Opatření děkana č. 27/2014

Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy „neplacené volno“Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy „neplacené volno“

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 27/2014

 

Název:

Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy „neplacené volno“

 

Účinnost:

18. 6. 2014

 

 

V Praze dne 17. 6. 2014

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 


 

Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytování pracovního volna zaměstnanci bez náhrady mzdy „neplacené volno“ se netýká osob dle § 3 odst. 8 zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění.

 

Do této skupiny osob patří například:

 

  • osoba s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení;
  • osoba, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;
  • osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů;
  • osoba, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné,
  • osoba, za kterou je plátcem pojistného stát.

 

Vyměřovacím základem u osoby bez zdanitelných příjmů (i případ pracovního volna bez náhrady mzdy) je minimální mzda, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí.

 

Písemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se může zaměstnanec zavázat zaplatit zaměstnavateli celou částku odpovídající pojistnému, které má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy.

 

Pojištěnec ani zaměstnavatel není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině (nepřetržitý pobyt delší 6 měsíců), je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení (tento doklad s razítkem příslušné zdravotní pojišťovny je třeba před odjezdem doložit do mzdové účtárny).

 

Na základě výše uvedených skutečností bude FSV UK požadovat od zaměstnance, kterému bude poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy, úhradu celé částky pojistného a to na základě písemné dohody (viz. příloha č. 1) nebo zaměstnanec doloží potvrzení od zdravotní pojišťovny, že není povinen platit zdravotní pojištění (viz. případ pobytu delšího než 6 měsíců) nebo doloží, že po dobu čerpání neplaceného volna je za něho hrazeno zdravotní pojištění u jiného subjektu v ČR.

 

Tímto opatřením se ruší platnost pokynu tajemnice č. 06/1995 ze dne 10. 7. 1995 - Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy „neplacené volno“.

 

Příloha č. 1:

Dohoda o úhradě pojistného při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

         děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakulty

 

Pavlína Rendlová

vedoucí osobního oddělení