Opatření děkana č. 3/2016

Stipendium na podporu humanitárních aktivit mimo území ČR

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 3/2016

 

Název:

Stipendium na podporu humanitárních aktivit mimo území ČR

 

Účinnost:

6. 1. 2016

V Praze dne 6. ledna 2016

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

  1. FSV UK vypisuje tímto možnost podávat žádost o stipendium na podporu humanitárních aktivit realizovaných studenty. Účelem je přiznání stipendií v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách FSV UK. Smyslem stipendia je podpora studentů FSV UK, kteří se rozhodli zapojit do celospolečensky významných humanitárních aktivit mimo území ČR, založených na principu dobrovolnosti. Cílem stipendia je zmírnit finanční dopad dobrovolnické aktivity (pokrytí části nákladů na cestovné a stravné).

  2. Podporovány mohou být zejména takové formy aktivit, které byly vykonány přede dnem vydání tohoto opatření zejména prostřednictvím renomovaných humanitárních organizací (např. Červený kříž, Člověk v tísni apod.), či charitativních organizací, které jsou zaměřeny na pomoc, právní a sociální služby, poradenství realizované mimo území ČR. Stipendium může být uděleno jen v případě, kdy student sám, bez nároku na odměnu, dobrovolně a na svou odpovědnost realizuje tyto aktivity.

  3. Student, který realizoval v roce 2015 aktivitu popsanou v článku 2 tohoto opatření, trvající minimálně 3 dny, mimo území ČR, může podat žádost o stipendium do 30. 1. 2016 protřednictvím formuláře pro účelová stipendia (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1274.html#9). Student doloží své humanitární aktivity buď potvrzením od humanitární organizace nebo čestným prohlášením doloženým fotografií z místa výkonu dobrovolnické práce.

  4. Výše stipendia je stanovena na 2 tisíce Kč bez ohledu na délku humanitární činnosti či její opakování, tj. jeden student, může dostat stipendium jen jedenkrát a to i v případě, že studuje na FSV více studijních oborů.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 6. ledna 2016 a ruší opatření č. 24/2015.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti