Opatření děkana č. 31/2010

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 31/2010

 

Název:

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

v Praze (dále jen FSV UK)

 

Účinnost:

1. ledna 2011

V Praze dne 12. října 2010

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Čl. 1

Výplaty mezd zaměstnancům FSV UK

 

  1. Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku.
  2. Výplatním dnem na FSV UK je 13. den kalendářního měsíce. V případě, že na tento den připadne den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je výplatním dnem nejblíže předcházející pracovní den.
  3. Výplata mezd se na FSV UK provádí bezhotovostním převodem na účet zaměstnance.
  4. Zaměstnanci přijímaní od 1. ledna 2011 uvádějí v pracovní smlouvě číslo svého bankovního účtu pro bezhotovostní výplatu mzdy.
  5. Zaměstnancům, kterým není mzda vyplácena bezhotovostním převodem a kteří si v den výplaty mzdu nevyzvednou v pokladně FSV UK, je mzda deponována na bankovní účet fakulty a zaměstnanci si ji mohou vyzvednout bankovním šekem v pobočce Komerční banky v Praze 1, Spálená 51, Praha 1. Bankovní šeky za nevyzvednutou mzdu obdrží zaměstnanci v pokladně fakulty v pokladních hodinách. Zaměstnanec může na základě písemné plné moci v originále zmocnit jinou osobu k převzetí výplaty v den výplaty v pokladně. Pokud zaměstnanec, jemuž není mzda vyplácena bezhotovostním převodem, v den výplaty čerpá dovolenou či je na pracovní cestě, může požádat o výplatu mimořádné zálohy na mzdu.

 

Čl. 2

Výplaty odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o

provedení práce)

1. Výplaty odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr jsou na FSV UK prováděny výhradně bezhotovostním převodem na účet zaměstnance, přičemž číslo bankovního účtu musí být uvedeno v příslušné dohodě.

 

Čl. 3

Výplaty stipendií studentům FSV UK

 

  1. Výplaty prospěchových a účelových stipendií a stipendií studentů doktorských studijních programů jsou prováděny výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účty studentů uváděné v evidenci studijního oddělení a v návrhu na výplatu stipendia (netýká se zahraničních studentů).
  2. Výplaty stipendií zahraničních studentů a stážistů přijatých v rámci programů MŠMT ČR a meziuniverzitních a mezifakultních dohod se provádějí v hotovosti v pokladně fakulty. Výplatním termínem těchto stipendií je 16. den kalendářního měsíce.
  3. Stipendia, která nebudou vyzvednuta ve výplatním termínu stipendií, budou deponována na bankovní účet fakulty a znovu vyzvednuta k výplatě v následujícím výplatním termínu stipendií nebo po dohodě se studentem.

Za správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty