Opatření děkana č. 33/2017

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 33/2017

 

Název:

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd UK

 

Účinnost:

1. 11. 2017

 

V Praze dne 31. října 2017

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 

Závazné podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd jsou upraveny v ustanoveních § 75 až § 77b zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  Pro zjednodušení administrativy při uzavírání dohod o pracovní činnosti, dále „DPČ“, a dohod o provedení práce, dále „DPP, dále společně též „dohody“, stanovuji v rámci fakulty tato upřesňující pravidla:

 1. Při uzavírání dohod používat platné formuláře DPP a DPČ (web FSV), které musí být kompletně vyplněny ve všech požadovaných bodech a ve dvou vyhotoveních. 
 2. Návrh na uzavření dohody zpracuje navrhovatel - pracoviště fakulty v českém jazyce, podepíše správce rozpočtu, příkazce operace a zaměstnanec. Návrh dohody předá navrhovatel na personální referát ke kontrole formálního a věcného obsahu, a pokud je návrh v pořádku, personální referát předá návrh do mzdové účtárny, která přidělení číslo dohody a návrh dohody ve dvojím vyhotovení předloží tajemníkovi a děkanovi k podpisu. Tím dojde k řádnému uzavření DPP nebo DPČ.
 3. Pokud shledá personální referát nedostatky v předloženém návrhu dohody, vrátí neprodleně návrh zpět navrhovateli k odstranění vad či podání nového návrhu.
 4. Návrhy na uzavření dohody je nutno předkládat personálnímu referátu s dostatečným předstihem nejpozději před započetím práce avšak vždy nejpozději do 26. dne daného kalendářního měsíce.
 5. U cizích státních příslušníků a s přihlédnutím ke složitější agendě při uzavírání DPP nebo DPČ  je nutno návrhy nad 10 000 Kč včetně předkládat personálnímu referátu minimálně s 14 denním předstihem. Současně musí navrhovatel nejpozději dva pracovní dny před nástupem cizince do práce doručit elektronicky personálnímu referátu hlášenku pro Úřad práce, kterou pracovník personálního referátu musí ještě před nástupem cizince Úřadu práce doručit.
 6. Pokud budou návrhy na uzavření dohody včetně příloh a podkladů dodány personálnímu referátu pozdě nebo budou vráceny k opravě a doplnění, nedojde k uzavření  dohody v termínu navrhovaném  navrhovatelem  a  začátek pracovního poměru v takových případech upraví personální referát v závislosti na řádném předložení návrhu na uzavření dohody.  
 7. Na základě DPČ je možné vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím průměr poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla DPČ uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
 8. Na základě DPP je možné vykonávat práce v rozsahu do 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem v rámci UK v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
 9. Při uzavírání DPP a DPČ na výuku lze dohodu uzavřít na letní i zimní semestr v jednom akademickém roce. 
 10. Odměny za vykonanou práci na základě DPP či DPČ jsou smluvní. Při sjednávání výše odměny pro jednotlivé zaměstnance je nutno se řídit rozpočtem příslušného pracoviště, dbát pravidel obecných zvyklostí na fakultě, dbát zásad zákoníku práce o spravedlivém odměňování zaměstnanců a rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty.
 11. Nejnižší odměna musí být ve výši minimální hodinové mzdy stanovené zákonem.
 12. Výplata odměny za vykonanou práci bude zúčtována na základě Vyúčtování odměny za práci, a poukázána bezhotovostním převodem na účet pracovníka ve výplatním termínu na fakultě. Vyúčtování na předepsaném tiskopise musí být předáno do mzdové účtárny vždy nejpozději do 26. dne daného měsíce. Podrobnější postupy jsou uvedeny v opatření děkana o výplatě mezd zaměstnancům fakulty.  
 13. Toto opatření děkana nabývá účinnosti dnem vyhlášení a ruší opatření děkana č. 6/2012.

 

Přílohy:

 1. formulář Dohoda o provedení práce, včetně přílohy č. 1 dohody
 2. formulář Dohoda o provedení činnosti
 3. formulář Vyúčtování odměny za práci

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník UK FSV