Opatření děkana č. 39/2010

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 39/2010

 

Název:

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK
 

Účinnost:

13.12.2010

V Praze dne 13.12 2010

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. stanovuji úhrady za úkony poskytované studentům FSV UK a to za:

vydávání cizojazyčného dokladu o studiu (transcript) na vlastní žádost – 1 strana

(netýká se studentů studujících v cizojazyčných programech)

5,- Kč včetně DPH

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 35/2010 – Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK.

Za správnost: Bludská Jana

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty