 • dohlíží na činnosti úklidové firmy a firmy dodávající kancelářské potřeby včetně vzájemné komunikace,
 • v oblasti své působnosti připravuje podklady a periodicky kontroluje aktuálnost a správnost věcně příslušných údajů na internetových stránkách oddělení,
 • spolupracuje v rámci výkonu své funkce s jednotlivými odděleními děkanátu a dalšími součástmi fakulty,
 • plní další úkoly, které mu uloží děkan, tajemník nebo věcně příslušný proděkan pro rozvoj.

 

2.3.7.1. Vrátnice budova Hollar plní zejména tyto úkoly:

 • kontrola příchodů a odchodů osob,
 • příjem a výdej klíčů,
 • obsluha telefonní ústředny,
 • plnění povinností ohlašovny požáru.

 

2.3.7.2. Vrátnice budov Opletalov a Hollar plní zejména tyto úkoly:

 • kontrola příchodů a odchodů osob,
 • příjem a výdej klíčů,
 • obsluha telefonní ústředny,
 • plnění povinností ohlašovny požáru.

 

2.3.7.3. Údržba budov Hollar a Opletalova plní zejména tyto úkoly:

 • obsluha plynové kotelny v budově Hollar a Opletalova včetně běžné údržby,
 • provádí běžné údržbářské práce.

 

2.3.7.4 Referát podatelny plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje chod pošty a podatelny,
 • vede evidenci došlé pošty,
 • distribuce listovních zásilek, 
 • drobný úklid budovy.

 

2.3.8 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Studijní oddělení se dále člení na dva referáty:

Referát pregraduálního studia a Referát doktorského studia.

Studijní oddělení jako celek plní zejména tyto úkoly:

 • V oblasti své působnosti připravuje podklady a periodicky kontroluje aktuálnost a správnost věcně příslušných údajů na internetových stránkách oddělení,
 • podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu,
 • zajišťuje a vytváří tištěné podoby Karolínky pro FSV UK,
 • zajišťuje administrativní agendu oborových rad doktorského studia,
 • plní další úkoly, které mu uloží děkan, tajemník nebo věcně příslušný proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání.

 

2.3.8.1 Referát pregraduálního studia plní zejména tyto úkoly:

 • Zajišťuje komplexní agendu prezenčního a kombinovaného bakalářského a magisterského studia,
 • zajišťuje administrativu související s přijímacím řízením,
 • administruje podklady pro akreditace studijních programů,
 • zajišťuje komplexní agendu účelových stipendií a mezivládních stipendií,
 • vede evidenci studentů a průběhu jejich studia,
 • vede agendu poplatků spojených se studiem,
 • zabezpečuje výkaznictví a statistiku ve věcech studijních,
 • administrativně zajišťuje hodnocení kurzů a případná další šetření (prvních ročníků, absolventů)
 • zajišťuje agendu spojenou se studiem studentů se speciálními potřebami, zajišťuje administrativu spojenou s U3V.

 

2.3.8.2 Referát postgraduálního studia plní zejména tyto úkoly:

 • Zajišťuje komplexní agendu ​doktorského studia
 • zajišťuje a vede zápisy do doktorského studia,
 • vede evidenci studentů a průběhu jejich studia
 • z​ajišťuje agendu účelových stipendií ​a doktorských stipendií
 • organizuje zajištění doktorských a rigorózních zkoušek i obhajob,
 • zajišťuje administrativu spojenou se studijními pobyty a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání.

 

2.3.8.3   Referát správy SIS

 • zabezpečuje správu Studijního informačního systému.

 

 

2.3.9 SEKRETARIÁT DĚKANA A KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Sekretariát děkana a kancelář tajemníka se dále člení na čtyři referáty:

Sekretariát děkana, Právní referát, Personální referát a Referát projektové podpory a investic.

Sekretariát děkana a kancelář tajemníka jako celek plní zejména tyto úkoly:

 • Připravuje a koordinuje program a jednání děkana a tajemníka fakulty po organizační stránce,
 • zpracovává statistiky a hlášení z oblasti své působnosti,
 • zpracovává návrhy předpisů a řídících norem v rozsahu své působnosti,
 • podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu,
 • plní další úkoly, které mu uloží děkan, tajemník nebo věcně příslušný proděkan pro ekonomiku.

 

2.3.9.1 Sekretariát děkana plní zejména tyto úkoly:

 • vyhotovuje zápisy úkolů a prověřování jejich plnění,
 • samostatně zajišťuje korespondenci a další komunikaci děkana a tajemníka fakulty v písemné, telefonické i elektronické podobě,
 • vede agendu porad kolegií děkana, případně porad tajemníků,
 • vede agendu porad vedoucích oddělení děkanátu včetně tajemníků institutů a jednotlivých součástí fakulty,
 • zajišťuje oblast Civilní ochrany,
 • vede evidence razítek fakulty,
 • vede agendu pronajímání místnosti č. 212 a placené pronájmy fakulty,
 • vede agendu mimořádné ceny rektora UK a ceny za reprezentaci UK,
 • vede evidenci došlých smluv fakulty,
 • vede evidenci stížnosti došlých na FSV UK, připravuje podklady k jejich vyřízení a archivuje písemnosti o vyřízených stížnostech,
 • podílí se na sestavování výroční zprávy BOZP, PO a CO,
 • vede evidenci a zveřejňování opatření děkana fakulty na webových stránkách FSV UK,
 • vede agendu disciplinární komise,
 • spolupracuje při organizaci slavnostní Vědecké rady,
 • vede evidenci dovolených děkanátu,
 • obsluhuje datové schránky fakulty.

 

2.3.9.2.Právní referát plní zejména tyto úkoly:

 • kontroluje zadávání veřejných zakázek,
 • zpracovává návrhy příslušných vnitřních předpisů,
 • zajišťuje právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a dle potřeb i autorského.

 

2.3.9.3.Personální referát plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje agendu vzniku, změn a ukončování pracovních poměrů a jiných pracovněprávních vztahů na fakultě,
 • zajišťuje aplikaci pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení,
 • zajišťuje administrativní agendu výběrových řízení konaných na fakultě,
 • v oblasti své působnosti připravuje podklady a periodicky kontroluje aktuálnost a správnost věcně příslušných údajů na internetových stránkách oddělení,
 • shromažďuje nabídky zájemců o místo a komunikuje s Úřadem práce,
 • spravuje personální databáze.

 

2.3.9.4 Referát projektové podpory a investic plní zejména tyto úkoly:

 • administrativní podpora a management celofakultních projektů,
 • příprava projektových žádostí,
 • příprava a řízení investičních akcí.

Nezávisle na děkanátu pracuje referát interního auditu. Referát interního auditu předkládá děkanovi doporučení ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, řeší mimořádné audity nařízené děkanem FSV UK a na základě provedených auditů předkládá návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018  a ruší se tím opatření č. 5/2014 Organizační řád děkanátu FSV UK  ve znění opatření děkana č. 25 /2017.

 

Příloha:

1. Organizační schéma děkanátu

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty                 

Za správnost:

Mgr. Tomáš  Gec

tajemník