Opatření děkana č. 37/2013

Místní provozně bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
 

Opatření děkana č. 37/2013
 

Název:

Místní provozně bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů

 

Účinnost:

15. 11. 2013
 

V Praze dne 12. listopadu 2013

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 

UPOZORNĚNÍ: Nerespektování výstrah a pokynů uvedených v předpisu může vést k úrazu nebo vzniku škod!

Společné bezpečnostní pokyny:

 • Před použitím se přesvědčte, že spotřebič není poškozen.
 • U přenosných spotřebičů zkontrolovat, zda přívodní šňůry a napájecí zdroje (trafa) nejsou poškozena.
 • Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým byl vyroben!
 • K ovládání spotřebiče používejte ovládací tlačítka a ovládací prvky umístěné na spotřebiči výrobcem. Je zakázáno používat k ovládání jiné prostředky a prvky!

 

Chladničky

 • Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do styku s horkými plochami nebo s vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
 • Nezapínejte tento spotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka.
 • Dávejte pozor, abyste nezakryli nebo neucpali větrací otvory chladničky.
 • Do spotřebiče nevkládejte nádobky se sprejem nebo nádobky obsahující hořlavé kapaliny.
 • Do mrazící části nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly mrazem prasknout.
 • Neurychlujte odmrazování chladničky mechanickými nástroji nebo jinými postupy než doporučuje výrobce.
 • Před výměnou žárovky vždy odpojte spotřebič od zdroje elektrického napájení.
 • Do chladničky neukládejte nebezpečné chemické látky a směsi.
 • Používejte chladničku pouze k účelům, ke kterým byla vyrobena.

 

Myčky nádobí

 • Nezapínejte tento spotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka.
 • Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do styku s horkými plochami nebo s vodou, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví
 • a majetku.
 • Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla. Může dojít k ohrožení života. Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího prostředku do myčky.
 • Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou vkládání nebo vyjímání nádobí.
 • Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes dveře někdo zakopl a zranil se.
 • Na otevřené dveře myčky si nesedejte a ani si na ně nestoupejte.
 • V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla, mohla by způsobit výbuch.
 • Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory stranou dolů nebo je položte vodorovně do horního koše.
 • Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl, leštidla) vhodné pro myčky.
 • Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dveře, mohla by uniknout horká pára.
 • Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
 • Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
 • Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na autorizovaného servisního technika.

 

Rychlovarná konvice

 • Před použitím se přesvědčte, že rychlovarná konvice není poškozená.
 • Nezapínejte tento spotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka.
 • Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do styku s horkými plochami nebo s vodou, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví
 • a majetku.
 • Neuvádějte konvici do provozu, máte-li mokré ruce.
 • Neuvádějte varnou konvici nikdy do provozu, spadla-li nebo vykazuje-li viditelné poškození.
 • Bezpodmínečně vytáhněte síťovou zástrčku před každým čištěním, po každém použití a při poruchách během provozu.
 • Při provozu rychlovarných konvic vznikají vysoké teploty, které mohou při neopatrné manipulaci s přístrojem vést k popáleninám. Uchopte proto k tomuto účelu přístroj vždy jen za rukojeť, která je k tomu účelu k dispozici.
 • Naplňujte rychlovarnou konvici pouze po značku maxima. Přeplnění může vést k vystřikování vroucí vody.
 • Rychlovarnou konvici používejte výhradně k ohřívání vody. Nikdy do ní nedávejte potraviny nebo potravinové přísady. Nikdy v ní neohřívejte mléko nebo vývary. Nevkládejte
 • do rychlovarné konvice žádné předměty.
 • Nikdy nepoužívejte přístroj s otevřeným víkem, neboť tak nelze uvést v činnost vypínací automatiku.
 • Během provozu přístroj neposunujte.
 • Do rychlovarné konvice nenalévat nebezpečné chemické látky, kromě mycích prostředků určených k mytí a údržbě konvice.

 

Mikrovlnná trouba

 • Před použitím se přesvědčte, že trouba není poškozená.
 • Nezapínejte tento spotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka.
 • Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do styku s horkými plochami nebo s vodou, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví
 • a majetku.
 • Neohřívejte, neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.
 • Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů ovoce nebo jiného hořlavého materiálu.
 • Pokud by se něco uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby vzňalo, neotvírejte dvířka a vypněte troubu. Vytáhněte ze zásuvky přívodní kabel.
 • Zpozorujete-li kouř, vypněte troubu nebo vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Dvířka nechte zavřená, aby se plameny zadusily.
 • Nepřehřívejte potraviny, mohly by se vznítit. Nenechte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud se při tepelné úpravě používá papír, plastické hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír by mohl zuhelnatět nebo se spálit a některé druhy plastů by se mohly teplem roztavit.
 • Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo poškodit troubu nebo způsobit výbuch při otevření.

Počítač (pc) + notebook

 • Instalujte elektrické spotřebiče vždy v blízkosti zásuvky a zajistěte, aby zásuvka byla snadno přístupná.
 • Umístěte napájecí kabely tak, aby nebyly nikomu v cestě. Nestavte na napájecí kabely žádné předměty.
 • Instalujte zařízení na stabilní povrch. Zařízení by mohlo z nestabilního povrchu spadnout a přivodit někomu zranění.
 • Neumisťujte zařízení na přímé sluneční světlo, na topná tělesa nebo v blízkosti jiných elektrických spotřebičů, které mají velkou spotřebu proudu.
 • PC a jejich příslušenství jsou často opatřeny otvory pro chlazení. Nezakrývejte tyto otvory, aby nedošlo k přehřívání zařízení.
 • Při připojování zařízení se ujistěte, že napájecí proud odpovídá specifikaci výrobce.
 • Jestliže Váš PC několik dní nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky, aby se předešlo jeho poškození v důsledku případných nárazových proudů v síti.
 • Chraňte Váš elektrický spotřebič před vlhkostí.
 • Před čištěním vždy odpojte zařízení ze zásuvky. Nepoužívejte k čištění tekuté nebo sprejové čisticí prostředky, použijte navlhčený hadřík.
 • Nikdy nelijte do otvorů v PC žádné tekutiny; mohlo by dojít ke zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 • Udržujte prostor kolem PC čistý od prachu, kouře a dalších nečistot.
 • Nikdy neotevírejte, netřeste nebo neupusťte PC. Může být z bezpečnostních důvodů otevřeno pouze kvalifikovaným technikem.
 • V případě, že se stane jedna z následujících věcí, nechte PC prohlédnout odborníkem:
 1. Dojde k poškození napájecího kabelu, zdroje nebo zástrčky.
 2. Do zařízení se dostala tekutina.
 3. Zařízení bylo vystaveno vysoké vlhkosti.
 4. Zařízení dobře nepracuje nebo není možné přivést jednotku do provozu podle pokynů v návodu k použití.
 5. Zařízení spadlo a došlo k jeho poškození.
 6. Zařízení jeví zřejmé známky poškození.

POZOR!!! Při otevření CD/DVD nebo otočení optické (příp. laserové) myši proti obličeji hrozí zasažení laserovým zářením. Zabraňte přímému kontaktu s paprskem.

Zapínání zařízení: stiskněte síťový vypínač přístroje

Vypínání zařízení:

 1. ukončete všechny úlohy,

 2. stiskněte tlačítko START --> vypnout nebo stiskněte síťový vypínač,

 3. pokud počítač nereaguje, podržte síťový vypínač stisknutý cca 10 s.

 

Dataprojektor

 • Během provozu dataprojektoru se nedívejte přímo do jeho objektivu. Intenzivní světelný paprsek by mohl poškodit váš zrak.
 • Neprovádějte žádné opravy DP, poruchy nahlaste na odbor IT.
 • Během doby, kdy je lampa dataprojektoru zapnutá, musí být vždy otevřena závěrka objektivu nebo odstraněna krytka objektivu.
 • Během provozu nezakrývejte dataprojektor (včetně objektivu) žádnými předměty, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru.
 • Nestavte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec nebo stolek, neboť by mohlo dojít k pádu dataprojektoru, což by mohlo způsobit jeho vážné poškození.
 • Během provozu dataprojektoru si můžete všimnout, že z ventilační mřížky projektoru vystupuje proud teplého vzduchu a mírný zápach. Tento jev je naprosto normální a neznamená poruchu přístroje.
 • Neinstalujte tento dataprojektor do žádného z následujících prostředí:
 1. Prostory s nedostatečnou ventilací nebo prostorově omezená místa. Zajistěte, aby byl projektor ve vzdálenosti alespoň 50 cm od stěn a aby vzduch volně proudil kolem projektoru.

 2. Místa, kde může teplota prostředí dosahovat příliš vysokých hodnot (přes 40o C).

 3. Místa, kde může nadměrná vlhkost, prach nebo cigaretový kouř znečistit optické komponenty a zkrátit tak životnost projektoru a způsobit ztmavnutí obrazu.

 4. Místa v blízkosti požárních hlásičů.

 • Neblokujte ventilační otvory dataprojektoru.
 • Do blízkosti projektoru neumísťujte žádné hořlavé předměty nebo tekutiny. Pokud se do projektoru dostane vlhkost nebo jakákoliv tekutina, odpojte dataprojektor ze síťové zásuvky a požádejte odbor IT o opravu projektoru.
 • Během provozu musí dataprojektor stát na vodorovné ploše bez nerovností. Používání projektoru, který není ve zcela vodorovné poloze, může způsobit selhání funkce nebo poškození lampy.
 • Nestavte projektor nastojato ve svislém směru, mohlo by dojít k převrhnutí projektoru, což by mohlo mít za následek zranění osob nebo poškození přístroje.

Zapínání zařízení: zapněte vypínač na stěně a stiskněte síťový vypínač na a dataprojektoru nebo dálkovém ovládání k dataprojektoru.

Vypínání zařízení: stiskněte 2x síťový vypínač na dataprojektoru nebo dálkovém ovládání k dataprojektoru, vypínač na stěně vypněte až po cca 5 minutách (po dochlazení lampy v dataprojektoru, čas se liší podle typu).

 

Skartovací stroj

Během provozu musí skartovací stroj stát na vodorovné ploše bez nerovností.

Zapínání zařízení: stiskněte síťový vypínač na skartovacím stroji.

Skartovací stroj je pod napětím a vlastní řezání vložených papírů se zapíná automaticky.

Při vkládání papírů dbejte pokynů uvedených grafickými značkami na horní části skartovacího stroje.

Papíry skartujte bez sponek a kovových částí.

Upozornění:

 • Pouze některé skartovací stroje umí skartovat dokumentaci sešitou sponkami. V případě, že se do stroje vloží silnější kovový předmět, může dojít k poškození stroje.
 • Při skartování dbejte, aby se do skartovacího stroje nedostali kravaty, šátky a jiné volné části oblečení. Může dojít k poškození oblečení a škrcení osoby, jehož kravata či šátek se do stroje dostane.
 • Vypínání zařízení – vypněte sítový vypínač na skartovacím stroji.

 

Tiskárna + scanner

 • Dodávaný napájecí kabel používejte pouze pro tento stroj a NIKDY jej nepoužívejte pro jiné zařízení.
 • Dbejte, aby se napájecí kabel nepoškrábal, neodíral, nebyl zkroucen, ohýbán, aby na něm nestály těžké předměty, aby na něj nepůsobilo teplo.
 • Před připojením jiného zařízení k téže napájecí zásuvce se poraďte se s odborem IT.
 • Nezapojujte a neodpojujte vidlici napájecího kabelu vlhkýma rukama.
 • Nestavte na tento výrobek vázu s květinami nebo jiné nádoby s vodou, kovové sponky či jiné malé kovové předměty. Pokud by do zařízení vnikl cizí předmět, ihned vypněte síťový vypínač, odpojte napájecí kabel od zásuvky a obraťte se na odbor IT.
 • Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Při tahu za napájecí kabel může dojít k poškození kabelu.
 • Dbejte, aby žádné předměty nezakrývaly ventilační otvory výrobku.
 • Nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje, kapaliny nebo plyny.
 • Uvnitř tohoto zařízení se nacházejí oblasti o vysoké teplotě. Při hledání závad uvnitř jednotky, jako mohou být záseky papíru, se nedotýkejte míst (oblast fixační jednotky atp.) označených výstražným štítkem „Pozor, vysoká teplota“.

Zapínání zařízení: přepněte síťový vypínač do polohy „I“. Indikátor tlačítka (start) se rozsvítí oranžově a na displeji se rozsvítí hlášení „ČEKEJTE, PROSÍM! Nebo „ Ohřívá se“.

Kopírka a skener se může použít až po hlášení „Připraveno ke kopírování/skenování“ nebo „ zařízení připravené k použití“ nebo „Můžete kopírovat/skenovat“ a podobný pokyn.

Upozornění:

Při kopírování a skenování se používá uvnitř zařízení vysoce intenzivní zdroj světla.

Do světla se nedívat, je zde riziko poškození zraku!
 

Vypínání zařízení:

 1. Zkontrolujte, jestli jsou všechny úlohy dokončeny.

 2. Přepněte síťový vypínač do polohy „O“.

                                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                   děkan FSV UK
 

Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník FSV UK