Opatření děkana č. 4 /2012

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 4 /2012

 

 

Název:

 

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK

 

Účinnost:

 

23. 1. 2012

 

 

 

V Praze dne 9. 1. 2012

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Za provoz webových stránek Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK) zodpovídají proděkan pro PR (extranet) a proděkan pro rozvoj (intranet).

 

2. Hlavní technickou správu a podporu webových stránek FSV UK vykonává a zajišťuje CIVT.

 

3. Obsahovou údržbu a aktualizaci svěřených úseků webových stránek mohou činit pověření pracovníci přímo v aplikaci „DG klient“ nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka CIVT. Každé oddělení (součást, institut atd.) může pověřit aktualizací více pracovníků.

 

4. Distribuci správcovských práv pro aplikaci „DG klient“ v rozsahu pověření zajistí na požádání pověřený pracovník CIVT.

 

5. Vedoucí pracovníci (součástí, institutů atd.) nahlásí zodpovědné osoby proděkanovi pro rozvoj a bezodkladně jej informují o změnách.

 

6. Přidávat položky do menu a hlavní uzly je možné pouze po souhlasu zodpovědného proděkana.

 

7. Některé části extranetu i intranetu mohou být znepřístupněny pro veřejnost na základě pokynu proděkanů. Přístupová práva pro tu část uživatelů, pro kterou budou znepřístupněné informace určené, budou distribuována skrze vedoucí pracovníky.

 

8. Pro většinu zveřejňovaných informací (vyjma formulářů) platí, že by měly být v zásadě na webové stránky umístěny jako vložený text a nikoliv jako soubor k otevření.

 

II. Aktuality na extra i intranetu

 

1. Každé oddělení (součást, institut atd.) může vkládat aktuality na hlavní stránku extranetu a/nebo intranetu. Extranet obsahuje sdělení pro veřejnost, intranet je určen pro sdělení studentům a zaměstnancům.

 

2. Zprávy na hlavní stránku intranetu zpravidla zadává pověření pracovník CIVT. Prioritu určuje pracovník CIVT, případně zodpovědný proděkan.

 

3. Vkládat aktuality na hlavní stránku extranetu mohou pouze referentky pro PR. Má-li být zpráva umístěna na intranetu i extranetu, je nutné zprávu zaslat pracovníkům CIVT i PR. K aktualitám na extranet je vhodné zasílat i související obrázky či loga.

 

4. Součástí požadavku na vyvěšení je i informace o termínu ukončení zveřejnění zprávy.

 

III. Osobní údaje a kontakty

 

1. Přednášející na UK FSV (bez ohledu na úvazek) jsou povinni pravidelně aktualizovat (zejména na počátku semestru) své osobní údaje v SIS UK – v rubrice osobní údaje. Především konzultační hodiny, telefon do kanceláře, mail a tituly.

 

2. Změny v údajích o pracovním zařazení do vedoucích funkcí poskytuje PO odpovědnému pracovníkovi CIVT.

 

3. Za aktuálnost kontaktních údajů (mail, telefon a tituly) neakademických pracovníků v databázi zaměstnanců zodpovídají pověření pracovníci příslušných oddělení (součástí apod.). Změny na jejich pokyn zanáší pověřená osoba CIVT.

 

IV. Extranet – CZ verze

 

1. Kromě níže vypsaných výjimek přidávají veškeré informace na extranet referentky PR. Za aktuálnost uvedených sekcí jsou odpovědné osoby, které musí referentky PR o změnách informovat.

 

Tabulka zodpovědnosti za jednotlivé části CZ extranetu

 

 

Orgány fakulty

 

Akademický senát

 

Jednatelka AS

 

 

 

Disciplinární komise

 

Předsedkyně komise

 

 

O fakultě

 

Dlouhodobý záměr FSV UK

 

Proděkan pro vědu a výzkum

 

 

 

Rozvojové projekty

 

Proděkan pro rozvoj

 

 

Uchazeči

 

Podmínky přijímacího řízení

 

SO

 

 

 

Dny otevřených dveří

 

SO

 

 

 

Ukázky přijímacích testů

 

Příslušné referentky SO

 

 

Děkanát

 

Ekonomické oddělení

 

EO

 

 

 

Oddělení vědy

 

OV

 

 

 

Oddělení zahraničních styků

 

OZS

 

 

 

Personální oddělení

 

PO

 

 

 

Provozně-technické oddělení

 

PO

 

 

 

Studijní oddělení

 

SO

 

 

Pronájmy

 

 

Asistentka děkana

 

 

 

 

 

 

Tabulka výjimek spravovaných přímo z aplikace DG Client bez kontaktu s PR

 

 

 

Úřední deska

 

CIVT

 

 

 

Věda a výzkum (Celá sekce, mimo „publikační novinky“)

 

OV

 

 

 

V. Intranet – CZ verze

 

1. Aktualizace jednotlivých oblastí probíhají, pokud není stanoveno jinak, bezodkladně.

 

2. Zápisy ze schůzí institutů a kateder jsou přístupné po zadání hesla pouze zaměstnancům UK FSV.

 

3. Rozdělení zodpovědností za aktualizace a termíny. Tam, kde je uvedeno pouze oddělení (součást, institut atd.), zodpovídá za aktualizaci pověřený pracovník.

 

Tabulka zodpovědností za jednotlivé oblasti CZ intranetu

 

 

 

Oblast/menu/uzel

 

 

Zodpovědný pracovník

 

Upřesnění termínu

 

Vnitřní předpisy

 

 

Asistentka děkana

 

 

Opatření děkana

 

 

Asistentka děkana

 

 

Dlouhodobý záměr

 

 

Asistentka děkana

 

 

Výroční zprávy

 

 

Asistentka děkana

 

 

Zápisy ze schůzí

 

Vedení FSV

 

Asistentka děkana

 

Do týdne.

 

 

Akademický senát

 

Zapisovatel AS UK FSV

 

 

 

Vědecká rada

 

OV

 

 

 

Disciplinární komise UK FSV

 

Předsedkyně disciplinární komise

 

 

Zápisy ze schůzí vedení a institutů

 

IES

 

IES

 

 

 

IKSŽ

 

IKSŽ

 

 

 

IMS

 

IMS

 

 

 

IPS

 

IPS

 

 

 

ISS

 

ISS

 

 

 

CESES

 

CESES

 

 

Přehled formulářů

 

Ekonomické oddělení

 

EO

 

 

 

Personální oddělení

 

PO

 

 

 

Odd. zahr. styků

 

OZS

 

 

 

Pro studenty

 

SO

 

 

Kontaky – vedení a děkanát

 

 

CIVT

 

 

Kontakty - oddělení

 

Ekonomické oddělení

 

CIVT a EO (mimořádnosti apod.)

 

 

 

Oddělení vědy

 

CIVT a OV

 

(mimořádnosti apod.)

 

 

 

Oddělení zahraničních styků

 

CIVT a OZS

 

(mimořádnosti apod.)

 

 

 

Personální oddělení

 

CIVT a PO (mimořádnosti apod.)

 

 

 

Provozně-technické oddělení

 

CIVT a PTO (mimořádnosti apod.)

 

 

 

Studijní oddělení

 

CIVT a SO (mimořádnosti apod.)

 

 

Součásti

 

CEMES

 

CEMES

 

 

 

CIVT

 

CIVT

 

 

 

CESES

 

CESES

 

 

 

KJP

 

KJP

 

 

 

SVI

 

SVI

 

 

Instituty

 

IES

 

IES

 

 

 

IKSŽ

 

IKSŽ

 

 

 

IMS

 

IMS

 

 

 

IPS

 

IPS

 

 

 

ISS

 

ISS

 

 

Studium

 

 

SO

 

 

Zahraniční styky

 

 

OZS

 

 

Věda a výzkum

 

 

OV

 

 

Ekonomika a provoz

 

Peníze a účtování

 

EO

 

 

 

Úřední deska

 

EO

 

 

 

Počítače a síť

 

CIVT

 

 

 

Budovy

 

PTO

 

 

Práce na fakultě

 

 

PO

 

 

Horní menu – především funkčnost odkazů

 

 

CIVT

 

 

Dolní menu – funkčnost odkazů

 

 

CIVT

 

 

 

VI. Intranet – EN verze

 

1. Aktualizace jednotlivých oblastí probíhají, pokud není stanoveno jinak, bezodkladně.

 

2. Rozdělení zodpovědností za aktualizace a termíny. Tam, kde je uvedeno pouze oddělení (součást, institut atd.), zodpovídá za aktualizaci pověřený pracovník.

 

 

 

Menu

 

Zodpovědný pracovník

 

Upřesnění termínu

 

Documents and Regulations

 

Asistentka děkana/PR

 

 

Forms

 

Asistentka děkana/PR

 

 

Guides and Manuals

 

PR

 

 

General Student Info

 

OZS

 

 

Degree Students

 

OZS

 

 

Contacts

 

PR

 

 

 

Tímto opatřením se ruší opatření č. 13/2011

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

Za správnost:

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.