Opatření děkana č. 30/2017

Pokyny k účetní závěrce za rok 2017

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 30/2017

 

Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2017

 

Účinnost: 1. 11. 2017

 

V Praze dne 25. října 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2017 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává vedoucí ekonomického oddělení tato pravidla. Zdvořile žádám všechny dotčené, tzn. Ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:

Druh dokladu Datum předání
Vyúčtování zálohy na pracovní cesty a přímé podpory (tuzemské i zahraniční). Důležité upozornění:  V prosinci již nemohou být zálohy poskytovány a je nezbytné tomuto opatření přizpůsobit plánování služebních cest a čerpání finančních prostředků.

Do čtvrtka 30. listopadu 2017

Objednávky na nákup zboží a služeb ve všech projektech Do pátku 1. prosince 2017
Výdaje na drobná vydání ve všech projektech a zdrojích Do pátku 1. prosince 2017
Zálohové faktury k proplacení (po tomto datu nebudou zálohové faktury přijímány) Do úterý 14. listopadu 2017
Podklady pro vystavení interních a externích faktur Do pátku 1. prosince 2017
Návrhy na přiznání stipendií zvláštního zřetele hodných dle čl. 9 odst. 1 a 2 SŘ UK předložit studijnímu oddělení (včetně prosincových návrhů) Do čtvrtka 14. prosince 2017
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za prosinec předložit Do čtvrtka 7. prosince 2017

Mzdové a personální podklady

  • dohody - do čtvrtka 23. listopadu 2017
  • odměny z projektů a grantů nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad - do čtvrtka 23. listopadu 2017
  • v případě končících projektů a grantů lze případně odměny mimořádně předložit ještě v prosinci - do úterý 12. prosince 2017

Do čtvrtka 23. listopadu 2017

Do úterý 12. prosince 2017

Podklady pro zpracování mezd za prosinec

  • návrhy na odměny
  • výkaz docházky (opravený výkaz docházky v případě PN nutno předložit do 2.1.2018) 

Do úterý 12. prosince 2017    

Do úterý 12. prosince 2017 

Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště. Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2017 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Případné korekce a přeúčtování lze provádět ještě v průběhu prosince. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu děkana nebo tajemníka.

Všechny předkládané dokumenty či doklady musí být opatřeny podpisy příslušného příkazce operace a správce rozpočtu dotčeného střediska.

V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení fakulty (pracovnice finanční či mzdové účtárny) nebo na personální referát.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 31/2016.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení