Opatření děkana č. 36/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 36/2011

 

Název:

 

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

 

5. 12. 2011

 

 

 

V Praze dne 2. prosince 2011

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                      děkan fakulty

 


 

V souladu s ustanovením § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony takto:

 

 1.  

  1. poplatek za státní rigorózní zkoušku podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy na 5 800,- Kč

  2. náhradu nákladů spojených s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze na 6 200,- Kč

  3. poplatek za uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za ústní část státní rigorózní zkoušky se stanoví ve výši podle písm. a) tohoto opatření

  4. náhrada nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze se nezpoplatňuje

    

   

 2. Poplatek podle písm. a) a písm. c) tohoto opatření je splatný do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce.

   

 3. Náhrada nákladů podle písm. b) tohoto opatření je splatná dnem doručení rigorózní práce na fakultu, pokud student zároveň s doručením rigorózní práce:

   

  1. nepředloží písemné potvrzení ředitele institutu, že studentu nebyly poskytnuty žádné konzultace, nebo

  2. nedoloží, že je studentem některého z doktorských studijních programů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

   

   

  Zaplacení náhrady nákladů, pokud byla vyměřena, je podmínkou konání státní rigorózní zkoušky.

   

 4. Poplatky jsou splatné formou převodu na bankovní účet č. 85033011/0100 pod variabilním symbolem 700110, specifický symbol – rodné číslo uchazeče, nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 700110.

  Zaplacení prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu nebo fakultním pokladním dokladem.

 

 

Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření pozbývá platnosti Opatření děkana č. 29/2011.

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání