Opatření děkana č. 41/2011

Udělování pamětních medailí FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 41/2011

 

Název:

 Udělování pamětních medailí FSV UK

 

Účinnost:

19. 12. 2011
 

V Praze dne 19. prosince 2011                        

                                                                                      PhDr. Jakub  Končelík, Ph.D.

                                                                                                      děkan fakulty
 


Toto opatření upravuje udělování pamětních medailí (dále jen „medaile“) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) členům její akademické obce. Tradici předávání pamětních medailí zahájila Fakulta sociálních věd UK v Praze v roce 2010 při příležitosti oslav 20. let své existence.

 

Čl. 1

Udělování medailí:

 1. Medaile fakulty jsou dvojího stupně

  1. stříbrná pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj fakulty, kterou každý rok může získat nejvýše jedna mimořádná osobnost z akademické obce fakulty, či jinak fakultě blízká, která se zvlášť významně zasloužila o rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

  2. medaile Za dlouhodobou práci pro fakultu, která je určena všem zaměstnancům, kteří k datu začátku akademického roku dovršili dvacátý rok práce pro fakultu (nepřetržitého zaměstnaneckého vztahu).

 2. Evidenci udělených medailí fakulty vede děkanát fakulty ve zvláštní matrice fakulty.

 3. Od každého vzoru udělovaných medailí fakulty jsou tři kusy trvale uloženy v archivu univerzity.

 

Čl. 2

Návrh na udělení medaile fakulty

 1. Návrh na udělení medaile za zásluhy o rozvoj fakulty spolu s odůvodněním je oprávněn podat:

  1. Akademický senát FSV UK

  2. Děkan FSV UK

  3. Vědecká rada FSV UK

 2. Návrh lze podat každoročně nejpozději ke dni zahájení akademického roku k rukám děkana FSV UK

 

Čl. 3

Udělení medaile fakulty

 1. O udělení medaile fakulty rozhoduje děkan.

 2. Medaile fakulty předává jménem fakulty děkan (či jeho statutární zástupce), nebo jím pověřený proděkan, a to slavnostním způsobem zpravidla v průběhu zimního semestru v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady FSV pořádaného na paměť výročí imatrikulace prvních studentů fakulty v roce 1990. Současně s medailí se předává osvědčení o udělení medaile fakulty.

                                                                                            

  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                               děkan fakulty

Za správnost:

MgA. Filip Láb, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy