Opatření děkana č. 34/2017

Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 34/2017

 

Název:

Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd

 

Účinnost:

1. 1. 2018

 

V Praze dne: 31. října 2017 

                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                             děkan fakulty


V souladu s článkem 3 Statutu Fakulty sociální věd UK a článkem 2 Přílohy č. 1 Organizačního řádu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ke Statutu, ust. § 33 odst. 1 písmena a), f) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl děkan o dalších součástech na Fakultě sociálních věd, dále „fakulta“, takto: 

 

Článek 1

Centra - další součásti fakulty

1. K účinnosti tohoto opatření se ruší další součásti fakulty, a to kabinety, informační a účelová zařízení pod názvy Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Středisko vědeckých informací, Kabinet jazykové přípravy a nahrazují se těmito centry.  

2. K účinnosti tohoto patření se zřizují další součásti fakulty tato centra (čl. 3 odst. 3 Statutu fakulty):

a) Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES),

b) Centrum vědeckých informací (CVI),

c) Centrum jazykové přípravy (CJP). 

 

Článek 2

Organizace a orgány centra

 1. V čele centra stojí vedoucí centra.
 2. Činnost centra se řídí jeho organizačním řádem, který na návrh vedoucího centra vydává děkan.
 3. Jmenování vedoucího centra, řízení a organizace centra, činnosti centra a další záležitosti jsou v podrobnostech upraveny ve Statutu fakulty.

 

Článek 3

Předmět činnosti center

 1. Centrum pro sociální a ekonomické strategie je vědeckopedagogické pracoviště rozvíjející aplikovaný společenskovědní výzkum na poli veřejné správy, veřejných politik a strategického řízení.
 2. Centrum vědeckých informací zajišťuje knihovnické a informační služby fakulty v souladu s Knihovním řádem Univerzity Karlovy a provozním řádem Centra vědeckých informací (CVI).
 3. Centrum jazykové přípravy zajišťuje jazykovou výuku studentů všech institutů fakulty v souladu se studijními programy jednotlivých studijních oborů a sestavuje jazykové testy pro přijímací zkoušky.

 

Článek 4

Další organizační změna

K účinnosti tohoto opatření se slučuje další součást fakulty Centrum informatiky a výpočetní techniky (CIVT) s děkanátem fakulty formou nového oddělení pod názvem IT oddělení.

 

 

Článek 5

Přechodná ustanovení

K účinnosti tohoto opatření:

 1. převádí se beze změny pracovní agendy a pracovní činnosti zajišťované ve zrušených dalších součástech fakulty do center,
 2. převádí se beze změny všechny pracovní pozice včetně pozic vedoucích pracovníků ze zrušených dalších součástí fakulty do center,
 3. vedoucí pracovníci zrušených dalších součástí fakulty se stávají vedoucími center, a to do doby uvedené v dosavadním jmenování a se stejnými pravomocemi,   
 4. převádí se beze změny pracovní agenda a pracovní činnosti zajišťované ve slučovaném CIVT do nového IT oddělení, 
 5. převádí se beze změny všechny pracovní pozice včetně pozice vedoucího pracovníka do IT oddělení,
 6. vedoucí pracovník slučovaného CIVT se stává vedoucím IT oddělení, a to do doby uvedené v jeho dosavadním jmenování a se stejnými pravomocemi.   

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

 děkan

 

Za správnost: 

Mg. Tomáš Gec, tajemník fakulty