Opatření děkana č. 36/2017

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu. Pracoviště Krystal, Praha 6.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 36/2017

 

Název:

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu.

Pracoviště Krystal, Praha 6.

 

Účinnost:

1. 12. 2017

 

V Praze dne 15. listopadu 2017

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 

Toto opatření je vydáno na základě § 101, Zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisůa NV 378/2001 Sb. o požadavcích na provoz technických zařízení.

Opatření řeší provoz technických zařízení depozitu knižního fondu. 

 1. Odpovědnosti:
 • Za organizaci provozu depozitu a za bezpečný provoz technických zařízení depozitu odpovídá vedoucí SVI.
 • Za dodržení Provozně bezpečnostního předpisu, Návodu k obsluze a údržbě technických zařízení depozitu, Požárních předpisů a provozně bezpečnostních předpisů rektorátu Univerzity Karlovy pro pracoviště Krystal, odpovídají všichni zaměstnanci depozitu (dále jen povolané osoby).
 • Za zajištění preventivní údržby, kontrol technického stavu a revizí technických zařízení depozitu dle plánu údržby a kontrol odpovídá správa objektu CMDS Krystal.
 • Za kontrolu provedení preventivní údržby, kontrol technického stavu a revizí technických zařízení depozitu
  dle plánu údržby a kontrol odpovídá vedoucí provozně technického oddělení FSV UK.

 

 1. Provozně bezpečnostní pokyny:
 • V depozitu smí pracovat pouze povolané osoby náležitě proškolené a seznámené s obsluhou technických zařízení depozitu a s provozními předpisy depozitu. Povolaná osoba musí být starší 18. let, odborně a zdravotně způsobilá.
 • Obsluhovat technická zařízení depozitu se smí provádět pouze v souladu s Návodem k obsluze vydaným výrobcem technického zařízení, nebo podle Provozně bezpečnostních předpisů fakulty.
 • Při spuštění sirény uvnitř depozitu všechny osoby musí neprodleně opustit prostory depozitu. Siréna oznamuje požární poplach a upozorňuje na bezprostřední zahájení hašení prostoru hasicím plynem.
 • Do prostoru spojovací chodby a kanceláře depozitu smí vstoupit každá osoba.
 • Do prostoru depozitu knih a technického zázemí depozitu smí vstupovat cizí osoby a návštěvy pouze za doprovodu zaměstnanců FSV UK.
 • Cizí dodavatelé služeb, včetně CDMS Krystal, smí pracovat samostatně ve spojovací chodbě, administrativě, technickém zázemí depozitu a v archivním prostoru pouze po schválení oprávněnou osobou a po podepsání Dohody o BOZP a písemném předání informací o rizicích.
 • Požárně nebezpečné činnosti se smí v depozitu provádět až po přijetí požárně preventivních opatření a písemném schválení svářecích prací oprávněnou osobou FSV UK a objektu Krystal.
 • Pracovníci depozitu nesmí ručně zdvihat nebo pokládat a přenášet břemena o váze převyšující 30 kg pro muže
  a 15 kg pro ženy (podle Nv 361/2007 Sb. - práce častá). Břemena nad váhový limit manipulovat pomocí ruční manipulační techniky např. stolkový vozík, plošinový vozík, rudl apod.
 • Při ukládání knih do výšen nad 1,8 m použít k přístupu vhodné technické prostředky pro přístup do výšky např. schůdky, stupačku.
 • Před použitím musí pracovník visuálně zkontrolovat stav prostředku pro přístup do výšky.
 • Při práci se zdvihací plošinou nákladní plošinou dbát zvýšené opatrnosti.
 • Plošinu smí ovládat pouze jedna osoba náležitě proškolená k obsluze plošiny a znalá jejího ovládání.
 • Při spouštění nebo zdvihání plošiny musí být uzavřená vrata z venkovní manipulační plochy.
 • Závady na technických zařízeních depozitu bezodkladně oznamovat vedoucímu provozně technického oddělení FSV.

 

 1. Zakázané činnosti.

Je zakázáno:

 • Pracovat v depozitu zdravotně nezpůsobilý, řádně neproškolený, pod vlivem alkoholu a návykové látky.
 • Ručně manipulovat nadlimitní břemena.
 • Pouštět do prostoru depozitu cizí osoby bez oprávnění.
 • Skladovat v archivech materiál, který nesouvisí s archivací.  Zejména hořlavé chemikálie.
 • Jíst, pít, kouřit a zacházet s otevřeným ohněm na pracovištích depozitu.
 • Spouštět a zdvihat nákladní plošinou osoby.
 • Spouštět a zdvihat nákladní plošinu při otevřených vratech venkovní manipulační plochy.
 • Používat poškozená technická zařízení depozitu.
 • Používat poškozenou ruční manipulační techniku a poškozené prostředky pro přístup do výšky.
 • Používat v depozitu soukromé tepelné spotřebiče.

 

 1. Technické kontroly a revize.

Vedoucí provozně technického oddělení odpovídá za provedení revizí a kontrol technického stavu technických zařízení, které jsou v majetku FSV UK.

Servis, kontroly a revize, včetně sledování a provedení odstranění nalezených závad, zabezpečuje majitel objektu CMDS Krystal dle plánu údržby a kontrol.

Originály revizí a kontrolních zpráv předává správa objektu Krystal k archivaci vedoucímu provozně technického oddělení FSV UK.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Zrušené předpisy. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 19/2016  Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost:

Petr Balík

vedoucí provozně-technického oddělení