Opatření děkana č. 29/2017

Možnosti úhrad cestovních výdajů souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 29/2017

 

Název:

Možnosti úhrad cestovních výdajů souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

 

Účinnost:

1. 11. 2017

V Praze dne 18. října 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

V souvislosti s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných či studijních pobytech v tuzemsku a v zahraničí lze připustit tři možnosti poskytování cestovních výdajů, které studentům FSV UK (dále „studenti“) vzniknou.

Použití těchto tří možností se vzájemně vylučuje.

 1. Studentům lze poskytnout cestovní náhrady za cestovní výdaje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, pokud jsou zaměstnanci fakulty (pracovní smlouva; dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, a jen v případě, že bylo toto právo v dohodě sjednáno), a to na základě cestovního příkazu a jeho vyúčtování.
 2. Studentům lze poskytnout cestovní výdaje podle principů upravených pro poskytování cestovních náhrad v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, pokud nejsou zaměstnanci fakulty, a to na základě tzv. „nepojmenované smlouvy“, uzavřené podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Z účetního ani věcného hlediska se však nejedná o úhradu cestovních náhrad zaměstnanci, ale o úhradu sjednané služby. Vzor nepojmenované smlouvy je uveden v příloze č. 1 opatření.
 3. Studentům lze přispět na cestovní výdaje z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu, vzdělávací činnosti (příspěvek za absolventy PGS) či grantových prostředků (pokud to schválený rozpočet příslušného projektu umožňuje) formou stipendia podle čl. 6. Stipendijního řádu UK, čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu UK a čl. 5 odst. 1 Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK, pokud se cesta uskutečňuje v souladu se studijním plánem či souvisí s účastí studenta na pedagogické či vědecko – výzkumné činnosti fakulty.

Studentům lze formou stipendia přispět na odůvodněné účelové výdaje související s cestou a naplněním jejího účelu, zejména:           

 1. na konferenční poplatek,
 2. na jízdní výdaje z místa školy do místa akce, maximálně do výše prokázaných výdajů prostředky hromadné dopravy,
 3. na ubytování, maximálně do výše prokázaných výdajů za ubytování,
 4. případně na další výdaje související s cestou a naplněním jejího účelu.

Před každou cestou, na kterou chce student žádat o příspěvek fakulty formou stipendia, předloží student k odsouhlasení navrhovateli (typicky hlavnímu řešiteli) vyplněný formulář Podklad pro stanovení stipendia v souvislosti s cestou studenta, ze kterého vyplynou požadované cestovní výdaje na cestu. Podklad dále odsouhlasí příkazce účetní operace a správce rozpočtu v souladu se zdrojem úhrady. Při cestě do zahraničí musí mít student uzavřeno cestovní pojištění pro cestu do a ze zahraničí.

Po ukončení cesty student doloží úhradu všech odsouhlasených výdajů na cestu příslušnými doklady správci rozpočtu určeného finančního zdroje, který poté zpracuje do příslušného elektronického formuláře v SIS Návrh na výplatu účelového stipendia. Podklad pro stanovení tohoto stipendia, doklady prokazující úhrady cestovních náhrad, doklad o cestovním pojištění studenta pro cestu do zahraničí zůstávají uloženy u správce rozpočtu určeného finančního zdroje.

Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 25/2014.

Přílohy:

 1. Vzor „nepojmenované smlouvy“ podle § 1746 odst. 2) občanského zákoníku
 2. Vzor „nepojmenované smlouvy“ v anglickém jazyce
 3. Podklad pro stanovení stipendia v souvislosti s cestou studenta
 4. Návrh na výplatu stipendia  - příslušný elektronický formulář přístupný v SIS

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty FSV UK