Opatření děkana č. 38/2012

Podpora grantové činnosti na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 38/2012

 

 

 

Název:

 

Podpora grantové činnosti na FSV UK

 

 

 

Účinnost:

 

10. 9. 2012

 

V Praze dne 10. září 2012

 

                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                      děkan fakulty

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

Čl. 1

 

Opatření má za cíl podpořit grantovou činnost na FSV UK. Pro rok 2012 stanovuji výši odměn hlavním žadatelům o grantové projekty podaným za FSV UK následovně:

 

 

 1. 7. rámcový program (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším)

   

   

  • 20 000,- Kč za každý podaný projekt v roli koordinátora, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

  • 10 000,- Kč za každý podaný projekt v roli partnera, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

   

 2.  

  1. ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším)

    

   nejvýše 100 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

    

    

   • 10 000,- Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

   • dalších 30 000,- Kč za každý projekt, který postoupil do druhého kola hodnocení a nebyl odmítnut z formálních důvodů,

   • dalších 60 000,- Kč za každý projekt, jehož řešitel byl pozván v rámci hodnocení projektu v druhém kole k ústnímu pohovoru.

    

  2. ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

    

   100 000,- Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen FSV UK a na jehož základě se řešitel stane zaměstnancem FSV UK s úvazkem 1,0.

   

 

 

Čl. 2

 

Žádost o podporu je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK vždy nejpozději 3 týdny po zveřejnění výsledků dané soutěže s výjimkou odst. 2b), kdy bude odměna žadatelům vyplacena až po podpisu pracovní smlouvy. O přidělení, případně krácení podpory rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.

 

Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu žadateli za FSV UK. Na základě písemného návrhu hlavního žadatele zaslaného nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy z oddělení vědy může být bonus rozdělen i mezi další žadatele zaměstnané na FSV UK.

 

Čl.3

 

Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje proděkan pro vědu a výzkum a administrativně je zajišťuje oddělení vědy FSV UK.

 

FSV UK vyčleňuje v rámci svého rozpočtu prostředky na podporu grantové činnosti výhradně z vlastních příjmů fakulty, případně z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

 

                                                                                            PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                            děkan fakulty

Za správnost:

 

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.           

proděkan pro vědu a výzkum FSV UK v Praze