Opatření děkana č. 29/2016

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 29/2016

 

Název:

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem

 

 

Účinnost:

1. 11. 2016

 

V Praze dne 18. října 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Toto opatření stanoví pravidla pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Majetek fakulty musí být předepsaným způsobem zjištěn, sepsán, oceněn a veden v evidenci.

Hmotný a nehmotný majetek musí být řádně udržován a podle potřeby opravován, řádně využíván k plnění úkolů a chráněn.

Při správě majetku je nutné se řídit zejména těmito předpisy:

 

 • Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • Zákonem č. 137/2016 Sb. o vysokých školách
 • Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Pravidly pro správu majetku Univerzity Karlovy
 • Opatřením pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd.

 

 

I. Vymezení pojmů

 

 1. Majetkem pro účely tohoto pokynu se rozumí:

   

  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM)

  • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DDHM a DDNM)

  • malý hmotný a nehmotný majetek (dále jen MHM a MNM)

   

 2. Dlouhodobý majetek se rozděluje na

   

  1. DHM - dlouhodobý hmotný majetek jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč vč. DPH a životnost je delší než jeden rok. Bez ohledu na pořizovací cenu jsou DHM stavby, pozemky, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Bez ohledu na dobu použitelnosti jsou DHM budovy a stavby.

  2. DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč vč. DPH a doba použitelnosti je delší než jeden rok. DHM se pro účely tohoto opatření rozumí zejména software.

   

 3. Drobný dlouhodobý majetek

   

  1. DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou movité věci nebo soubory movitých věcí se samostatným určením, jejichž doba životnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 40.000,- Kč vč. DPH.

  2. DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek je zejména software, ocenitelná práva, jejichž doba životnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 7.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 60.000,- Kč vč. DPH.

   

 4. Malý hmotný majetek

   

  1. MHM - malý hmotný majetek jsou samostatné movité věci, jejichž doba životnosti je delší než 6 měsíců a ocenění jedné položky je 1.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 3.000,- Kč vč. DPH.

  2. MNM -  malý nehmotný majetek, jehož doba životnosti je delší než 6 měsíců a ocenění jedné položky je 1.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 7.000,- Kč vč. DPH.

   

  Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, stejně jako malý hmotný a nehmotný majetek je při pořízení nákladem a je dle platných postupů účtování účtován přímo do spotřeby a v účetnictví se vede v podrozvahové evidenci.

 5. Inventární předmět – analytická evidence majetku je vedena a inventarizace majetku je prováděna podle jednotlivých inventárních předmětů. Inventárním předmětem jsou budovy, ucelená zařízení s příslušným vybavením a příslušenstvím nebo jednotlivý předmět k plnění daného úkolu.

  Pro řádnou evidenci a inventarizaci je nutné, aby veškeré předměty, které jsou předmětem inventarizace, byly řádně označeny a vedeny na inventární kartě.

 6. Inventární číslo je označení každého inventárního předmětu. Je nutno je provést vhodným a trvalým způsobem je určeno jen pro jediný předmět, neopakuje se. Inventární číslo přiděluje správa majetku fakulty ihned po obdržení příslušného dokladu o nabytí majetku.

 

 

II. Evidence majetku

 

 1. Evidencí majetku se rozumí veškeré záznamy, týkající se pořízení, převzetí, předání, přemístění, odepisování a vyřazení majetku.

 2. Evidenci majetku na fakultě zajišťuje správa majetku. Řádná evidence plní úlohu ochrany majetku a poskytuje ucelené informace k jeho maximálnímu využití.

 3. Správa majetku fakulty předává jednotlivým pracovištím podklady pro evidenci nově pořízeného majetku, podklady k inventurám a spolupracuje s určenými pracovníky na jednotlivých pracovištích.

 4. Určený pracovník jednotlivých pracovišť předává správě majetku doklady o změně umístění majetku, podklady k vyřazení nebo informaci o nadbytečnosti majetku, podílí se na inventarizaci majetku.

 5. Evidence majetku je na fakultě zpracovávána v elektronické podobě.

 

 

III. Odepisování majetku

 

 1. Odpisy majetku jsou dvojí a to odpisy účetní a daňové.

 2. Účetními odpisy je vyjádřené opotřebení majetku. Majetek se odpisuje podle odpisového plánu ze vstupní ceny účetní a to od měsíce následujícího po měsíci, kdy byl majetek uveden do užívání. Pro stanovení výše odpisů se používá rovnoměrný způsob odepisování.

 3. Daňové odpisy se řídí ustanoveními zákona č. 586/1992 sb. v platném znění a jsou vypočítávány ze vstupní ceny daňové jednorázově a slouží jako podklad ke zjištění základu daně z příjmů. Majetek je zařazen do odpisových skupin, které určují dobu odepisování.

 4. Odpisy účetní i daňové a odpisový plán zpracovává ekonomické oddělení ve spolupráci se správou majetku.

 

 

IV. Náležitosti prvotního dokladu o evidenci

 

 1. Dokladem o evidenci každého inventárního předmětu je inventární karta.

 2. Inventární karta DHM a DNM musí obsahovat:

   

  • inventární číslo

  • název předmětu

  • výrobní číslo

  • odpisovou skupinu

  • odpisový plán

  • vstupní cenu účetní

  • vstupní cenu daňovou

  • datum uvedení do užívání

  • umístění

  • odpovědnou osobu, pokud uživatelem je konkrétní osoba

  • odvolávku identifikující prvotní doklad o pořízení (faktura, smlouva apod.)

   

 3. Inventární karta DDHM a DDNM musí obsahovat:

   

  • inventární číslo

  • název předmětu

  • pořizovací cenu

  • datum uvedení do užívání

  • umístění

  • odpovědnou osobu, pokud uživatelem je konkrétní osoba

  • odvolávku identifikující prvotní doklad o pořízení.

   

 

 

 

V. Převody majetku uvnitř fakulty

 

 1. Zaměstnanci jsou povinni informovat správu majetku o převodu majetku mezi jednotlivými kancelářemi nebo pracovišti prostřednictvím 0převodky. Vzor převodky je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.

 2. Převodku vystaví pracovník předávajícího pracoviště ve trojím vyhotovení, zajistí podpis předávající a přejímající osoby. Převodky obdrží pracovník předávajícího a přejímajícího pracoviště a správa majetku fakulty, která převod zaznamená v evidenci majetku.

 

 

VI. Přebytečný a neupotřebitelný majetek

 

 1. Přebytečným majetkem je majetek, který fakulta nepotřebuje k plnění svých úkolů. Přebytečným majetkem však není majetek, který lze využít tak, že bude svěřen jiné fakultě nebo další součásti univerzity. Přebytečný majetek může být nabídnut k odkoupení jiné osobě, popřípadě darován na veřejně prospěšné účely.

 2. Neupotřebitelný majetek jsou věci opotřebené, poškozené nebo zastaralé tak, že nemohou sloužit původnímu nebo potřebnému účelu. Mohou jím být i věci, které lze použít jen za cenu značných ztrát zapříčiněných jeho provozními vlastnostmi. Neupotřebitelný majetek může být nabídnut k odkoupení jiné osobě nebo s ním bude naloženo jako s odpadem.

 3. Návrh na vyřazení konkrétního neupotřebitelného majetku dává pracovník, který jej má ve svém užívání a musí být odsouhlasen vedoucím pracoviště nebo ředitelem institutu. V případě výpočetní techniky a zařízení musí být návrh odsouhlasen i pracovníkem z oddělení Centra informatiky a výpočetní techniky. Takto zpracovaný návrh na vyřazení je předán správě majetku. Vzor návrhu na vyřazení je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.

 4. Odcizení, ztrátu nebo poškození majetku je třeba řešit nahlášením správě majetku, přičemž odcizení musí být vždy nahlášeno Policii ČR. Rozhodnutí o stanovení náhrady škody a pokyn k vyřazení majetku předkládá náhradová komise.

 5. Správa majetku ve spolupráci s inventarizační a likvidační komisí posoudí návrh pracoviště na vyřazení majetku a navrhne k odsouhlasení tajemníkovi fakulty další postup.

 6. Majetek určený k likvidaci bude protokolárně předán vybrané likvidační firmě, která zajistí ekologickou likvidaci odpadu.

 7. Přebytečný a neupotřebitelný majetek může být prodán konkrétní právnické nebo fyzické osobě (může jít i o zaměstnance fakulty). Žádost na odprodej majetku musí být odsouhlasena vedoucím pracoviště nebo ředitelem institutu. V případě výpočetní techniky a zařízení musí být návrh odsouhlasen i pracovníkem z oddělení Centra informatiky a výpočetní techniky.

 8. Takto zpracovaná žádost na odprodej majetku je předána správě majetku. Vzor žádosti je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.

 9. Stanovení prodejní ceny vychází z délky požití a rozhodným datem je datum zařazení do majetku FSV UK a cena je určena následovně – viz tabulka.

   

  Stanovení prodejní ceny nepotřebného majetku:

   

  Majetek DHM a DNM

   

  Doba zařazení majetku (roky)

  Stanovení prodejní ceny/výše paušálu

  v době odepisování

  zůstatková cena

  celá doba odepisování + 1

  paušál 500,- Kč

  celá doba odepisování  + 2

  paušál 200,- Kč

  celá doba odepisování + 3 a více

  paušál 100,- Kč

   

   

  Majetek DDHM a DDNM

   

  Doba zařazení majetku (roky)

  Stanovení prodejní ceny/výše paušálu

  0 – 1

  100%

  1 – 2

  75%

  2 – 3

  50%

  3 – 4

  25%

  4 – 5

  paušál 500,- Kč

  5 – 6

  paušál 200,- Kč

  6 a víc

  paušál 100,- Kč

   

   

  Majetek MHM a MNM

   

  Doba zařazení majetku (roky)

  Stanovení prodejní ceny/výše paušálu

  0 – 1

  100%

  1 – 2

  50%

  2 – 3

  25%

  3 – 4

  paušál 250,- Kč

  4 a více

  paušál 100,- Kč

   

 10. Schválení konečného návrhu inventarizační a likvidační komise na vyřazení majetku, popř. schválení konečné prodejní ceny a konkrétního kupce je v kompetenci tajemníka fakulty.

 11. Prodej přebytečného nebo neupotřebitelného majetku právnické nebo fyzické osobě do výše 5.000,- Kč může odsouhlasit tajemník fakulty bez projednání inventarizační a likvidační komise.

 

 

X. Svěření majetku zaměstnancům a studentům

 

 1. Majetek fakulty může být svěřen zaměstnanci fakulty k plnění pracovních úkolů mimo pracoviště na základě písemné žádosti děkanovi fakulty. Žádost musí být doporučena ředitelem institutu, případně vedoucím oddělení. Po schválení žádosti bude zaměstnanec vyzván správou majetku k podpisu dokumentu „Potvrzení o převzetí předmětu“. Vzor žádosti o svěření majetku je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.

 2. Majetek fakulty může být svěřen studentovi fakulty k plnění úkolů v rámci výzkumného projektu nebo studia. Postup pro souhlas k svěření majetku a podepsání dokumentu je totožný jako v předcházejícím odstavci.

 3. Majetek je zaměstnanec nebo student povinen vrátit nejpozději při ukončení pracovního poměru nebo studia, pokud nebude fakultou požádán o jeho dřívější vrácení.

 4. Majetkem fakulty se rozumí i majetek pořízený z prostředků získaných v rámci vědeckovýzkumných projektů.

 5. Ředitelé institutů a vedoucí oddělení plně odpovídají za dodržování tohoto postupu. Zodpovídají též za protokolární převod majetku při odchodu pracovníka z fakulty.

 

 

XI. Inventarizace

 

 1. Inventarizace majetku se dle § 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhl.č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb. a Opatření kvestora o provádění inventarizace majetku, provádí jedenkrát ročně. Konkrétní termíny a další podmínky stanoví každoročně opatření děkana fakulty. Pro potřeby inventarizace určuje děkan fakulty členy ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.

 2. Podklady pro inventarizaci připravuje a předává jednotlivým pracovištím správa majetku fakulty.

 3. Výsledky inventarizace zpracovává ústřední inventarizační komise ve spolupráci se správou majetku fakulty.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

Za dodržování tohoto pokynu odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť, řešitelé výzkumných projektů, tajemník fakulty, vedoucí ekonomického oddělení a pracovník správy majetku.

Toto opatření ruší Opatření č. 18/2013 – Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem.

 

Přílohy:  

 

 1. formulář převodky majetku

 2. formulář žádosti o svěření majetku

 3. formulář návrhu na vyřazení majetku

 4. formulář žádosti na odprodej majetku

          

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                          děkan fakulty

 

Zpracoval: Petr Balík

vedoucí provozně-technického oddělení a správy majetku