Opatření děkana č. 28/2016

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2016

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 28/2016

 

Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2016

 

Účinnost:

1. 11. 2016

 

V Praze dne 13. října 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2016.

 

Fyzická inventura – zahájení

1.listopadu 2016

Fyzická inventura – ukončení

30.listopadu 2016

Rozdílová inventura – zahájení

1.prosince 2016

Rozdílová inventura – ukončení

31.prosince 2016

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

20.ledna 2017

Dokladové inventury – zahájení

20.ledna 2017

Dokladové inventury – ukončení

31.ledna 2017

Vyhotovení inventarizačního zápisu

31.ledna 2017

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

 

31.ledna 2017

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20.února 2017

 

 

Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle dokumentu „Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2016“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.

Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 30/2015 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2015.

                                                                           

 

Přílohy:

 

  1. Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2016

  2. Jmenování komisí

  3. Jmenování dílčích komisí 

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                    děkan fakulty

 

Za správnost:

Balík Petr – správa majetku

Bc. Hana Pokorná – vedoucí EO