Opatření děkana č. 41 /2010

Zrušení platnosti vybraných opatření, pokynů a rozhodnutí děkana a tajemnice fakulty

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 41 /2010

 

Název:

Zrušení platnosti vybraných opatření, pokynů a rozhodnutí děkana a tajemnice fakulty

 

Účinnost:

1. 1. 2011

V Praze dne 31. 12. 2010

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

V souvislosti s provedenou revizí opatření, pokynů a rozhodnutí děkana a tajemnice fakulty ruším z důvodu časově omezené platnosti a nevyužitelnosti platnost následujících opatření, pokynů a rozhodnutí děkana a tajemnice fakulty:

 • Pokyn tajemnice č. 12/2002, kterým se upravuje provoz skladu kancelářských potřeb FSV UK,
 • Pokyn děkana č. 2/2004 k přijímání zahraničních návštěv na FSV UK,
 • Pokyn děkana č. 3/2004 – Zásady pro organizování odborně zaměřených akcí na UK FSV,
 • Pokyn tajemnice fakulty č. 10/2005 – Účtování tisku pro studenty,
 • Rozhodnutí děkana z roku 2006 o stanovení ceny projektu – PM: kurz personálního managementu,
 • Rozhodnutí děkana z roku 2006 o stanovení ceny učebních textů,
 • Rozhodnutí děkana č. 1/2006 o stanovení cen,
 • Rozhodnutí děkana č. 3/2006 – Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2006,
 • Rozhodnutí děkana č. 14/2006 o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2006/2007,
 • Opatření tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2006,
 • Opatření děkana – Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2006,
 • Pokyn děkana č. 8/2006 – Organizace studentské vědy,
 • Pokyn děkana č. 11/2006 – Audit publikační činnosti za léta 2002 – 2005,
 • Pokyn děkana č. 18/2006 k provedení inventury majetku
 • Opatření tajemnice k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2007,
 • Rozhodnutí děkana z roku 2007 o stanovení ceny kurzu: Mediální výchova v praxi,
 • Rozhodnutí děkana z roku 2007 o stanovení ceny projektu PM
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2007 – Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2007,
 • Rozhodnutí děkana č. 10/2007 – Stanovení ceny sborníku,
 • Rozhodnutí děkana č. 14/2007 o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2007/2008
 • Rozhodnutí děkana č. 20/2007 – Pokyn o stanovení poplatku za rigorózní zkoušky,
 • Rozhodnutí děkana č. 26/2007 – Stanovení ceny sborníku,
 • Pokyn děkana č. 9/2007 k čerpání dovolené na zotavenou,
 • Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 3/2007 z roku 2007,
 • Opatření tajemnice č. 3/2008 – Dodatek k Pokynu tajemnice č. 10/2005 – Účtování tisku pro studenty,
 • Opatření děkana č. 6/2008 – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009,
 • Opatření děkana č. 8/2008 k čerpání dovolené na zotavenou,
 • Opatření děkana č. 13/2008 – Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek FSV v akademickém roce 2008/2009,
 • Opatření děkana č. 14/2008 – Čerpání finančních prostředků z rozvojového programu na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu v roce 2008,
 • Opatření děkana č. 15/2008 – Organizace studentské vědy,
 • Opatření děkana č. 23/2008 – Stanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy,
 • Opatření tajemnice č. 1/2009 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009,
 • Opatření děkana č. 4/2009 – Stanovení ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X a XII,
 • Opatření děkana č. 5/2009 – Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009,
 • Opatření děkana č. 8/2009 – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2009/2010,
 • Opatření děkana č. 12/2009 – Čerpání dovolené na zotavenou roce 2009,
 • Opatření děkana č. 20/2009 – Harmonogram akademického roku 2009/2010,
 • Opatření děkana č. 22/2009 – Nahlížení do materiálů k přijímacímu řízení,
 • Opatření děkana č. 24/2009 – Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek FSV v akademickém roce 2009/2010,
 • Opatření děkana č. 25/2009 – Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované FSV v akademickém roce 2009/2010,
 • Opatření děkana č. 27/2009 – Zápis ke studiu v akademickém roce 2009/2010,
 • Opatření děkana č. 28/2009 – Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované FSV v akademickém roce 2009/2010 – dodatek č. 1,
 • Opatření děkana č. 30/2009 – Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky,
 • Opatření děkana č. 31/2009 – Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV,
 • Opatření tajemnice č. 1/2010 – Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007,
 • Opatření děkana č. 2/2010 – Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky,
 • Opatření děkana č. 3/2010 – Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010,
 • Opatření děkana č. 8/2010 – Stanovení ceny knihy Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990,
 • Opatření děkana č. 11/2010 – Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2010,
 • Opatření děkana č. 14/2010 – Rozpočet FSV UK na rok 2010 – Rozpis na instituty,
 • Opatření děkana č. 18/2010 – Nahlížení do materiálů k přijímacímu řízení,
 • Opatření děkana č. 24/2010 – Stanovení poplatku za Celoživotní vzdělávání – jednosemestrální kurz „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média,
 • Opatření děkana č. 26/2010 – Zápis ke studiu v akademickém roce 2010/2011,
 • Opatření děkana č. 27/2010 – Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky,
 • Opatření děkana č. 30/2010 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010,
 • Opatření děkana č. 32/2010 – Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV.
Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková

PhDr. Jakub Končelík, CSc.

děkan fakulty