Opatření děkana č. 4/2016

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 4/2016

 

Název:

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

 

Účinnost:

15. 1. 2016

 

V Praze dne 11. ledna 2016

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


 

  1. FSV UK nabízí jednosemestrální až čtyřsemestrální kurzy češtiny pro cizince. Obsah kurzů, literatura ke kurzům a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurzy jsou vyučovány vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

  2. Za kurz je stanovena úplata 4 800,- Kč (přibližně 180 eur) za semestr. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (https://www.cuni.cz/UK-5069.html), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

    Odlišným způsobem hradí kurzy češtiny studenti přijíždějící na výměnný studijní pobyt v rámci mezifakultní dohody (University of Richmond).

  3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září a února v SIS (JLB100 až JLB103). Přihlášeným bude rozeslána zpráva s výší úplaty a pokyny k úhradě.

  4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší platnost opatření děkana č. 25/2015.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti