Opatření děkana č. 36/2013

Dohoda o BOZP a vzájemné písemné informování o rizicích

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 36/2013

 

Název:

Dohoda o BOZP a vzájemné písemné informování o rizicích

 

Účinnost:

1. 12. 2013
 

V Praze dne 15. listopadu 2013

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 

Účel

V souladu s požadavky §101 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce)

je stanovena povinnost zabezpečit písemnou dohodu o zajištění BOZP  a vzájemné písemné informování o rizicích

při práci zaměstnanců externích dodavatelů služeb a jiných prací, pracujících samostatně na pracovištích Fakulty sociálních věd (dále jen FSV) na základě objednávky nebo smlouvy a aby zaměstnanci FSV a zaměstnanci externích dodavatelů byly vzájemně písemně informováni o rizicích, které při jejich práci mohou ohrozit bezpečnost osoba nebo majetku.

Ustanovení této Dohody se vztahují k §§ 101 - 106 Zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce).
 

Oblast platnosti

Dohoda je platná pro pracoviště a zaměstnance FSV, odpovědné osoby FSV a pracovníky externích dodavatelů služeb a jiných externích prací prováděných samostatně na pracovištích FSV. Je-li práce zajišťována subdodavateli, musí být tato Dohoda uzavřena s každým z nich.

Dohoda se nevztahuje na zaměstnance agentur práce a krátkodobé návštěvy doprovázené určeným zaměstnancem FSV.

Pro agenturní zaměstnance a zaměstnance na DPP a DPČ platí interní předpisy FSV jako pro kmenové zaměstnance.

 

Odpovědnosti a kompetence

 • Za poučení externího dodavatele před zahájením práce odpovídá osoba, která si objednala práci nebo službu.
 • Odpovědnost za stanovení konkrétních podmínek pro práci externího dodavatele v Dohodě a aktualizaci Dohody podle změn v činnosti nebo práci dodavatele, má osoba, která si práci objednala.
 • Za dodržení podmínek systému jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany během pracovní činnosti dodavatele odpovídá osoba, která si objednala práci a odpovědná osoba dodavatele.
 • Za informování vedoucího pracoviště o zahájení provádění objednaných prací na jeho pracovištích odpovídá osoba, která si objednala práci.
 • Odpovědnost za přiložení Dohody k obchodním smlouvám dodavatelů má vedoucí oddělení nákupu.
 • Nedodržování ustanovení této směrnice představuje porušení interních předpisů.
 • Dodavatel ručí za plnění podmínek uvedených v Dohodě, splnění legislativních požadavků a za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.
 • Dohodu o BOZP jsou povinny podepsat odpovědné osoby FSV UK a odpovědné osoby dodavatele ve dvou vyhotoveních.

 

Základní bezpečnostní pokyny

Při provádění objednaných prací na pracovištích FSV je požadováno splnění následujících podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany majetku a životního prostředí:

 • Všichni zaměstnanci dodavatele musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro provádění prací. Cizinci musí mít platné povolení k pobytu a platnou pracovní smlouvu.
 • Agenturní zaměstnanci musí mít platnou smlouvu s pracovní agenturou.
 • Všechna používaná technická zařízení, nářadí, stroje a přístroje musí odpovídat příslušným právním, normativním a technickým předpisům.
 • Zaměstnanci dodavatele musí při práci používat příslušné osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Všichni zaměstnanci dodavatele musí být identifikovatelní názvem nebo logem dodavatelské firmy na identifikační kartičce nebo případně i na pracovním oblečení.
 • Vozidla dodavatele mohou vjíždět do objektů FSV UK na základě povolení vydaného odpovědnou osobou FSV UK.
 • Nebezpečný, stavební a zahradní odpad smí dodavatel dočasně shromažďovat na pracovištích FSV UK se souhlasem a po vzájemné dohodě s odpovědnou osobou FSV UK a v souladu s legislativními požadavky. Nejpozději v den ukončení prací musí být odpad odvezen z pracoviště FSV UK.
 • Práce zaměstnanců dodavatele musí být prováděny v souladu s právními předpisy a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
 • Pokud zaměstnanec dodavatele zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo by mohlo způsobit hmotné nebo ekologické škody, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost ihned kontaktní osobě FSV UK, obsluze recepce nebo ostraze objektu.
 • Před zahájením práce je dodavatel povinen předat odpovědnému osobě FSV UK písemné informování o rizicích, vyplývajících z objednané práce uvedené ve smlouvě nebo objednávce a prováděných na pracovištích FSVUK a předat informace o preventivně bezpečnostních opatřeních vedoucích k minimalizaci rizik podle §§ 101, 102 ZP ve znění pozdějších předpisů.
 • Odpovědný zástupce FSV UK je povinen před zahájením práce předat odpovědné osobě dodavatele informace o rizicích, které se mohou vyskytovat na pracovištích FSV, UK a které mohou mýt vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo majetek dodavatele při provádění prací.
 • Používání a manipulace s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí při práci zaměstnanci dodavatele musí být schváleno oprávněnou osobou FSV UK.
 • Používání otevřeného ohně a svařování na pracovištích FSV musí být písemně schváleno oprávněnou osobou FSV UK.
 • Na všech pracovištích FSV UK, kromě vyhrazených míst, platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!
 • Motorová vozidla dodavatele mohou parkovat jen na vyznačených parkovištích nebo na místě schváleném odpovědnou osobou FSV UK.
 • Případné úniky pohonných hmot či jiných znečišťujících látek musí dodavatel neprodleně nahlásit kontaktní osobě FSV UK nebo ostraze objektu.
 • Zaměstnancům dodavatele je zakázáno vynášet z pracovišť FSV jakýkoliv materiál bez vědomí odpovědné osoby FSV UK.
 • Práce budou prováděny tak, aby co nejméně ovlivňovaly chod FSV UK. FSV UK může i ústně upravit podmínky provádění prací i v jejich průběhu. Zhotovitel prací oddělí místa provádění prací od míst, které užívá FSV UK. Zhotovitel prací vybaví staveniště příslušným bezpečnostním značením. Zhotovitel prací musí sám dbát na to, aby se na jejich pracovištích nenacházely jiné osoby.
 • Vymezí se čas pro provádění prací s vysokým hlukem nebo vibracemi, popřípadě jiné činnosti, které by mohly podstatně omezovat chod FSV UK – určí vedoucí PTO FSV UK konkrétně nebo vymezí dobu od kdy do kdy se mohou/nemohou provádět.
 • Ukládat nebezpečné látky, zejména hořlavé kapaliny (např. barvy a ředidla) nebo tlakové láhve, lze jen na místech se souhlasem vedoucího PTO FSV UK.
 • Vjezd do areálu a prostor FSV UK je pouze na písemné povolení tajemníka FSV UK. Povolená rychlost v areálu je 5 km/hod. Při jízdě v areálu FSV UK je třeba věnovat zvýšenou pozornost pohybu osob. Chovat se zde jako v pěší zóně.
 • Dopravu materiálu a předmětů, zejména dlouhých a jinak rozměrných nebo nebezpečných v prostorách FSV UK, lze provádět jen takovým způsobem, aby nebyly ohroženy nezúčastněné osoby.  Materiál nesmí být ukládán na schodištích a chodbách, pokud to není bezpodmínečně nutné. Takové skladování musí být schváleno vedoucím PTO FSV UK.
 • Závady, ke kterým dojde během prací nebo které během prací byly zjištěny, např. elektrozařízení apod., oznámí bezodkladně zhotovitel vedoucímu PTO FSV UK nebo pověřené osobě.
 • Zadavatel prací (FSV UK) má právo kontrolovat zabezpečování BOZP a PO u dodavatelů – např. doklady o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti, kvalifikaci apod.
 • Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO i u svých subdodavatelů.
 • Zhotovitel je povinen seznámit své jednotlivé pracovníky, včetně pracovníků subdodavatelů s těmito podmínkami.

 

Zaměstnancům dodavatelů je zakázáno:

 • kouřit mimo vyhrazená místa a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • provádět práce v rozporu s legislativními a normativními požadavky v oblasti BOZP a PO,
 • bez písemného povolení nakládat a manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, otevřeným ohněm, hořlavým plynem a plynovými spotřebiči, nerevidovanými elektrickými spotřebiči a elektrickým nářadím, nakládat a manipulovat s hořlavými plyny,
 • vylévat odpadní kapaliny obsahující nebezpečné látky nebo směsi do kanalizace,
 • vyhazovat nebezpečný odpad, elektrotechnický odpad, stavební odpad a suť, zahradní odpad, prázdné nádoby a hadry od nebezpečných chemických látek a směsí (např. od ředidel, barev, čisticích prostředků, odmašťovacích prostředků, maziv a olejů) do kontejneru na komunální odpad,
 • bez povolení vstupovat na jiná pracoviště, která nesouvisí s výkonem práce cizích zaměstnanců. PŘEHLED RIZIK na pracovištích FSV UK.

 

 1. Riziko úrazu elektrickým proudem při práci s elektrickým zařízení - mírné riziko (počítače, pohyblivé prodlužovací přívody, osvětlení, elektrické ruční nářadí apod.).

  Do zařízení nezasahovat bez požadované kvalifikace a bez vědomí FSV UK.

  Při úklidu dbát zvýšené opatrnosti, zabránit natečení vody do prodlužovacích a napájecích kabelů a elektrických spotřebičů.

 2. Nebezpečí pádu na podlaze - nízké riziko

  Dbát zvýšené opatrnosti při průchodu prostorami FSV UK, zejména na pohybu po schodištích a při mokrém úklidu podlahových ploch.

  Dbát pokynů zaměstnanců FSV UK, vyučujících pedagogů a ostrahy objektu.

 3. Nebezpečí úrazu při práci v blízkosti technických zařízení FSV – mírné riziko

  Dbát zvýšené opatrnosti při práci v blízkosti technických zařízení FSV, zejména v blízkosti speciálních přístroj a aparatur. Nezasahovat neoprávněně do technických zařízení, přístrojů a aparatur FSV UK.

  Dbát pokynů zaměstnanců FSV UK vyučujících a ostrahy objektu. Nevypínat neoprávněně přívody elektřiny, vody a plynů.

 

Upozornění

Rizika a k nim stanovená preventivní bezpečnostní opatření na pracovištích FSV jsou obecná a posouzením konkrétních situací, pracovišť a prací externího dodavatele mohou být podle potřeby rozšířena, doplněna a konkretizována.

 

Přílohy: 

1.  Dohoda o BOZP (Formulář dohody připravil Tomáš Fencl, OZO v prevenci rizik FENCL SAFETY s.r.o.)

 

                                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan FSV UK

 

 

 

 

Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník FSV UK