Opatření děkana č. 35/2013

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 35/2013

 

Název:

 

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

 

Účinnost: 1. 12. 2013

 

V Praze dne 15. listopadu 2013

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Toto opatření je vydáno na základě § 103, odst. (2) Zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který ukládá zaměstnavateli povinnost provádět školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen školení BOZP). 

 

A na základě požadavku zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/01 Sb. (dále jen školení PO).

 

Opatření řeší organizaci těchto školení v rámci fakulty. 

 

Určuje obsah jednotlivých školení, jejich termíny a odpovědnost jednotlivých osob za provedení jednotlivých školení  a dodržení jejich termínů jejich provedení.

 

Všeobecně

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. To platí v odpovídajícím rozsahu i pro cizí zaměstnance nebo OSVČ, popřípadě jiné osoby, které se vyskytují na pracovištích FSV.

 

To se týká zejména studentů, zahraničních studentů, stážistů, hostujících pedagogů, pracovníků na dohody (DPP, DPČ), brigádníků a agenturních zaměstnanců.

 

Školení těchto osob se provádí v přiměřeném rozsahu.

 

Školení je zaměstnavatel povinen zajistit:

 

 • při nástupu zaměstnance do práce před zahájením pracovní činnosti,
 • při podstatné změně pracovního zařazení, druhu práce a pracoviště,
 • při zavedení nové technologie nebo změny pracovních technických prostředků a zařízení nebo změny technologických nebo pracovních postupů,
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu,
 • opakovaně v termínech uvedených v příloze,
 • školení studentů se provádí v rámci přijímacího řízení nebo při změnách mající vliv na bezpečnost studentů.

 

Školení musí být provedeno bez zbytečného odkladu.

 

O školení se vede prokazatelná evidence např. ve formě prezenční listiny s obsahem školení.

 

Základní školení BOZP a PO

 

Provádí se nejpozději při nástupu zaměstnance na pracoviště a opakovaně každé 2 roky.

 

Obsahem tohoto školení je seznámení:

 

 

 • s právními předpisy v oblasti BOZP a PO, obecně platnými nebo platnými pro jednotlivé prováděné činnosti zaměstnance,
 • vnitřními předpisy, postupy, řády a pokyny vydané zaměstnavatelem,
 • technickými předpisy (např. ČSN) vztahujícími se k činnosti zaměstnance,
 • seznámení s riziky, se kterými může zaměstnanec přijít do styku, včetně rizik jiných cizích zaměstnavatelů pracujících na pracovištích FSV UK,
 • návody k obsluze strojů a zařízení, nástrojů, přístrojů a provozními předpisy,
 • s kategorií do které je práce zaměstnance / zaměstnanců zařazena,
 • činností zaměstnanců při vzniku havárií, požárů nebo jiných nebezpečí.

 

Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců

 

Školení vedoucích zaměstnanců při nástupu do funkce a opakovaně každé 2 roky. 

 

Obsah školení vedoucích zaměstnanců je zaměřen do větší hloubky a doplněn o další předpisy důležité z pohledu řízení práce a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců vůči podřízeným zaměstnancům a s ohledem na odpovědnost za zajištění BOZP na svěřených pracovištích.

 

Odborná školení

 

Odborná školení se provádí u zaměstnanců, kteří obsluhují nebo používají stroje a zařízení pro která je předepsána odborná kvalifikace nebo profesní způsobilost.

 

Odborné školení musí být provedeno před zahájením příslušné činnosti a opakovaně dle termínů v příloze, nebo příslušných předpisech.

 

Seznam odborných školení a termínů jejich opakování je uveden v příloze.

 

Dokumentace o školení BOZP a odborné přípravě PO

 

 

 1. Prezenční listiny jednotlivých školení nebo seznámení.

   

  Prezenční listina musí obsahovat, čeho se školení týkalo.  Seznam školených zaměstnanců s jejich vlastnoručními podpisy.  Jméno a vlastnoruční podpis školitele s jeho kvalifikací pro konkrétní školení.

   

  Vzory prezenčních listin jsou uvedeny v příloze.

 2. Osnovu školení BOZP, tematický plán a časový rozvrh školení nebo odborné přípravy v PO.

   

  Podrobný obsah jednotlivých školení je rozveden v osnově školení BOZP, tematickém a časovém plánu PO, které jsou součástí dokumentace každého školení.  Osnova a tematický a časový plán musí být z hlediska školených předpisů a jiných dokumentů aktuální k datu školení.

   

  Osnovy, tematické a časové plány školení, se sestavují před zahájením každého školení nebo seznámení tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu platných předpisů. Vzory jsou uvedeny v příloze.

 

 

Dokumentace o školení BOZP a PO je uložena

 

 • pro nastupující zaměstnance na ekonomickém oddělení – u personálního referenta,
 • opakovací školení u vedoucích pracovišť - kopie prezenční listiny bude předána tajemníkovi fakulty,
 • školení řidičů a ostatní odborná školení na ekonomickém oddělení,
 • pro studenty na studijním oddělení.

 

Odpovědnost za provedení školení nebo seznámení.

 

Za plánování provedení jednotlivých školení (hlídá termíny) je odpovědný tajemník FSV UK.

 

Za provedení jednotlivých školení odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci pro své podřízené zaměstnance.

 

Vlastní školení BOZP a PO nebo seznámení s konkrétními podmínkami na pracovišti provádí vedoucí příslušného pracoviště nebo jiná odborně způsobilá osoba dle dohody se zaměstnavatelem.

 

To se týká především školení BOZP a PO při nástupu na pracoviště.

 

Školení BOZP a PO pracovníků pracujících na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti provede vedoucí pracovník, který dohodu uzavírá. Školení se provádí v potřebném rozsahu. 

 

Vstupní školení BOZP a PO může tajemník FSV UK podle potřeby organizovat centrálně.

 

Způsob ověřování znalostí

 

Způsob ověření znalostí se provádí ústním přezkoušením nebo písemným testem.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 14/2012.

 

Přílohy: 

 

1. Vzor záznamu o školení BOZP a PO při nástupu na pracoviště.

 

1a)Prezenční listina – školení nových zaměstnanců.

 

2.  Termíny školení.

 

3.  Vzor prezenční listiny o seznámení s návody k obsluze technických zařízení.

 

4.  Text školení BOZP a PO zaměstnanců.

 

                                                          

 

                                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                              děkan FSV UK

 

 

 

 

 

Za správnost:

 

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník FSV UK