Opatření děkana č. 37/2017

Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 37/2017

 

Název:

Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

1. 1. 2018

 

V Praze dne 8. prosince 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

I. Základní ustanovení

1.     Centrum vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK (dále jen „CVI“ nebo „knihovna“) je jedním ze základních informačních zařízení fakulty, které spravuje její knižní a časopisecké fondy. Zároveň slouží jako informační a poradenské pracoviště pro studenty, akademické i vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance UK i pro širokou veřejnost.

2.    Tento provozní řád je vydáván na základě zmocnění opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 24/2016, jímž byl vydán Knihovní řád Univerzity Karlovy, ve spojení s ustanovením paragrafu 4 odst. 7 knihovního zákona. Univerzita Karlova je dále v tomto řádu označována jako „UK“.

3.    Za knihovní fond, provoz knihovny a hospodaření s přidělenými finančními prostředky odpovídá vedoucí CVI, který je za svou činnost zodpovědný pověřenému proděkanovi.

 

II. Knihovnické a informační služby

CVI poskytuje svým uživatelům veřejné knihovnické a informační služby v souladu s čl. 2 Knihovního řádu UK. Jsou to hlavně:

1.       Výpůjční služby:

a)      prezenční – v knihovně,

b)     absenční – mimo knihovnu,

c)      zprostředkování výpůjček z českých a zahraničních knihoven (meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba).

 

2.    Informační služby:

a)      poradenské služby – informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

b)     bibliograficko-informační služby, referenční a rešeršní služby,

c)      elektronické služby – přístup k elektronickým informačním zdrojům a jejich správa.

 

3.       Reprografické služby

III. Uživatelé CVI

 

1.       Interní uživatelé:

a)      student fakulty,

b)     doktorand fakulty,

c)      zaměstnanec fakulty,

d)     stážista,

e)      uživatel z UK - (student a zaměstnanec jiné fakulty nebo součásti UK).

 

2.       Externí uživatelé:

a)      veřejnost odborná – (účastník kurzu celoživotního vzdělávání UK; student placeného studia UK; student tzv. nultého ročníku; člen klubu ALUMNI UK; student, vědecký a akademický pracovník ostatních VŠ; zaměstnanec jiné vědecké a výzkumné organizace v ČR),

b)     veřejnost laická – ostatní uživatelé z řad široké veřejnosti.

 

3.       Kolektivní uživatelé: (knihovny a informační instituce) – pro potřeby meziknihovní výpůjční služby.

 

IV. Registrace uživatelů

1.       Uživatelem CVI se dle čl. III. odst. 1 a 2 tohoto řádu stává fyzická osoba starší 15 let, která se zaregistruje v některé z dílčích složek CVI.

2.       Registrace je uskutečněna vyplněním a podepsáním přihlášky uživatele, viz příloha č. 1 tohoto řádu.

3.       Podpisem vyplněné přihlášky uživatel potvrzuje, že se seznámil s Knihovním řádem Univerzity Karlovy i Provozním řádem Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, souhlasí s jejich dodržováním, tj. že bude plnit všechna ustanovení těchto řádů, zejména dbát na včasné vracení vypůjčených dokumentů a zařízení, platit poplatky z prodlení (zpozdné) a hradit případné ztráty a poškození vypůjčených dokumentů a zařízení dle Ceníku poplatků a služeb CVI FSV UK (dále jen „Ceník“), viz příloha č. 2 tohoto řádu. Uživatel dále souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování knihovních služeb.

4.       Uživatel může být zaregistrován pouze po předložení platného personalizovaného průkazu UK, a to včetně externích uživatelů.

5.       Studenti, stážisté a doktorandi UK jsou povinni se prokazovat, kromě průkazu UK, i platným kuponem pro daný akademický rok.

6.       Externí uživatelé předkládají při registraci nejen personalizovaný průkaz externího uživatele UK, ale i občanský průkaz nebo pas k ověření totožnosti.

7.       CVI k registraci požaduje základní osobní údaje uživatele: příjmení, jméno, trvalé bydliště, příp. korespondenční adresu (faktické bydliště), datum narození, e-mail, telefon, školu, institut, pracoviště.

8.       CVI nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.       Kolektivními uživateli CVI se dle čl. III. odst. 3 tohoto řádu mohou stát právnické osoby zapsané v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky. Registrace takového uživatele proběhne na základě jeho prvního požadavku vůči CVI v rámci meziknihovní výpůjční služby. Kolektivní uživatel nepoužívá průkaz UK.

10.   Registrační období je pro:

a)      studenty a doktorandy fakulty – do konce akademického roku + 1 měsíc navíc, tedy do 31.10.,

b)     stážisty – po dobu trvání stáže,

c)      zaměstnance fakulty – 5 let,

d)     uživatele z UK (studenty a zaměstnance jiné fakulty nebo součásti UK) – do konce akademického roku + 1 měsíc navíc, tedy do 31.10.,

e)      veřejnost odbornou – od doby registrace 1 rok,

f)       veřejnost laickou – od doby registrace 1 rok.

11.   Registrační období může být předčasně ukončeno v souvislosti s ukončením či přerušením studia nebo ukončením pracovněprávního vztahu k fakultě, resp. k UK. Uživatel je nejpozději k tomuto dni povinen vyrovnat všechny své závazky vůči CVI, tedy vrátit vypůjčené dokumenty i elektronická zařízení a uhradit případné finanční závazky. Zájemci o další využívání služeb CVI mohou být převedeni do jiné uživatelské kategorie. V takovém případě musejí k registraci předložit platný personalizovaný průkaz UK, který bude odrážet jejich změněný status.

12.   Předčasně může být registrace ukončena rovněž z důvodu soustavného porušování Knihovního nebo Provozního řádu či dlouhodobého neplnění závazků vůči knihovně.

 

V. Práva a povinnosti uživatele

1.       Uživatelé jsou povinni dodržovat Knihovní řád UK i Provozní řád CVI FSV UK a řídit se pokyny pracovníků knihovny.

2.       Uživatelé se musejí podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou nezbytná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

3.       Uživatel má právo na využívání veřejných knihovnických a informačních služeb podle knihovního zákona, Knihovního řádu UK a Provozního řádu CVI FSV UK.

4.       Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k činnosti knihovny.

5.       Uživatel má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu nebo v prostorách CVI pomocí svých přihlašovacích údajů.

6.       Uživatel odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně knihovny.

7.       Uživatel je povinen neprodleně oznámit CVI změnu v osobních údajích nebo ztrátu průkazu UK.

8.       Uživatel se speciálními potřebami je na základě písemné žádosti oprávněn využívat služeb CVI v zastoupení svého asistenta, kterého v žádosti uvede.

 

VI. Výpůjční služby

1.       Výpůjční služby jsou poskytovány řádně registrovaným uživatelům v provozní době konkrétní pobočky CVI po předložení platného personalizovaného průkazu UK.

2.       Výpůjčky z fondu CVI lze realizovat v rámci prezenčního, absenčního a meziknihovního výpůjčního režimu. O zařazení dokumentů do jednotlivých režimů výpůjčky rozhoduje odpovědný pracovník knihovny.

3.       Definice jednotlivých režimů výpůjček:

     a)      Prezenční výpůjčky - dokument se statusem „prezenčně“ a „prezenčně - sklad“ si může uživatel zapůjčit ke studiu pouze v prostorách CVI. Uživatelé dle čl. III. odst. 1 písm. a) až c) mohou ve výjimečných případech požádat pracovníka CVI o zapůjčení prezenčního dokumentu absenčně přes noc/víkend/státní svátek. O uskutečnění výjimky rozhoduje službu konající knihovník, není na ni automatický nárok. Publikace bude vydána nejdříve 1 hodinu před koncem otevírací doby a vrácena musí být určený pracovní den nejpozději 1 hodinu po otevření. V případě, že uživatel nedodrží výše uvedené podmínky a nevrátí publikaci v daném termínu, nebudou tomuto uživateli nadále umožňovány výpůjčky z prezenčního fondu a zaplatí zpozdné za nedodržení stanovené výpůjční lhůty dle Ceníku.

b)     Přísně prezenční výpůjčky - dokumenty označené statusem „přísně prezenční“ a „přísně prezenční - sklad“ lze zapůjčit ke studiu pouze v prostorách CVI, ve zpřísněném režimu. Jednotky s tímto statusem nelze vypůjčit mimo CVI, ani si z nich uživatel nesmí sám pořizovat kopie. Při práci s těmito dokumenty je uživatel povinen řídit se pokyny pracovníka odpovědného za výpůjční službu.

c)      Absenční výpůjčky - dokumenty se statusem „běžná výpůjčka“ a „běžná výpůjčka – sklad“ si může uživatel zapůjčit mimo prostor CVI. Maximální limity současně absenčně vypůjčených publikací jsou stanoveny Jednotnou maticí výpůjček, viz příloha č. 2 Knihovního řádu Univerzity Karlovy.

d)     Absenční výpůjčky elektronických zařízení – elektronická zařízení si mohou absenčně půjčovat pouze uživatelé dle čl. III. odst. 1. písm. a) až c).

e)      Grantové výpůjčky – dokumenty v této kategorii jsou dostupné pouze řešitelům grantových projektů, z jejichž prostředků byly zakoupeny. Výpůjčka trvá po dobu řešení projektu.

4.       Evidence výpůjček se provádí prostřednictvím elektronického automatizovaného systému.

5.       Zaevidování výpůjčky a převzetí dokumentu není doprovázeno tištěným potvrzením o výpůjčce s podpisem uživatele. Uživatel souhlasí s tím, že podpis na jednotlivé výpůjční stvrzence je nahrazen jeho podpisem na vyplněné přihlášce, viz příloha č. 1 tohoto řádu.

6.       Knihovna nevydává tištěné potvrzení o výpůjčce, uživatel si ho může vyžádat.

7.       V opodstatněných případech může knihovník požadovat stvrzení výpůjčky podpisem na výpůjčním tiskopisu.

8.       Uživatel si může vypůjčit pouze jeden exemplář od každého dokumentu.

9.       Uživatel nesmí vypůjčený dokument nebo zařízení zapůjčit další osobě. Za výpůjčku ručí uživatel osobně.

10.   Dokumenty, objednané ze skladových sbírek CVI-sklad 1 a 2 a z depozitářů Krystal a Lešetice, jsou uživateli k dispozici pouze v knihovně na Smetanově nábřeží.

11.   Dokumenty, objednané ze sbírky Knihovna Opletalova – sklad, jsou uživateli k dispozici pouze v knihovně v Opletalově ulici.

12.   Objednávky dokumentů ze skladových prostor a  detašovaných depozitářů budou uživateli dodány v následujících termínech:

a)      CVI-sklad 1 a 2, Knihovna Opletalova-sklad: do 3 hodin; po 16té hodině další pracovní den,

b)     depozitář Krystal: do 5 pracovních dnů,

c)      depozitář Lešetice: do 30 dnů.

13.   O vyřízení splněné objednávky je uživatel informován prostřednictvím e-mailu.

14.   Na dokument, vypůjčený jiným uživatelem, si uživatel může vytvořit rezervaci, pokud to povoluje jeho status. Rezervuje-li si stejný dokument více uživatelů, má přednost ten, který rezervaci zadal dříve. Uživatel bude o splnění rezervace vyrozuměn prostřednictvím e-mailu. Pro uživatele bude dokument připraven k vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů od data splnění rezervace. V případě jeho nevyzvednutí ve stanovené lhůtě, bude rezervovaný dokument postoupen dalšímu zájemci.

15.   Uživatel je povinen si vypůjčené dokumenty při převzetí ihned prohlédnout a nahlásit případná poškození.

16.   Výpůjčka může být realizována pouze za předpokladu, že uživatel nemá nesplněné závazky vůči jiné fakultní knihovně UK.

17.   CVI informuje uživatele o blížícím se konci výpůjční lhůty jeho výpůjček pouze prostřednictvím e-mailové zprávy.

18.   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument či zařízení nejpozději v den uplynutí výpůjční lhůty.

19.   Vrácení výpůjčky se provádí prostřednictvím elektronického automatizovaného systému a není doprovázeno potvrzením o vrácení ze strany knihovny.

20.   Vrácení výpůjček je možné pouze v té pobočce CVI, kde došlo k jejich zapůjčení.

21.   Nevrátí-li uživatel výpůjčku do konce výpůjční lhůty, bude knihovnou vyzván, aby tak učinil. Upomínky jsou generovány knihovním systémem a přednostně rozesílány elektronicky na zadanou e-mailovou adresu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách, z nichž čtvrtá je předžalobní a zasílá se doporučeně na kontakty poskytnuté uživatelem, následuje vymáhání soudní cestou.

22.   CVI není povinna zasílat upozornění o blížícím se konci výpůjční lhůty ani upomínky, uživatel je povinen sledovat stav svých výpůjček sám.

23.   CVI z technických důvodů negarantuje doručení elektronických zpráv, zasílaných uživateli na e-mailovou adresu. Nedoručení nebo pozdní doručení těchto zpráv není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.

24.   Kolektivním uživatelům poskytuje CVI výpůjčky pouze prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby dle čl. VIII. tohoto řádu.

 

VII. Výpůjční lhůty

1.       Výpůjční lhůty, lhůty prodloužení a maximální množství absenčních výpůjček stanovuje pro jednotlivé kategorie uživatelů Jednotná matice výpůjček, viz příloha číslo 2 Knihovního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „matice“).

2.       Při výpůjčce je uživatel informován o době, po kterou si může dokument ponechat.

3.       Před uplynutím výpůjční lhůty může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně dvakrát, nežádá-li o dokument další uživatel a není-li v matici uvedeno jinak.

4.       CVI může stanovit také kratší výpůjční lhůtu, popř. požádat o neodkladné vrácení dokumentu ještě před uplynutím výpůjční doby.

5.       Při překročení výpůjční lhůty bude CVI účtovat uživateli zpozdné dle Ceníku, viz příloha č. 2 tohoto řádu.

 

VIII. Meziknihovní výpůjční služba

Pro uživatele

1.       Pokud CVI nemá potřebnou publikaci či kopii článku z periodik ve svých fondech, může její zapůjčení zprostředkovat v rámci meziknihovní výpůjční služby (dále jen „MVS“) z jiné knihovny v ČR nebo ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen „MMVS“).

2.       CVI zajišťuje MVS pouze z mimopražských knihoven.

3.       Meziknihovní výpůjčky jsou pouze prezenční.

4.       MVS je poskytována pouze registrovaným uživatelům CVI, a to bezplatně.

5.       Reprografické služby v rámci MVS jsou zpoplatněny a řídí se ceníkem příslušné knihovny, která službu poskytuje.

6.       Pokud se žádaný dokument nenachází v žádné knihovně na území ČR, je možné jej vyžádat ze zahraničí prostřednictvím MMVS.

7.       MMVS je placená služba. Cena je stanovena žádanou knihovnou (viz ceník příslušné knihovny).

8.       Doba potřebná k zajištění dokumentů z knihoven v ČR je 2 až 6 týdnů, u MMVS 6 týdnů až 3 měsíce.

Pro knihovny

1.       Osobám a institucím mimo CVI se výpůjčky dokumentů a kopie článků z periodik poskytují prostřednictvím MVS a MMVS podle platné vyhlášky.

2.       Dokumenty se statusem „přísně prezenční“ a „přísně prezenční – sklad“ naše knihovna prostřednictvím MVS a MMVS nepůjčuje.

3.       Knihovní dokumenty zapůjčené v rámci MVS zpřístupňuje žádající knihovna uživateli pouze prezenčně.

4.       Žádající knihovna se zavazuje k řádnému dodržování autorského zákona a licenčních smluv.

 

 

IX. Ztráty a náhrady

1.       Uživatel odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčený dokument nebo zařízení ztratí, zničí nebo poškodí, a to bez ohledu na to, zda se tak stalo úmyslně či nedbalostí uživatele nebo třetí osoby. Vzniklou škodu je uživatel povinen CVI nahradit.

2.       Ztrátu dokumentu a zařízení je uživatel povinen bezodkladně nahlásit.

3.       O způsobu náhrady škody rozhoduje vedení CVI. Jako náhrada škody bude požadováno:

a)      zajištění náhradního výtisku téhož dokumentu stejného vydání a vazby,

b)     dodání jiného vydání ztraceného dokumentu,

c)      obstarání jiného dokumentu dle domluvy s vedením CVI,

d)     poskytnutí finanční náhrady – výše požadované sumy se řídí aktuální tržní cenou dokumentu nebo zařízení a stanoví ji vedení CVI,

e)      poskytnutí finanční náhrady za pořízení náhradní xerokopie dokumentu, viz Ceník.

4.       Navíc je vyžadována úhrada za knihovnické zpracování náhrady, viz Ceník.

5.       V případě ztráty, zničení nebo poškození jednoho dílu z vícesvazkového kompletu je CVI oprávněno žádat náhradu za celý komplet.

6.       Při menších poškozeních dokumentu hradí uživatel náklady na jeho opravu, např. cenu za vyhotovení kopií poškozených stran, za převazbu apod.

7.       Náhradu je uživatel povinen poskytnout CVI v dohodnuté lhůtě, která nesmí být delší než 30 dní.

8.       Náhradu škody za ztracené, zničené a poškozené dokumenty a zařízení je CVI oprávněno vymáhat soudní cestou.

 

X. Sankce

1.       Překročení stanovené výpůjční lhůty je pokutováno dle Ceníku, viz příloha č. 2 tohoto řádu. Aktuální ceník je vždy předem schválen vedením fakulty.

2.       Sankce za překročení výpůjční lhůty se počítá ke každému vypůjčenému dokumentu či zařízení zvlášť, a to za každý započatý provozní den CVI, následující po dni skončení výpůjční lhůty, a to až do jeho vrácení nebo poskytnutí náhrady škody dle čl. IX tohoto řádu.

3.       Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument či zařízení, vymáhá se vrácení výpůjčky soudní cestou.

4.       Odmítne-li uživatel zaplatit zpozdné, či jiné peněžité závazky vůči CVI stanovené Ceníkem, bude mu pozastaveno poskytování služeb a registrace do CVI do doby jejich uhrazení. Peněžité závazky budou vymáhány soudní cestou.

5.       Pokud uživatel dle čl. III odst. 1 písm. a) až d) nesplní veškeré závazky vůči CVI, nebude mu potvrzen výstupní list při ukončení studia nebo pracovního poměru.

 

XI. Provozní režim CVI

1.       Přístup do CVI

a)      Přístup do CVI je povolen po předložení platného průkazu UK všem registrovaným uživatelům. Bez registrace je možné využívat služeb CVI pouze jednorázově, po svolení knihovníka, v omezeném rozsahu.

b)     Uživatelé jsou povinni odložit si svrchní oděv a osobní zavazadla v uzamykatelných úložných skříňkách.

c)      Vstup do prostor CVI s objemnými zavazadly a svrchním oděvem je zakázán.

d)     Klíče od úložných skříněk jsou vydávány u výpůjčního pultu po předložení personalizovaného průkazu UK. V případě jednorázového vstupu, bez registrace, je nutné předložit občanský průkaz.

e)      Úložné skříňky je povoleno používat pouze po dobu pobytu v CVI. Není dovoleno odnášet klíče od skříněk mimo prostor budovy. Po skončení pobytu v CVI jsou uživatelé povinni vrátit klíč službě u výpůjčního pultu. Nevrácení klíče nejpozději do hodiny uzavření CVI je považováno za porušení provozního řádu a sankcionováno dle Ceníku.

f)       Nedoporučuje se zanechávat ve skříňkách doklady a cenné předměty.

 

2.       Provoz CVI

a)      Uživatel je povinen na vyzvání knihovníka předložit průkaz UK, a to kdykoliv během svého pobytu v prostorách CVI.

b)     Uživatel má právo používat v CVI jen jedno pracovní místo.

c)      Uživatelé jsou povinni zachovávat v CVI klid, pořádek a čistotu a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. V opačném případě mohou být z prostor CVI vykázáni.

d)     Uživatelé nesmějí v prostorách CVI kouřit ani vnášet a konzumovat potraviny a nápoje (s výjimkou vody v uzavíratelných lahvích).

e)      Telefonování v prostorách CVI je přísně zakázáno. Uživatelé jsou povinni vypnout zvonění svých mobilních telefonů.

 

3.       Využívání knihovních fondů

a)      Uživatel má právo používat všechny dokumenty ve volném výběru.

b)     Uživatelé si mohou pořizovat kopie tištěných dokumentů z knihovních fondů, ale pouze pro osobní potřebu, v souladu s čl. XIV. odst. 3-5 tohoto řádu a s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

c)      Při odchodu z CVI vrátí uživatel vypůjčené publikace na určené místo. Dokumenty, zapůjčené ze skladu, odevzdá uživatel u výpůjčního pultu. Periodika odkládá uživatel zpět na původní místo.

d)     Z CVI je zakázáno odnášet jakékoliv součásti knihovního fondu mimo prostor ohraničený elektronickým bezpečnostním zařízením bez uskutečnění řádné výpůjčky. V případě podezření na vynášení dokumentů, při průchodu uživatele bezpečnostní bránou zazní výstražný signál, je dotyčný povinen podrobit se dalším kontrolním opatřením. To znamená, že předloží na pokyn pracovníka CVI ke kontrole věci, a k nahlédnutí obsah svého zavazadla, se kterým opouští CVI, případně vyčká na příchod ostrahy nebo Policie ČR.

 

4.       Využívání elektronických zdrojů CVI

a)      CVI poskytuje uživatelům přístup k elektronickým informačním zdrojům na počítačích v knihovně i prostřednictvím vzdáleného přístupu v souladu s poskytnutými licencemi, a to na základě autentizace prostřednictvím přihlašovacích údajů.

b)     Interní uživatelé dle čl. III. odst. 1. písm. a) až d) smí využívat veškeré dostupné elektronické informační zdroje v prostorách CVI i vzdáleně, pomocí CAS přihlášení, pokud to umožňují licenční podmínky jednotlivých zdrojů.

c)      Ostatní typy uživatelů mohou používat elektronické informační zdroje výhradně v prostorách CVI, a to pouze tehdy, je-li to v souladu s licenčními podmínkami dostupných elektronických zdrojů.

d)     Uživatelé nesmějí využívat informace z elektronických informačních zdrojů jinak než pro svoji osobní potřebu a v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

 

5.       Používání výpočetní a reprografické techniky

a)      Technické vybavení (počítače, tiskárny, kopírky, skenery aj.) umístěné v CVI lze používat výlučně k jejich funkci a v souladu s Knihovním řádem UK a tímto řádem. Technické vybavení je přednostně určeno registrovaným uživatelům CVI.

b)     Je zakázáno odpojovat jakoukoliv zapojenou techniku.

c)      Uživatelé smějí v prostorách CVI používat i vlastní výpočetní či kopírovací techniku, pokud její používání neomezuje ostatní uživatele.

d)     Přístup do počítačové sítě mají uživatelé na základě přihlašovacího jména a hesla Centrální autentizační služby UK (CAS). Používání počítačové sítě se dále řídí samostatnými zásadami, které vydává IT oddělení FSV UK.

e)      Uživateli je zakázáno zasahovat do konfigurace počítačů, instalovat nový software nebo kopírovat nainstalované aplikace a programy.

f)       Uživatel je plně zodpovědný za poškození nebo zničení počítačového hardwaru a softwaru i reprografické techniky, a to v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku či zákoníku práce.

g)      Elektronická zařízení (PC, elektronické čtečky, tablety) s obsahem chráněným autorským zákonem č. 121/2000 Sb. mohou být používána pouze v souladu s tímto zákonem.

h)     Elektronická zařízení se nepůjčují prostřednictvím MVS.

 

XII. Evidence a revize knihovního fondu

1.       Evidence knihovního fondu je vedena v souladu s § 16 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v elektronickém přírůstkovém seznamu.

2.       Přírůstkový seznam se po ukončení kalendářního roku vytiskne a uchovává trvale v knihovně.

3.       Přírůstková čísla jsou integrována do čárového kódu dokumentu.

4.       Revize se koná ve lhůtě, kterou stanoví knihovní zákon, a jejím výstupem je zápis o výsledku revize knihovního fondu.

5.       Dokumenty nenalezené v průběhu revize jsou opatřeny statusem pravděpodobná ztráta, čímž ale nejsou vyloučeny z příští revize.

 

XIII. Vyřazování knihovního fondu

1.       Z fondu CVI jsou vyřazovány dokumenty v souladu s § 17 knihovního zákona. Jedná se o tyto případy:

a)      dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené, které již neplní funkci informačního pramene,

b)     dokumenty, které uživatelé ztratili,

c)      dokumenty nenalezené v průběhu několika po sobě následujících revizích,

d)     knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření CVI a jejím úkolům,

e)      multiplikáty knihovních dokumentů.

 

2.       Odpisové seznamy jsou předkládány k podpisu tajemníkovi fakulty.

3.       Vyřazené dokumenty dle čl. XIII. odst. 1. písm. d) a e) jsou nabídnuty v souladu s knihovním zákonem jiným knihovnám, případně dalším zájemcům.

 

XIV. Reprografické služby

1.       CVI poskytuje reprografické služby z dokumentů ve svém fondu v samoobslužném režimu nebo na objednávku.

2.       Pro kopírování tištěných dokumentů z fondu CVI mohou uživatelé využít samoobslužné reprografické stroje umístěné v prostorách CVI.

3.       Uživatel používá technické vybavení CVI v souladu s čl. XI. odst. 5 tohoto řádu.

4.       Pro kopírování v samoobslužném režimu jsou povoleny pouze tyto dokumenty:

a)      exempláře, u kterých nepřesahuje rozměr zavřené předlohy formát A4,

b)     svazky, jejichž vazba umožňuje rozevření předlohy do úhlu 180°,

c)      předloha není z křehkého nebo lámavého papíru,

d)     hřbet exempláře není silnější než 8 cm,

e)      dokument je v zachovalém stavu,

f)       předloha byla vydaná po roce 1920.

5.       Uživatel, který chce pro zhotovení kopie použít vlastní elektronické zařízení, vždy požádá o souhlas knihovníka. Jeho pokyny jsou pro uživatele závazné.

6.       Kopie z dokumentů, na něž se vztahují majetková autorská práva, si mohou uživatelé zhotovit výhradně pro svoji osobní potřebu.

7.       Z dokumentů, které nelze kopírovat samoobslužně, zhotovuje CVI kopie na objednávku uživatele. Za tuto službu si CVI účtuje poplatky dle Ceníku.

8.       V CVI lze objednat zhotovení následujících typů kopií:

a)      tištěné kopie ze zdrojů s chráněným přístupem (naskenované kvalifikační práce před rokem 2006, digitální knihovna, e-prezenčka),

b)     tištěné kopie dokumentů vydaných před rokem 1920,

c)      tištěné kopie z předloh velkých formátů (větší než A4),

d)     tištěné kopie zhotovované pomocí skeneru – kopie předloh z křehkého nebo lámavého papíru, svazků většího formátu než A4 (rozměr předlohy nesmí přesáhnout formát A1),

e)      digitální kopie autorsky nechráněných dokumentů.

9.       Objednávky na tisk, kopírování nebo skenování zadává uživatel elektronicky, e-mailem nebo na místě u výpůjčního pultu.

10.   Reprografické služby na objednávku jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům CVI.

11.   Reprografické služby na objednávku uživatele budou poskytnuty v nejbližším možném termínu v závislosti na množství žádaných kopií, místě uložení zdrojového dokumentu a aktuálních personálních podmínkách CVI.

12.   Objednávky kopií budou uživateli k dispozici pro vyzvednutí pouze v centrální knihovně na Smetanově nábřeží a to v následujících termínech:

a)   tištěné kopie ze zdrojů s chráněným přístupem (z již hotových skenů kvalifikačních prací, z Krameria, digitální knihovny, e-prezenčky) -

i.     do 10 stran – do 24 hodin,

ii.    11 a více stran – do 3 pracovních dnů,

b)   tištěné kopie dokumentů, které máme v Praze (CVI, Krystal) -

i.     do 10 stran – do 3 pracovních dnů,

ii.    11 a více stran – do 7 pracovních dnů,

c)   tištěné kopie dokumentů z Lešetic -

i.     do 10 stran formátu A4 – do 10 pracovních dnů,

ii.    vše ostatní – do 30 dnů,

d)   digitální kopie majetkově nechráněných dokumentů, které máme v Praze -

i.     do 10 stran – do 3 pracovních dnů,

ii.    11 a více stran – do 7 pracovních dnů,

e)   digitální kopie majetkově nechráněných dokumentů z Lešetic -

i.     do 10 stran formátu A4 – do 10 pracovních dnů,

ii.    vše ostatní – do 30 dnů.

 

XV. Závěrečná ustanovení

1.       Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Knihovní řád Univerzity Karlovy včetně všech příloh jsou každému uživateli k dispozici v tištěné podobě v knihovně u výpůjčního pultu a v elektronické verzi na webových stránkách knihovny - http://knihovna.fsv.cuni.cz/.

2.       O výjimkách z tohoto provozního řádu rozhoduje výhradně vedoucí CVI nebo jím pověřený zaměstnanec.

 

 

Přílohy:

1.       Přihláška uživatele do CVI FSV UK

2.       Ceník poplatků a služeb CVI FSV UK

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost:

Eva Votápková

vedoucí SVI (CVI) FSV UK