Opatření děkana č. 3/2022

Opatření děkana č. 3/2022

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 3/2022

 

Název:

Principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum

 

Účinnost:

14. 2. 2022

V Praze dne 2. února 2022

 PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

čl. 1.   

Úvodní ustanovení

Toto opatření zavádí principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum s přednostním ohledem na kvalitu tvůrčí činnosti. Cílem opatření je v rámci možností, které poskytuje výše institucionální podpory, vytvořit finanční podmínky pro rozvoj vědních oborů pěstovaných na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (dále fakulty) směrem k mezinárodně uznávaným oborovým standardům a posílit tak postavení fakulty jako významné, mezinárodně uznávané a konkurenceschopné výzkumné instituce.

 

čl. 2.   

Obecná ustanovení

 1. Institucionální podporou se rozumí částka na vědu a výzkum, která je fakultě poskytnuta Univerzitou Karlovou na základě rozpisu příspěvku a dotací na daný kalendářní rok. Po dobu uskutečňování programu Cooperatio na Univerzitě Karlově se pod pojmem institucionální podpora chápou prostředky přidělované fakultě v rámci tohoto programu.
 2. Příjemcem institucionální podpory rozdělované podle těchto principů jsou v podmínkách fakulty instituty. V případě, že je na institutu soustavně rozvíjeno více oborů, je ředitel odpovědný za rozdělení institucionální podpory na tyto obory. Za hospodaření s prostředky institucionální podpory jsou děkanovi fakulty výhradně odpovědni ředitelé institutů.
 3. Vědními obory soustavně rozvíjenými na jednotlivých institutech jsou podle klasifikace programu Cooperatio:

Institut ekonomických studií:

- Economics, Econometrics and Finance (vědní oblast Economics)

Institut komunikačních studií a žurnalistiky:

- Media and Communication Studies (vědní oblast Media and Communication Studies)

- Sport Sciences - Social (vědní oblast Sport Sciences - Social)

Institut mezinárodních studií:

- Area Studies (vědní oblast Area Studies)

- History (vědní oblast History)

Institut politologických studií

- Political Science (vědní oblast Political Science)

Institut sociologických studií

- Sociology (vědní oblast Sociology and Applied Social Sciences)

- Public and Social Policy (vědní oblast Sociology and Applied Social Sciences)

- Social and Cultural Anthropology (vědní oblast Social and Cultural Anthropology)

Pokud jsou někteří pracovníci institutu celou svou pracovní kapacitou nebo její částí zařazeni k oboru, který není na daném institutu soustavně rozvíjen, jsou pro potřeby rozdělování institucionální podpory na jednotlivé obory v rámci institutu započítáváni podle svého výzkumného zaměření a úvahy vedení institutu do oboru, který je na institutu soustavně rozvíjen.

čl. 3

Principy postupu při rozdělování institucionální podpory

 1. Z částky institucionální podpory na vědu a výzkum přidělené univerzitou na daný kalendářní rok si fakulta ponechává 20 % na realizaci svých strategických priorit v oblasti vědy a výzkumu a na zajištění některých činností souvisejících s prováděním a rozvojem tvůrčí činností. Za hospodaření s těmito prostředky je odpovědné oddělení vědy fakulty a proděkan pro vědu a výzkum.
 2. Zbývající částka institucionální podpory na vědu a výzkum na daný kalendářní rok je rozdělena v poměru 3 ku 7 na základní a výkonovou část.
 3. Základní část je rozdělena na jednotlivé instituty podle podílu jejich akademických a vědeckých pracovníků (přepočteném na celé úvazky) a doktorandů na celkovém počtu akademických a vědeckých pracovníků a doktorandů fakulty, v případě akademických a vědeckých pracovníků s přihlédnutím k jejich akademické kvalifikaci.
 4. 4 Částka dosažená podle odst. 3 je přepočítána indexem, kterého jednotlivé obory dosáhly v posledním kole vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově. V případě, že v rámci jednoho institutu bylo hodnoceno více oborů, je index zprůměrován. Podíly získanými na tomto základě je znovu rozpočítána celková částka základní části institucionální podpory na daný kalendářní rok.
 5. Výkonová část institucionální podpory je rozdělena v poměru 2 ku 8 na část, která je dělena podle aktivit v projektové činnosti (část A), a část, která je dělena podle kvality publikační činnosti (část B). Pro další rozdělení obou složek výkonové části institucionální podpory jsou rozhodující data posledních pěti ukončených let. Náběh k pětiletému období je postupný. Rozpočet na rok 2022 zohlední výsledky let 2018-2019-2020, rozpočet na rok 2023 výsledky z 2018-2019-2020-2021 a rozpočet na rok 2024 výsledky z let 2018-2019-2020-2021-2022. Poté se sledované období každoročně o rok posouvá.
 6. Část A výkonové části institucionální podpory je dělena podle podílu jednotlivých institutů na získaných externích finančních prostředcích v rámci celé fakulty za sledované období. Zohledněny jsou výzkumné projekty, podíl je vypočítán na základě nákladového obratu.
 7. Část B výkonové části institucionální podpory je dělena podle kvality publikační činnosti vyjádřené v bodech. Zohledňuje se kvalita hlavních druhů publikačních výsledků, a sice články v odborných časopisech, odborné knihy a kapitoly v odborných knihách. Články v časopisech se bodují podle umístění daného časopisu v databázích Web of Science (na základě Article Influence Score) a Scopus (na základě Scimago Journal & Country Rank). Odborné knihy a kapitoly v odborných knihách se bodují podle prestiže nakladatelství, v němž byly publikovány. Součet bodů za jednotlivé instituty stanoví jejich podíl na celkové sumě bodů získaných v rámci celé fakulty ve sledovaném období. Těmito podíly je následně rozpočítána část B výkonové části.

 

čl. 4    

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření platí po celou dobu běhu prvního cyklu programu Cooperatio do 31. 12. 2026.
 2. Toto opatření se vydává po schválení Akademickým senátem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy dne 1. 2. 2022.
 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 14. 2. 2022.

 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum