Opatření děkana č. 32/2017

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 32/2017

 

Název:

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

1. 11. 2017

 

V Praze dne 31. října 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                             děkan fakulty


Čl. 1

Výplaty mezd zaměstnanců:

 1. Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku (např. odměny).
 2. Den výplaty mzdy na fakultě je 13. den kalendářního měsíce. V případě, že na tento den připadne den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je dnem výplaty nejblíže předcházející pracovní den.
 3. Výplata mzdy se na fakultě provádí po písemné dohodě se zaměstnancem bezhotovostní platbou na účet určený zaměstnancem.
 4. Zaměstnanec, kterému není mzda vyplácena bezhotovostním převodem a který si v den výplaty mzdu nevyzvedne v pokladně, je povinen si ji vyzvednout v pokladně do konce daného měsíce. Zaměstnanec může na základě písemné plné moci v originále zmocnit jinou osobu k převzetí jeho mzdy v den výplaty nebo do konce daného měsíce v pokladně. Pokud zaměstnanec, jemuž není mzda vyplácena bezhotovostním převodem, v den výplaty čerpá dovolenou či je na pracovní cestě, může požádat o výplatu mimořádné zálohy na mzdu.
 5. Návrh na změnu výše mzdy musí být předán do personálního referátu na formuláři Návrh na platové a mzdové zařazení (web FSV) s podpisy navrhovatele, příkazce operace a správce rozpočtu daného střediska ve lhůtě nejpozději do 26. dne v měsíci, v němž má nastat účinnost změny.
 6. Mzdy jsou zpracovány a vypláceny na základě předloženého vyplněného formuláře Evidence docházky za daný kalendářní měsíce (web FSV) podepsaného odpovědným zaměstnancem daného pracoviště fakulty. Evidence docházky musí být předána do personálního referátu ve lhůtě nejpozději do 1. pracovního dne následujícího měsíce, v němž jsou mzdy splatné.
 7.  Návrh na přiznání odměny musí být předán do mzdové účtárny na formuláři Návrh na přiznání odměny (web FSV s podpisy navrhovatele, příkazce operace a správce rozpočtu daného střediska ve lhůtě nejpozději do 26. dne měsíce, předcházejícího měsíci, v němž je odměna splatná.
 8.  Pokud se jedná o návrhy odměn ve větším rozsahu (např. pololetní odměny pro zaměstnance střediska, odměny pro více než 10 zaměstnanců), je třeba přihlédnout k časové náročnosti zpracování agendy v rámci celé fakulty a předložit v těchto případech návrhy do personálního referátu v dostatečném časovém předstihu ještě před 26. dnem měsíce. 
 9.  Návrh na platové a mzdové zařazení (čl. 5), Návrh na přiznání odměny (čl. 7) musí být doručeny nejpozději v poslední den stanovené lhůty v tomto opatření, a to osobně nebo prostřednictvím podatelny (nikoli teprve předat k odeslání interní poštou fakulty !).
 10. Pokud navrhovatel předloží předmětný návrh pozdě nebo mu bude návrh vrácen k opravě, nelze zpracovat návrh s účinností dle požadavku navrhovatele.  Účinnost takových návrhů, a tím výplatu mezd či odměn, upraví personální referát (čl. 5) nebo mzdová účtárna (čl. 7) v závislosti na předložení řádného návrhu a okamžiku jeho předání do personálního referátu.   

Čl. 2

Výplaty odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)

 1. Výplaty odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr jsou na fakultě prováděny výhradně bezhotovostním převodem na účet zaměstnance, přičemž číslo bankovního účtu musí být uvedeno v příslušné dohodě nebo na osobní kartě zaměstnance; v případě výplaty odměn na zahraniční účet zaměstnance (cizí státní příslušník), je třeba vyplnit v dohodě všechny požadované identifikační platební údaje k zahraniční platbě.
 2. Výplata odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr bude vyplacena na základě předloženého vyplněného formuláře Vyúčtování odměny za práci, který musí být předán do mzdové účtárny ve lhůtě nejpozději do 26. dne v měsíci, předcházejícího měsíci, v němž má být odměna vyplacena   
 3. V případě pozdního předložení vyúčtování odměny, bude odměna zpracována a vyplacena až v dalším nejbližším výplatním termínu.    
 4.  Seznam pozdě zaslaných dohod a vyúčtování odměn zašle mzdová účtárna k rukám tajemníka příslušného institutu nebo vedoucího pracovníka příslušné součásti fakulty nebo vedoucího příslušného oddělení děkanátu na vědomí.

 

Čl. 3

Výplaty stipendií studentům fakulty

Výplaty prospěchových, účelových stipendií, stipendií studentů doktorských studijních programů a dalších stipendií dle Studijního řádu jsou prováděny výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účty studentů uváděné v elektronickém ve Studijním informačním systému (SIS), případně v návrhu na výplatu stipendia (netýká se zahraničních studentů).

 1. Výplaty stipendií zahraničních studentů a stážistů přijatých v rámci programů MŠMT ČR a meziuniverzitních a mezifakultních dohod se provádějí v hotovosti v pokladně fakulty.
 2.  Výplata stipendií probíhá od 16. dne kalendářního měsíce po dobu následujících 5 pracovních dní, a to v úředních hodinách pokladny děkanátu
 3. V případě nevyzvednutí stipendia oznámí toto pracovnice pokladny referentce studijního nebo zahraničního oddělení děkanátu (dle příslušnosti studenta). O dalším postupu ve věci nevyzvednutého stipendia informuje příslušná referentka pracovnici pokladny a hlavní účetní v ekonomickém oddělení. V případě potřeby rozhodne o dalším postupu v jednotlivých případech děkan.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 31/2010.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                          děkan fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec, tajemník FSV UK