Opatření děkana č. 31/2016

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 31/2016

 

Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016

 

Účinnost:

1. 11. 2016

 

V Praze dne 31. října 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

__________________________________________________________________________________________________________________________

Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2016 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává vedoucí ekonomického oddělení tato pravidla. Zdvořile žádám všechny dotčené, tzn. Ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:

 

 

Druh dokladu

Datum předání na EO

Vyúčtování zálohy na pracovní cesty a přímé podpory (tuzemské i zahraniční). Důležité upozornění:  V prosinci již nemohou být zálohy poskytovány a je nezbytné tomuto opatření přizpůsobit plánování služebních cest a čerpání finančních prostředků.

Do středy 30. listopadu 2016

Vyúčtování pracovních cest tuzemských i zahraničních s návratem do konce listopadu 2016

Do pondělí 12. prosince 2016

Předem schválené pracovní cesty realizované v prosinci jsou povinni vysílaní zaměstnanci předat do účtárny EO, OZS nebo podatelny nejpozději 3 pracovní dny po ukončení cesty.V tomto zkráceném časovém režimu budou proplaceny pouze předložené a jednoznačné doklady

Prosincové pracovní cesty předat nejpozději 3 pracovní dny po ukončení cesty

Objednávky na nákup zboží a služeb

Do pátku 2. prosince 2016

Výdaje na drobná vydání ve všech projektech a zdrojích

Do čtvrtka 15. prosince 2016

Zálohové faktury k proplacení (po tomto datu nebudou zálohové faktury přijímány)

Do pátku 14. listopadu 2016

Podklady pro vystavení interních a externích faktur

Do pátku 2. prosince 2016

Přijaté faktury včetně plateb do zahraničí

Do pátku 9. prosince 2016

Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení

Do úterý 20. prosince 2016

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za prosinec předložit

Do pondělí 12. prosince 2016

Mzdové a personální podklady – dohody, odměny z projektů a grantů nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad

Do čtvrtka 15. prosince 2016

Podklady pro zpracování mezd za prosinec

dovolenky, výkazy docházky

- návrhy na odměny

 

Do pondělí 2. ledna 2017

Do čtvrtka 15. prosince 2016

 

 

Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště. Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2016 co nejdříve a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Případné korekce a přeúčtování lze provádět v průběhu prosince. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu děkana nebo tajemníka.

 

V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení nebo pracovnice mzdové účtárny fakulty.

 

Jednotlivá střediska je třeba v daném roce uzavřít. FPP je možné tvořit pouze na hlavním středisku financovaném z příspěvku na vzdělávací činnost.

 

U dohod o provedení práce je třeba hlídat nepřekročení 300 hodin za rok (pokud je více DPP na UK, pak se hodiny sčítají)

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 23/2016.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala:

Hana Pokorná

vedoucí ekonomického oddělení