Opatření děkana č. 27/2016

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 27/2016

 

Název:

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd UK

 

Účinnost:

3. 10. 2016

 

V Praze dne 30. září 2016

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

 

prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“)

 

 

 1. Prověrku provede komise ve složení:

  Předseda:

  Mgr. Tomáš Gec., vedoucí střediska vědeckých informací,

  Členové:

  Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,

  Tomáš Fencl, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,

  PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., předseda odborové organizace FSV UK.  

 2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.

 3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.

 4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.

 5. Termín zahájení prověrky: 13. října 2016      

  Termín ukončení prověrky: 25. října 2016   

  Termín předání zprávy děkanovi FSV UK: 30. října 2016

 

 

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 27/2015 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Mgr. Lenka Doleželová Exelová

tajemnice fakulty