Opatření děkana č. 4/2022

Opatření děkana č. 4/2022

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana 4/2022

 

Název:

Změna opatření děkana č. 22/2017 o úpravě finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK ve znění opatření děkanky č. 13/2018

 

Účinnost:

14. 2. 2022

V Praze dne 11. února 2022

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

                   děkan fakulty

Opatření děkana č. 22/2017 o úpravě finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK, ve znění opatření děkanky č. 13/2018, se mění následovně:

1. Část D) se doplňuje o nový odstavec 4 ve znění:

4. Z vyúčtování dle odstavce 1 jsou vyjmuty studentokredity navazujícího magisterského studijního programu Media and Area Studies (NP_MARS) za předměty vyučované na IMS, a navazujícího magisterského studijního programu Society, Communication and Media (NP_SCM) za předměty vyučované na IKSŽ.

2. Část G) se ruší a nahrazuje se novou částí G) ve znění:

G) Dodatečné platby mezi pracovišti FSV UK za výuku v cizím jazyce realizovanou pro společné cizojazyčné studijní programy Politics, Philosophy and Economics (BP_PPE) a International Economic and Political Studies (NP_IEPS)

1. Za jeden studentokredit studenta BP_PPE a NP_IEPS v povinných (případně povinně-specializačních) kurzech bude všem institutům mimo IPS vypláceno ze střediska IEPS 300,- Kč navíc k platbě stanovené tímto opatřením v části D. Za jeden studentokredit studenta BP_PPE a NP_IEPS v povinně volitelných kurzech bude všem institutům mimo IPS vypláceno ze střediska IEPS 150,- Kč navíc k platbě stanovené tímto opatřením v části D. Vyúčtování se provede analogicky k části D tohoto opatření.

2. K vyrovnání dochází dvakrát ročně, vždy ke konci března za zimní semestr daného akademického roku a ke konci října za letní semestr předcházejícího akademického roku na základě podkladů pro přeúčtování dodaných a zpracovaných studijním oddělením.

Toto opatření nabývá účinnosti od 14. 2. 2022.

 

Příloha:

  1. Úplné znění po zapracování změn

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

                   děkan fakulty

Za správnost:

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti

 

** ** ** ** ** ** ** *** Příloha – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN** **  ** ** ** ** 

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 22/2017

 

Název:

Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK

 

Účinnost:

1. 10. 2017

 

V Praze dne 4. 5. 2017

                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                             děkan fakulty

 

A) Interní platby mezi pracovišti FSV UK za výuku v českém jazyce a podpora společných celofakultních kurzů

1.       Vždy po skončení zimního semestru dojde k výpočtu objemu výuky (ve formě tzv. studentokreditů), kterou pro sebe navzájem realizovaly jednotlivé instituty FSV UK za právě uplynulý kalendářní rok (v letním a zimním semestru) v českých studijních programech (tj. v tzv. českojazyčných programech). Započtena bude pouze výuka, kde má student vyplněn platný výsledek zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočet. Výpočty budou provedeny za zimní semestr do konce března, za letní semestr do konce října. Výpočet zahrnuje studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia.

2.       Na základě výpočtu objemu vzájemně realizované výuky dojde k finanční kompenzaci mezi instituty FSV podle těchto pravidel:

a.       Platba je založena na studentokreditech a na koeficientu ceny výuky (KCV). Cena studentokreditu (CSk) bude stanovena dle vzorce: CSk=KCV/60, kde výši KCV určuje fakulta vždy pro příslušný kalendářní rok dle dotace získané na výuku z MŠMT resp. z Univerzity Karlovy. Výše KCV je stanovena dle vzorce: {celkový příspěvek za vzdělávací činnost podle počtu studentů (příspěvek A) rozdělovaný na instituty FSV UK}/{celkový přepočtený financovaný počet studentů FSV UK}. Výsledný KCV se zaokrouhluje na celé koruny dolů a při výpočtu se nezohledňuje různá výše koeficientu, který je stanoven pro různé studijní obory.

b.       Cena studentokreditu (CSk) je pro účely dalších výpočtů finanční kompenzace nejprve snížena o 20 % ve prospěch režie institutu, na kterém student studuje mateřsky.

c.       Počet kreditů jednotlivých kurzů vychází z doporučení fakulty a vyjadřuje studijní zátěž v hodinách (1 kredit = 30 hodin). Počet kreditů je uveden v SIS UK a stanoví jej vždy pracovníci institutu, na kterém se kurz vyučuje.

3.       K realizaci finančních kompenzací za uplynulý rok dojde jen v případě, že souhrn vzájemných plateb mezi instituty přesáhne 100 000,– Kč.

4.       Vzájemné finanční kompenzace za výuku v uplynulém roce jsou realizovány jako součást sestavení rozpočtu pro aktuální kalendářní rok.

5.       Společné úvodní bakalářské kurzy (JEB 998 – Úvod do ekonomie, JPB 198 – Úvod do politologie a JSB 998 – Úvod do sociologie) se nebudou při vzájemném vyrovnání (dle odst. 1–5) posuzovat. Za tyto kurzy obdrží ročně institut, který kurz realizuje, dotaci ve výši 100 000,– Kč z fakultních prostředků, a to výhradně za splnění následujících předpokladů:

a.       prostředky jsou plně využity ke krytí dodatečných osobních a materiálních nákladů kurzu (odměny vyučujících, odměny asistentů, papíry, učebnice apod.),

b.       kurz obsahuje kromě hodnoceného závěrečného testu též minimálně jednu další studijní povinnost (např. úkoly, seminární práce apod.).

Prostředky na společné kurzy budou součástí rozpočtu institutu pro vzdělávací činnost. Stručnou zprávu o využití těchto prostředků za příslušný kalendářní rok předloží tajemníci institutů tajemníkovi fakulty vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

B) Interní platby mezi instituty FSV UK a KJP za výuku cizích jazyků pro studenty v českých studijních programech

Finanční prostředky náleží KJP za výuku, kterou realizuje KJP pro studenty českých studijních programů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Výpočet finančních prostředků pro KJP vychází z počtu studentů jednotlivých institutů, kteří absolvovali v uplynulém kalendářním roce jazykové kurzy na KJP. Pro každý institut se stanoví spravedlivý počet kurzů, který vychází z celkového objemu výuky realizované KJP a tento objem je rozdělen jednotlivým institutům dle přepočteného počtu studentů, který je uveden v rozpočtu pro příslušný kalendářní rok. Poté je stanoven rozdíl mezi skutečně realizovanou výukou KJP pro studenty jednotlivých institutů a spravedlivým počtem kurzů. Institut, kde činí počet skutečně realizovaných kurzů na KJP více než odpovídá spravedlivému počtu, uhradí KJP za každý kurz nad spravedlivý počet čtyřnásobek ceny studentokreditu (CSk) dle předchozí části tohoto opatření.

C) Platby za studijní pobyty CŽV

Studenti na studijních pobytech platí 18 000 Kč za semestr. Z této částky se odečte režie fakulty ve výši 19 % a zbytek se přeúčtuje na střediska VČ institutů, na kterých tito studenti studují. Peníze za studijní pobyty se časově rozliší (za zimní semestr je část platby v končícím roce, část platby v novém roce). V dubnu dostanou instituty vyplacenu část platby za zimní semestr podle časového rozlišení a celou platbu za letní semestr, v listopadu dostanou instituty část platby za zimní semestr odpovídající časovému rozlišení pro končící rok. Výpočet zahrnuje počet účastníků studijních pobytů a platby za pobyty. 

D) Interní platby mezi pracovišti FSV UK za výuku v cizím jazyce realizovanou pro studijní programy vyučované v cizím jazyce

  1. Vždy po skončení každého semestru, tj. ke konci měsíce března a října dojde k výpočtu objemu výuky (ve formě tzv. studentokreditů), kterou pro sebe navzájem realizovaly jednotlivé instituty FSV UK a KJP za právě uplynulý semestr ve studijních programech vyučovaných v cizím jazyce. Výpočet zahrnuje pouze studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia. Pro výpočet platí pravidla obdobná části A), odstavci 1); cena studentokreditu je pro cizojazyčné studijní programy stanovena na 800,- Kč. Vzájemné finanční kompenzace se provedou jako převody z účetních středisek, která jsou pro jednotlivé studijní programy zřízeny a převody jsou realizovány do středisek institutů a KJP pro mimorozpočtové příjmy. 
  2. Podklady pro přeúčtování připraví oddělení zahraničních styků a předá je tajemníkovi fakulty a Ekonomickému oddělení. Ekonomické oddělení předá dokument k podpisům jednotlivým příkazcům operací a správcům rozpočtů, kteří jej zpracují do 30 dnů.
  3. Speciální úprava pro přeúčtování výuky češtiny stanoví část F tohoto opatření a výše uvedený postup se nepoužije.
  4. Z vyúčtování dle odstavce 1 jsou vyjmuty studentokredity navazujícího magisterského studijního programu Media and Area Studies (NP_MARS) za předměty vyučované na IMS, a navazujícího magisterského studijního programu Society, Communication and Media (NP_SCM) za předměty vyučované na IKSŽ.

 

E) Platby za samoplátce na stáži a interní platby mezi pracovišti FSV UK za výuku účastníků stážistů

  1. Za každého samoplátce na stáži zapsaného na některý z programů příslušného institutu bude na středisko mimorozpočtových příjmů příslušného institutu zaslána platba ve výši      47 000,-  Kč.
  2. Z prostředků přidělených institutu dle předchozí věty dojde převodu prostředků za výuku stážistů realizovanou jiným institutem analogicky dle části D tohoto opatření. Prostředky nerozdělené institutům za stážistu (ve výši cca 20 500,- Kč v závislosti na kurzu koruny) budou použity k pokrytí režie fakulty stanovené opatřením děkana a k pokrytí nákladů na osoby, které se podílí na získávání účastníků stáží.
  3. Speciální úprava pro přeúčtování výuky češtiny stanoví část F tohoto opatření a výše uvedený postup v odstavci 2 se nepoužije.

 

F) Platby za výuku češtiny realizovanou pro studenty cizojazyčných studijních programů a pro samoplátce na stáži

Po skončení každého semestru, analogicky dle části D tohoto opatření se za každý studentokredit za studenty cizojazyčného studijního programu, resp. za samoplátce na stáži převede KJP (do střediska pro výuku češtiny) 1.500 Kč.

G) Dodatečné platby mezi pracovišti FSV UK za výuku v cizím jazyce realizovanou pro společné cizojazyčné studijní programy Politics, Philosophy and Economics (BP_PPE) a International Economic and Political Studies (NP_IEPS)

  1. Za jeden studentokredit studenta BP_PPE a NP_IEPS v povinných (případně povinně-specializačních) kurzech bude všem institutům mimo IPS vypláceno ze střediska IEPS 300,- Kč navíc k platbě stanovené tímto opatřením v části D. Za jeden studentokredit studenta BP_PPE a NP_IEPS v povinně volitelných kurzech bude všem institutům mimo IPS vypláceno ze střediska IEPS 150,- Kč navíc k platbě stanovené tímto opatřením v části D. Vyúčtování se provede analogicky k části D tohoto opatření.
  2. K vyrovnání dochází dvakrát ročně, vždy ke konci března za zimní semestr daného akademického roku a ke konci října za letní semestr předcházejícího akademického roku na základě podkladů pro přeúčtování dodaných a zpracovaných studijním oddělením.

Část F) Platby za výuku češtiny realizovanou pro studenty cizojazyčných studijních programů a pro samoplátce na stáži platí od 1. 1. 2018.

Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 10. 2017.

Tímto opatřením se ruší opatření děkana 46/2012, opatření děkana 34/2015 a opatření děkana č. 29/2015.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost:

PhDr. Petr Soukup, Ph.D.

Proděkan pro studijní záležitosti