Opatření děkana č. 28/2012

Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů

 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 28/2012

 

Název:

 

Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů

 

 

 

 

Účinnost:

 

1. 10. 2012

 

V Praze dne 15. 5. 2012

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                             děkan fakulty

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Finanční prostředky přidělené na stipendia studentů doktorských studijních programů, které nebyly vyplaceny na pravidelná měsíční stipendia (ve výši stanovené Pravidly pro přiznávání stipendií na FSV UK v Praze dle Čl. 4), jsou rozdělovány Oborovými radami doktorského studia jednotlivých studijních oborů.

 

Výše prostředků, jež budou jednotlivým oborovým radám k dispozici, je dána jako rozdíl mezi částkou přidělenou na doktorské studenty daného oboru a vyplacenými stipendii studentům daného oboru v průběhu roku (na základě Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK v Praze, Čl. 4).             

 

Kritériem při rozdělování prostředků jednotlivými Oborovými radami doktorského studia je výkon studentů v průběhu daného akademického roku.

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

 

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání